Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla & In the name of Rahman and Rahim Allah.

 

 

 TÜRKÇE  (Below is the article in English.)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.

Adem’in, İbrahim’in, Musa’nın, İsa’nın, Ahmed’in Rabbi Allah’ın emri ile Rabbimizin görevlisi Ruhul Kudüs yanıma geldi. Ruhul Kudüs tarafından önce Rabbimizin meleklerinin bulunduğu Nur katına ve sonrasında Levhi Mahfuz’un bulunduğu Nur katına alındım. Orada bilgilendirildim ve görevlendirildim. Rabbimiz şahsıma seslendi. Alemlerin Rabbi Allah’dan direkt emir aldım. Ruhul Kudüs ve Levhi Mahfuzla destekleniyorum. Allah’ın emri ile Levhi Mahfuz katından yeryüzüne geri indirildim. Öncelikle herkese Kurandaki şifre harflerini açıklamakla görevlendirildim. Açıkladığım şifre harflerin doğruluğunu Kuran’ın içindeki ayetler ve mucizesi ile ispatlamak, Allah’ın şahsımı görevlendirdiğinin kanıtıdır. Bu sayede Allah, görevlisi olduğuma dair kitap sahiplerinin kalplerde şüphe bırakmayacak.

Allah diyorki: Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla: Allah, inananları bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir. Sonunda l-habise’yi t-tayyibi’den ayıracaktır. ( Sonunda pis olanı temizden ayıracaktır.). Allah, sizlere gaybı bildirecek değildir; fakat Allah ona peygamberlerinden dilediğini seçer. Onun için Allah'a ve peygamberlerine inanın; inanır ve korunursanız size büyük bir mükafat vardır. 3- Ali İmran /179

Allah’ın elçiliği ve vahy almak hakkında yalan söylemek yasak ve büyük suçtur.
Allah dedi ki: Allah'a karşı yalan uyduran veya kendisine birşey vahyedilmemişken: "Bana vahiy geliyor!" diyen kimseden, bir de: "Allah'ın indirdiği ayetler gibi ben de indireceğim!" diyenden daha zalim kim olabilir? O zalimlerin halini ölümün şiddetli dalgaları içinde boğulurken bir görsen! Melekler, ellerini kendilerine uzatıp: "Haydi bakalım çıkarın canınızı! Bugün zillet azabı ile cezalandırılacaksınız; Allah'a karşı doğru olmayanı söylediğinizden ve Allah'ın ayetlerine karşı kibirli davranmanızdan dolayı!" derler 6/93

SAYFA 1

Bununla beraber şahsıma Yasin’de hitap edildiği bildirildi. Yazılanlar kanıtlarıyla öğretildi. Rabbimiz Yasin suresinde diyor ki: Yasin. Yemin olsun o hikmetlerle dolu Kur'an'a ki. Hiç kuşkusuz, sen, gönderilen elçilerdensin. Dosdoğru bir yol üzerindesin. Azîz ve Rahîm'in indirdiği üzeresin. Babaları uyarılmamış, tam gaflet içinde bir toplumu uyarman için gönderildin. 36/1-6

Kimse son peygamber geldi peygamberlik bitti demesin. Ayetler henüz ölmemiş ve görevini tamamlamamış bir elçi olduğunu söylüyor. Daha Allah’ın izni ile görevini tamamlayacak ve ondan sonra ölecek olan peygamber var.

Allah dediki: ve: "Biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük." Demeleri yüzünden. Oysa onu ne öldürdüler, ne de astılar. Fakat kendilerine bir benzetme yapıldı. Onda anlaşmazlığa düşenler bundan dolayı şüphe içindedirler, o hususta tahmin peşinde gitmekten başka hiç bir bilgileri yoktur. Kesin olarak O'nu öldürmediler. Doğrusu Allah, O'nu kendine doğru yükseltti. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Andolsun, kendilerine kitap verilenlerden ölümünden önce ona iman etmeyecek hiç bir kimse yoktur. Kıyamet gününde de aleyhlerine şahit olacaktır. 4/ 157-158-159

Allah’ın izni ile yanıma kendi veya yakını gelen kanser hastaları iyileştiler, haberi sizlere gelmedi mi?. Sizler Rabbimizin sizlere verdiği görevinizi yerine getiriniz. Tüm din alimleri çok iyi bilir. Şifreleri tek açıklaya bilecek kişi beklenmektedir. Açıklayan kişi Allah’ın görevlisidir. Herkesin huzurunda doğru sözlü olduğumu kanıtlarsam hemen yanımda sıralanın. Eğer kanıtları sunamazsam gereken cezayı veriniz. Sizleri inananlar olarak yanıma; Allah’ın bizlere bildirdiği buluşma konumuna. iki denizin birleştiği yerdeki evime davet ediyorum.

Bir vakit Musa genç hizmetçisine demişti ki: " İki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım, yahut senelerce gideceğim." . Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, Biz ona katımızdan bir rahmet vermiş ve tarafımızdan bir ilim öğretmiştik 1860-65

Rahman Rahim Allah’ın İzni İle
Hakan Coşar

SAYFA 2 ENGLISH

In the name of Rahman and Rahim Allah.

The God of Adam, Abraham, Moses, Jesus and Ahmed. With the order of Allah’s. God’s servant Holy Spirit was come near to me. I was taken by the Holy Spirit to the Nur floor where the angels of our God were and to the Nur floor where Levhi Mahfuz was located. I was informed and assigned there. Our God has personally ordered to me. I received direct orders from Allah, God of the Universe. I am supported by Holy Spirit and Levhi Mahfuz. I did landed to the world from Nur floor of Levhi Mahfuz at the command of Allah. Firstly i was assigned to explain the code letters in the Quran to everyone. Same time i will proofing the correctness of the code letters with the Quran verses. This will do show up to God’s and Quran’s miracle. It is proof that Allah has appointed me. In this way, Allah will not leave doubts in the hearts of the book owners that, I am an official.

Allah says to all people. With the name of Rahman and Rahim Allah: Allah will not leave believers as you are. Eventually he will separate l-habise from t-tayyibi. ( Finally he will separate the dirty from the clean.). Allah is not to inform you of the only Allah’s knowns. But Allah chooses for it, what he want him from His prophets. Believe in Allah and His messengers. If you believe and protect, you will have a great reward. 3- Ali İmran / 179

Lying about God's prophet and revelation is a forbidden and great crime. Allah said:

Who lying to God. Or when nothing was revealed to him but who say "Revelation is coming to me!". And who will say: "As the verses of Allah, I will." Who can be more cruel than he? If you could see the cruels drowning in the violent waves of death! The angels stretched out their hands and said: "Let us take your life be out! Today, you will be punished with the punishment of oppression. For you saying that which is not righteous against Allah and for being arrogant against Allah's verses!" 6/93

PAGE 1

However, i was reported to be in Yasin. What wrote in Yasin. They were taught me with proof. Allah did say in the Yasin:

Yasin. I do oath to the full wisdom of Quran. Certainly, you are one of the prophet sent. You're on a straight path. You be on the what sent down by Aziz and Rahim. You've been sent to warn for whose father unstimulated and societiy in complete ignorance. 36 / 1-6

Let no one say the last prophet came and the prophet is over. The verses say he is an ambassador who has not yet died and has not completed his mission. With the permission of Allah, there is a prophet who will complete his duty and then die.

God Said: And: "We killed Jesus Christ, the son of Mary, the prophet of God." Because of their saying. They neither killed nor hung him. But they were made an analogy. Those who disagree with him are therefore in doubt, they have no information but to pursue guesses. They certainly didn't kill him. Indeed, Allah raised he up to Himself. Allah is Mighty, Wise. Verily, there is no one who will not believe in him before the death of those who have been given the Book. And on the Day of Resurrection, they will witness against them. 4/ 157-158-159

With Allah's permission, the cancer patients or their relatives are coming to near me for recovered. Did the news come to you? You must fulfill the duty our God has given you. All the scholars did know. The only person who can reveal the passwords is expected. The person who explains is the helper of Allah. If I can prove that I am correct in the presence of everyone, stand by me. If I don't present the evidence, give me the punishment. As believers in you. I invite you to my house, where the two seas meeting location. The location that God tells us for meet.

At one time Moses said to his young servant: "I will not stop until the two seas meet, or I will go for years." . Then they did found of a human from our created all humans. We gave him a mercy from our presence, and we taught him knowledge 18 60-65

With the Permission of Rahman Rahim Allah
Hakan Coşar

PAGE 2Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.