TARİH VERDİĞİ ÖNEM /// IMPORTANCE TO HISTORY

(Below is the article in English.)

Tarih bilgisi milletlerin geçmişi ile bir köprüdür. Atalarımız tarihte büyük devletler kurmuştur, büyük medeniyetlere sahip olmuştur. Bunu araştırmak, hem kendi milletimize hem de diğer milletlere bildirmek görevimizdir. Ayrıca tarihte yaptığımız işler, gelecekte yapacaklarımız için kuvvet olacaktır.

Atatürk Ankara’da 23 Nisan 1920’da, daha kurtuluş savaşı bitmeden, “Milli eski eserlerimizi koruma” sözü vermişti. Ve ASAR-I ATİKA Müdürlüğünü kurmuştu. Çünkü yurdumuzu işgal edenler Türk milletinin Anadolu’da işgalci olduğunu söylüyorlardı. Bu eserler, bizim işgalci olmadığımızı, Anadolu’da asırlardır bulunduğumuzu bilim ile ispat edecekti.

Ve Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluş aşamasında TÜRK TARİH TEZİ’ni ileri sürmüştü. Bu teze göre Türk’ler çok eski çağlarda, Orta Asya’dan dünyanın değişik yerlerine yayılmışlardı. Bu yayılma sırasında dillerini ve kültürlerini de, yayıldıkları bölgelere taşımışlardı.

Anadolu Türk’ün yurdu idi. Selçuklu’dan çok önceleri burada Türk’ler vardı. Bunun için, Türk Tarih Kurumu’nu kurdu. Tarih kurultayları düzenledi. Bu kurultaylara dünyanın en saygın tarihçilerini çağırdı. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’ni kurdu, Hititoloji ve Sümeroloji bölümlerini açtı. Yurt dışına tarih eğitimi için, gençleri gönderdi.

Atatürk’ün, “Anadolu en az 7000 yıllık Türk beşiğidir” sözü onun Anadolu’daki Türk varlığının çok öncelere dayandığına olan inancını yansıtmaktadır.

Zaman ve ilim Atatürk’ün TÜRK TARİH TEZİ’nde haklı olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Yakın zamana kadar bildiğimiz en eski Türk yazısı MS 8. yüzyıldaki Orhun Anıtları’ndaydı. Araştırmacı yazar rahmetli Servet Somuncuğlu “Orhun anıtlarındaki yazı, Türk’ün taşdaki son yazısıdır.” Der. Rahmetli araştırmacı Kazım Mirşan da, kağıdı Türklerin bulduğunu ekler.
Kâzım Mirşan’ın Türkler için söyledikleri: Benim ana bulgum, bütün dünyadaki alfabelerin Türk Alfabesi’ne dayandığıdır. Alfabe demek medeniyet demektir. Yani, hiçbir medeniyet alfabesiz kurulamaz. O hâlde, bu medeniyetleri kuran insanlar da, yani Türklerdir diyebiliriz. Açıkça, çünkü alfabe Türkler’e aittir.

Türkler niye alfabe yaptılar? Meselâ Sümer yazısını alalım veyahut da Çince’yi alalım; Çinliler de çalıştılar alfabeye, aynı usulle gittiler, Hiyerogliflerle başladılar, bir alfabe çıkmadı. Sümerli’ler de başladılar, bir alfabe çıkmadı. Bunun sebebi şu: Türkler, konuşmaya başladıkları andan itibaren yazmaya başlayan bir halk. Yani, bunların bu alfabeleri öyle 2-3 senede gelişmiş, 1000 senede gelişmiş şey değil, binlerce yılda diliyle beraber gelişmiş, en kolaylıklı hâle çevrilmiş bir durum. Bunu biz bugün açıkça görebiliyoruz türlü yazıtlarda.

İlim ve Bilim insanlarına saygıyla….

YAZAN: HALE ERALP,

ENGLISH

ATATÜRK’S IMPORTANCE TO HISTORY KNOWLEDGE

History is a bridge with the history of nations. Our ancestors established great states in history, they had great civilizations. It is our duty to investigate this and report it to our own nation and other nations. Also, what we do in history will be a force for what we will do in the future.

Ataturk had promised in Ankara on April 23, 1920, before the end of the liberation war, to “protect our national antiquities”. And he established ASAR-I ATIKA Directorate. Because those who occupied our country said that the Turkish nation was an invader in Anatolia. These works would prove with science that we are not invaders, we have been in Anatolia for centuries.

TURKISH HİSTORY THESIS argued in the establishment phase of the Republic of Turkey. According to this thesis, the Turks had spread from Central Asia to different parts of the world in ancient times. During this expansion, they carried their languages and cultures to the regions where they spread. Anatolia was the home of Turk. There were Turks here long before the “Selçuk”s.

For this, he founded the Turkish Historical Society. He organized history congresses. He called these congresses the most respected historians of the world. He founded the Faculty of Language, History and Geography, opened the departments of Hittitology and Sumerology. He sent young people abroad for history education.

Atatürk’s statement that “Anatolia is at least 7000 years old Turkish cradle” reflects her belief that the Turkish presence in Anatolia goes back a long way.

Time and knowledge reveal that Atatürk is right with the TURKISH HISTORY THESIS. Until recently, the oldest Turkish script we know was Orhon Monuments in the 8th century AD. Researcher writer deceased Servet Somuncuğlu says “The monuments of Orkhon are the last article of Turk on stone.”
The deceased researcher Kazım Mirşan adds that the Turks found the paper.
Kâzım Mirşan says for the Turks: My main finding is that the alphabets around the world are based on the Turkish Alphabet. Alphabet means civilization. So, no civilization can be established without the alphabet. Then we can say that the people who established these civilizations are Turks. Obviously, because the alphabet belongs to the Turks.
Why did the Turks make the alphabet? For example, let’s take the Sumerian script or get Chinese; The Chinese also studied the alphabet, went the same way, started with hieroglyphs, no alphabet came out. The reason for this is: Turks are a people who started to write from the moment they started talking. In other words, these alphabets of these are not developed in 2-3 years, but in 1000 years, it is a situation that has developed with its language in thousands of years, and turned into the most convenient state. We can clearly see this today in various inscriptions.
Respectfully to Science and Scientists.

WRITER: HALE ERALP

——————————-Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.