Ey! Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Sayın T.B.M.M. / O! President of the Republic of Turkey and Dear. T.B.M.M.

(Below is the article in English.)

24-01-2021

BİRİNCİ MEKTUP: 

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.

Ey! Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Sayın T.B.M.M. Haberiniz olsun ben Allah’ın kuluyum, size gönderilmiş güvenilir bir resulüm.

O, kendine doğru yükseltti, bana bir kitap verdi ve beni bir nebi yaptı. İman edenlere sebat vermek ve müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak için indirdi.

Gerçekten ben size Rabbinizden apaçık bir delil ile geldim.

Allah’a karşı birinci görevim, gerçekten başka birşey söylememektir.

Andolsun, kendilerine kitap verilenlerden iman etmeyecek hiç bir kimse yoktur. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir.

Müslümanlar olarak büyüklük taslamadan gelin bana. İki denizin birleştiği yere. Allah’ın kullarını bana teslim edin. Ülke hazineleri üzerine memur et beni. Çünkü ben size güvenilir bir resulüm. Çünkü ben iyi korur, iyi bilirim. Allah’a karşı baş kaldırmayın; çünkü ben size açık bir delil ile geliyorum.

Elif Lam Mim. Ha Mim. Yasin. Hakan Coşar


YUKARIDAKİ MEKTUBUN OLUŞTUĞU AYETLER:

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.

16/ 102. Söyle onlara: “Onu Rabbinden hak olarak Rühu’l-Kudüs, iman edenlere sebat vermek ve müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak için indirdi.”

19/ 30. O: “Haberiniz olsun ben Allah’ın kuluyum. O, bana bir kitap verdi ve beni bir nebi yaptı.

4/ 158. Doğrusu Allah, O’nu kendine doğru yükseltti. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir.

159. Andolsun, kendilerine kitap verilenlerden ölümünden önce ona iman etmeyecek hiç bir kimse yoktur. Kıyamet gününde de aleyhlerine şahit olacaktır.

7/ 104. Musa: “Ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından bir resulüm.

105. Allah’a karşı birinci görevim, gerçekten başka birşey söylememektir. Gerçekten ben size Rabbinizden apaçık bir delil ile geldim. Artık İsrail oğullarını benimle beraber gönder.” dedi.

12/ 55 Yusuf: “Beni ülkenin hazinelerinin başına tayin et. Zira ben onları korumasını iyi bilirim.” dedi.

27/ 30. Süleyman’dan; o Rahman ve Rahim Allah’ın adıyladır.

31. Şöyle ki: ” Bana karşı baş kaldırmayın ve müslümanlar olarak gelin bana!”

18/ 60. Bir vakit Musa genç hizmetçisine demişti ki: ” İki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım, yahut senelerce gideceğim.”

44/ 18. “Allah’ın kullarını bana teslim edin; çünkü ben size güvenilir bir resulüm..”

19. ve Allah’a karşı baş kaldırmayın; çünkü ben size açık bir delil ile geliyorum.

26/ 107. Haberiniz olsun ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.

İKİNCİ MEKTUP:

Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla

Ey! Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Sayın T.B.M.M.

Dinlemez misiniz? Allah’ın kullarını bana teslim edin. Ülke hazineleri üzerine memur et beni.

İnan ki. Rabbim bana hüküm lütfetti ve beni peygamberlerden kıldı.

O, sizin Rabbiniz ve daha önceki atalarınızın Rabbidir. Alemlerin Rabbi göklerin, yerin ve ikisi arasındaki herşeyin Rabbidir; eğer gerçeği kesin olarak görüyorsanız.

– Tıpkı onların dedikleri gibi. Andolsun ki, eğer benden başkasını tanrı edinirsen, seni kesinlikle zindana kapatılmışlardan ederim? Dediniz. Sana apaçık bir şey getirdimse de mi?

Yedi yıl adetiniz üzere ekeceksiniz, biçtiklerinizi biraz yiyeceğiniz hariç olmak üzere, başağında bırakın! Sonra onun arkasından yedi kurak yıl gelecek, saklayacağınız az bir miktar hariç, önce biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek. Sonra onun arkasından hakin sıkıntıdan kurtulacağı, sıkıp sağacağı bir yıl gelecek.

Elif Lam Mim, Hamim, Yasin Hakan Coşar 26.02.2021

YUKARIDAKİ 2. MEKTUBUN OLUŞTUĞU AYETLER:

26/ Şuara 16. haydin Firavun’a varın da deyin ki: “İnan ki biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz;

17. İsrail oğullarını bizimle beraber salıver.”

18. (Firavun) dedi ki: “A! Biz seni çocukken bizde büyütmedik mi? ömrünün bir çok yıllarını aramızda geçirdin;

19. -hem de o yaptığın (kötü) işi yaptın; o halde sen o nankör kafirlerdensin!”

20. (Musa) dedi ki: “O işi o zaman yaptım, şaşkınlardandım

21. Sizden korkunca da aranızdan kaçtım; derken Rabbim bana hüküm lütfetti ve beni peygamberlerden kıldı.

22. O başıma kaktığın nimet de İsrail oğullarını kul köle edinmiş olmandır!”

23. Firavun: “Alemlerin Rabbi de ne demek?” dedi.

24. (Musa): “O, göklerin, yerin ve ikisi arasındaki herşeyin Rabbidir; eğer gerçeği kesin olarak görüyorsanız.”dedi.

25. (Firavun) etrafındakilere: “Dinlemez misiniz?” dedi.

26. (Musa): “O, sizin Rabbiniz ve daha önceki atalarınızın Rabbidir dedi.

27. (Firavun): “Size gönderilen elçiniz mutlaka delidir.” dedi.

28. (Musa): “O, doğunun, batının ve bunların arasındaki herşeyin Rabbidir, eğer düşünüyorsanız.” dedi.

29. (Firavun): “Andolsun ki, eğer benden başkasını tanrı edinirsen, seni kesinlikle zindana kapatılmışlardan ederim?” dedi.

30. (Musa Firavun’a): “Sana apaçık bir şey (delil) getirdimse de mi?” dedi.

2/ 113. Yahudiler: “hıristiyanların dayandığı bir şey yoktur.” Derken, hıristiyanlar da: “yahudilerin dayandığı bir şey yoktur.” dediler. Oysa hepsi de Kitabı okuyorlar. Bilmeyenler de tıpkı onların dedikleri gibi diyorlar. Bu yüzden Allah ihtilaf ettikleri bu hususta kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir.

55. Ve bir vakit: “Ey Musa, biz Allah’ı açıkça görmedikçe, senin sözüne kesinlikle inanmayacağız.” dediniz. Bunun üzerine sizi o yıldırım yakalayıverdi; siz de bakakalmıştınız.

12/ 47. Dedi ki: “Yedi yıl adetiniz üzere ekeceksiniz, biçtiklerinizi biraz yiyeceğiniz hariç olmak üzere, başağında bırakın!

48. Sonra onun arkasından yedi kurak yıl gelecek, saklayacağınız az bir miktar hariç, önce biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek.

49. Sonra onun arkasından hakin sıkıntıdan kurtulacağı, sıkıp sağacağı bir yıl gelecek.”

26.02.2021
ENGLISH

24-01-2021 FIRST LETTER:

With The Name of Rahman, Rahim, Allah O! President of the Republic of Turkey and Dear. T.B.M.M.

Be aware that I am God’s servant. I am a reliable prophet sent to you. God raised he towards himself, gave me a book and made me a prophet.

God sent him down to give perseverance to the believers and to be a guide and good news to the Muslims. Indeed, I have come to you with a clear proof from your God.

My first duty towards God is to not really say anything else. Indeed, among those who have been given the Book, there is no one who will not believe.

Allah is Mighty and Wise. As Muslims, come to me without not become feeling grand. Where the two seas meet. Deliver the servants of Allah to me. Officer me on the treasures of the country. Because I am a reliable apostle for you. Because I can protect well, I can know well. Do not rebel against Allah; because I am coming to you with clear evidence.

Elif Lam Mim. Ha Mim. Yasin. Hakan Coşar

TEXT OF THE ABOVE LETTER’S VERSES:

With The Name of Rahman, Rahim, Allah

16 – Nahl 102 – Say To Them: “To Give Be Perseverance To Those Who Believe, To Give Guidance To Muslims And To Be A Gospel.” The Ruhul Kudüs (Holy Spirit) Bring The Qur’an Come Down From The God’s Light Floor. With Justice.

19 / 30. He: “Be aware that I am a servant of Allah. He gave me a book and made me a prophet.

4 / 158. Verily Allah raised Him towards Himself. Allah is Mighty and Wise.

159. Of those who were given the Book, there was no one who would not believe in it before his death. He will witness against them on the Day of Judgment.

7 / 104. Moses: “O Pharaoh, I am a messenger from the Lord of the worlds .

105. My first duty towards God is to not really say anything else. Indeed, I have come to you with a clear proof from your Lord. Now send the Israelites with me. “

12/55 Yusuf: “Assign me to the head of the treasures of the country. For I know well how to protect them.” said.

27 / 30. From Süleyman; it is in the name of the Rahman and Rahim Allah.

31. That is to say: “Do not rebel against me and come to me as Muslims!”

18 / 60. Once, Moses said to his young servant: “I will not stop until I reach the place where the two seas meet, or I will go for years.”

44 / 18. “Surrender the servants of Allah to me; for I am a reliable Messenger to you ..”

19. And do not rebel against Allah; because I am coming to you with clear evidence.

26 / 107. You should know that I am a reliable prophet sent to you.


 

 

 

 

 

TEXT OF THE ABOVE 2. LETTER:

With The Name of Rahman, Rahim, Allah O! President of the Republic of Turkey and Dear. T.B.M.M.

Don’t you listen? Deliver the servants of Allah to me.

Officer me on the treasures of the country. Believe that. My God has graced me and made me among the prophet. Allah is your God and God of your ancestors before.

The God of the Worlds is the God of the heavens and the earth and everything between them; if you can see the truth for sure.

– Just like they say. Surely, if you believe any other god besides me, I will definitely lock you in a prison? You said. Even if I brought you something obvious ? You will sow as a tradition for seven years. We will eat some of what you harvest, leave the rest as ears! Then seven dry years will follow. It will eat up what you have saved first, except for a small amount that you will save. Then a year will come after him, when the people will get rid of difficulty, squeeze and milk it. “

Elif Lam Mim, Hamim, Yasin Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.