GİZLİLİK POLİTİKASI / Privacy Policy

(Below Is The Article In English.)

 

GİZLİLİK VE GÜVENLİK

 

Bu beyan www.onerihaber.com un gizlilik politikası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca bilgilendirme içermektedir. www.onerihaber.com web sitesini ziyaret ederek aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı kabul etmiş sayılmaktasınız. İşbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası temel olarak; a) www.onerihaber.com internet sitesi (“Site”) aracılığı ile ne tür kişisel veriler topladığını, toplanan kişisel verilerinizi hangi amaçlar doğrultusunda kullandığını, ve b) Öneri’nin işlediği veriler üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabilir.

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Öneri Haber içerik sağlayıcısı ve sorumlusu olduğumuz  www.onerihaber.com internet sitelerimiz ve sair yollar üzerinden hangi kişisel verileri ne şekilde toplandığı, kullanıldığı, kimlerle paylaşıcağı, Kullanıcıların veya üyelerin sahip oldukları hakları, ne şekilde kullanabilecekleri ve çerezler hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İnternet Sitemizi ziyaret eden, kullanan, üye olan, erişen, yorum, gönderen kişi ve kuruluşlar işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda yer alan tüm şartları kabul etmiş bulunmaktadır. Kullanıcı veya üye, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı kabul etmediği takdirde İnternet Sitemizi kullanmamalıdır. Öneri Haber, bu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirip güncelleme hakkına sahiptir. Değişiklikler ve güncellemeler İnternet Sitemizde yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Bu yüzden, İnternet Sitemiz ziyaret edilmeden önce Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın Kullanıcı ve Üye tarafından gözden geçirilmesi ve yapılan değişiklik ve düzeltmelerin Kullanıcı ve üye tarafından dikkate alınmalıdır.  Kişisel Verilerin Toplanması, İnternet Sitemizi görüntülemek ve ziyaret etmek için Kullanıcının kişisel verilerini paylaşması gerekmez.  Kullanıcı İnternet Sitemizin özellikleri ve hizmetlerden birine katılmak veya kullanmak isterse, kendisinden kişisel ve demografik veriler talep edilebilecektir.  Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda kullanılan kişisel veriler; ad-soyad, e-posta adresi ve Kullanıcının sosyal medya hesaplarını bağlanması durumunda hesaplar aracılığıyla paylaşılmasına izin verdiği bilgiler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmadan Kullanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik verileri ifade etmektedir. Kullanıcının, Şirket’e ilettiği kişisel veriler, amaçlar çerçevesinde işlenecek olup, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanılmaz. Kullanıcıya ait kişisel veriler; tarafımızdan daha iyi bir hizmet sağlamak, Kullanıcının sorularını cevaplamak ve müşteriye hizmeti sunmak, gereğinde temas kurmak, yayınlar göndermek, eposta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak, verilen hizmetlerin devamlılığını ve iyileştirilmesini sağlamak, geçmişe yönelik bilgilere ulaşmak, Kullanıcının ilgi alanlarını tanımak toplanan veriler ile iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi faaliyetleri yürütmek, geliştirmek, Kullanıcının mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişimini sağlamak, Kanun’dan ve mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, istatistik çalışmalar ve pazar araştırması yapmak, veritabanı oluşturmak gibi amaçlarla işlenebilmektedir. Kullanıcıya ait kişisel veriler ile gezinme, trafik bilgileri ve Internet Protokol (IP) adresi; güvenlik ve yasalar karşısındaki yükümlülüğümüzü ifa etmek amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğümüzün mevcut olduğu durumlarda) yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde, ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşacaktır. Kullanıcıya ait kişisel veriler; Öneri Haber adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; iletişim formları, sosyal ağlar, internet sitesi, elektronik posta, bültenler dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmadan benzeri araçlarla, sözlü, yazılı, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması Kullanıcının sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verildiği takdirde; Şirket’in hiçbir sorumluluğu olmaz, bu nedenle uğranılan zararı tazmin yükümlülüğü tamamen Kullanıcıya ait olacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI Kullanıcıya ait kişisel veriler, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, doğrudan ve, veya dolaylı olarak hissedarı olduğumuz tüm iştirakler ve bağlı şirketler ile paylaşılabileceğimiz gibi, iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza, yardımcılarımıza ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlara ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içinde ve, veya yurt dışına aktarılabilecektir. Kullanıcı, kişisel verilerinin yukarıda belirtilen şekilde aktarılmasına onay verdiğini kabul etmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ  işlediğimiz kişisel verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Tutulan kişisel veriler, verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat kapsamında Kullanıcı; Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Kullanıcı, bu haklarını; –  [email protected] mailine eposta yoluyla gönderebilir., – Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem duyuruluması halinde bu yönteme uygun olarak kullanabilir. Kullanıcının yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için yapacağı başvuruda; talebinin açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması; şayet temsilcisi tarafından başvuruda bulunulacak ise bu durumda temsil yetkisinin belgelendirilmesi, başvuran Kullanıcının kimlik ve adres bilgilerine yer verilmesi ve başvuruya Kullanıcının kimliğini tevsik eden belgelerin eklenmesi gerekmektedir.  Kullanıcı, kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini değiştirmek veya güncellemek için bu konudaki taleplerini yukarıda izah edilen şekilde bize iletmelidir. Kullanıcının talebi en kısa sürede değerlendirilerek gereği yapılacaktır.

SOSYAL MEDYA EKLENTİLERİNİN KULLANIMI  İnternet Sitemizde Kullanıcının, internet sayfalarını paylaşabilmesi veya işaretleyebilmesi için sosyal medya tuşları kullanılmaktadır. İnternet Sitemizde bu gibi eklentileri içeren bir sayfa Kullanıcı tarafından ziyaret edildiğinde başlangıçta sosyal medya tuşları etkisizdir; söz konusu tuşlardan birine Kullanıcı tarafından tıklanmadığı sürece eklentiler etkili hale gelmezler. Kullanıcı eklentileri etkili hale getirerek, ilgili sosyal medya uygulamaları ile bağlantı kurmuş olur ve eğer söz konusu sosyal medya sitelerinde Kullanıcının oturumu açıksa, bu ziyareti ilgili sosyal medya siteleri tarafından Kullanıcının hesabı ile ilişkilendirilebilir ve Kullanıcının bilgileri söz konusu sosyal medya siteleri tarafından kaydedilebilir. Kullanıcı sosyal medya sitelerinde sahip olduğu hesabı ile, İnternet Sitemize gerçekleştirdiği ziyareti arasında bağlantı kurulmasını engellemek için, İnternet Sitemize erişmeden önce ilgili sosyal medya hesaplarında oturumunu kapatması gerekmektedir. Sosyal medya siteleri ve diğer üçüncü taraf internet siteleri kontrolümüz dışında olup, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kapsamında değildir. Söz konusu sosyal medya sitelerinin ve diğer internet sitelerinin faaliyetleri, gizlilik politikaları veya gizlilik uyum seviyeleri hususunda hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Bu nedenle, söz konusu internet sitelerinin Kullanıcılar ile ilgili bilgileri nasıl topladıklarını ve kullandıklarını, bunun nasıl engellenebileceği ya da bilgilerin nasıl silinebileceğini öğrenmek için ilgili sitelerin kullanım koşullarının ve gizlilik politikalarının Kullanıcı tarafından incelenmesi gerekmektedir.

ÇEREZ (COOKIE) KULLANIMI  İnternet Sitemizde, sitemizin kullanımını kolaylaştırmak ve özelleştirmek amacıyla çerezler kullanmaktayız; bu nedenle, İnternet Sitemiz kullanıldığı sırada Kullanıcının bilgisayarına, cep telefonuna ve tabletine çerezler yüklenmektedir. Çerezler, Kullanıcının tarayıcısı tarafından bilgisayarının sabit sürücüsüne yerleştirilen küçük metin dosyaları olup, internet sitesini kaç kişinin, hangi amaçla ne kadar süre ile kullandığı, kaç kez ziyaret ettiği gibi internet hareketlerini ve Kullanıcıların Internet Protokol (IP) adreslerini, internet tarayıcısı tipi ve dili, erişim zamanları ve internet sitesi adresleri, lokasyonu, anlık bildirim tercihi (push notification) gibi standard log bilgilerini kaydetmekte olup, istatistiksel bilgileri elde etmek ve Kullanıcı için özel tasarlanmış Kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak için kullanılmaktadır. Kullanıcı, İnternet Sitemizi her ziyaret ettiğinde, Kullanıcının internet tarayıcısı, çerezleri İnternet Sitemize gönderir; böylece İnternet Sitemiz Kullanıcıyı tanır ve Kullanıcı tercihleri gibi bilgilerini hatırlar. Kullandığımız çerezler kişisel veri saklamaz yani anonimdir. Kullanıcı internet tarayıcısını, çerezleri kabul etmeden önce kendisini uyaracak şekilde veya basitçe tüm çerezleri reddedecek şekilde ayarlayabilir; fakat çerezler kabul edilmediği takdirde İnternet Sitemizin tüm özelliklerine erişmek mümkün olmayabilir. Kullanıcı, bu ayarların nasıl yapılacağını öğrenmek için internet tarayıcısının “yardım” düğmesine tıklayarak gerekli değişiklikleri yapabilecektir. Kullanıcı, çerez ayarlarını değiştirmediği sürece İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasına uygun şekilde çerez kullanımına açık onay verdiği kabul edilir.

TİCARİ İLETİLER  Kullanıcının; kişisel verilerinin kendisine çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kendisine özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin, e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve yukarıda belirtilen 3. kişilere yurt içinde ve yurt dışında aktarılmasına izin verdiği kabul edilecektir.  Öneri Haber Bülten’e üye olan Kullanıcıya gönderilen e-postalarda, gelecekteki bildirileri almama opsiyonu sunulmaktadır. Şayet Kullanıcı, kendisine bülten gönderilmesi için verdiği onayı kaldırmak isterse, bu durumda kendisine gönderilen e-postada belirtilen talimatları takip ederek bu konudaki tercihlerini değiştirebilecektir.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yorumlanmasında, uygulanmasında ve Kullanıcı ile aramızda çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.lenen ücret alınabilecektir.

KVKK Aydınlatma Metnini görmek için tıklayınız.

ENGLISH

Privacy Policy and Data security When the customer uses the www.onerinews.com e-commerce site, its services, applications, products , then Personal Information Privacy Policy applies.Or the contracts made between Öneri  and Customer, and the information obtained during the Agreement; Personal Information Privacy Policy applies. Data Security All sensitive and personal information compiled in the www.onerinews.com e-commerce site is stored in the highest electronic and physical safety standards and is only used under existing international law with a system that can only be accessed by authorized personnel and only when required under user approval. Öneri .e- commerce site undertakes to not disclose personal and sensitive information compiled from its users under any name, for any reason or at any interlocutor, not to share such information with third parties and in no way abuse it. Data Sharing Our company analyzes the general user information out of the personal information mentioned above in order to make the services offered more efficient and to keep the customer satisfaction at the highest level. In addition, if the users give consent, this information can be used by our company for product updates, discount announcements and special offers. Secure Shopping Ensuring that our information is adequately protected increases our reputation and reliability. For this purpose, our company constantly improves our Information Security Management System. Öneri manages its information security in accordance with the International Standard and is committed to protecting the confidentiality and accessibility aspects of the information security management system’s information. The credit card and other personal information requested on the Payment page is used solely for the purpose of Customer’s purchase transactions and is in no way held at www.onerinews.com e-commerce site or on the site’s mobile application server. Our site is protected by SSL security systems and provides 100% security for both our customers and shoppers. It is impossible to provide access to personal information, credit card information, or other sensitive data.