CAMBAZ MEHMET /// Acrobat Mehmet

(Below is the article in English.)

CAMBAZ MEHMET VE MM.
Yıl 1874. İstanbul’un Topkapı semtinde bir erkek çocuk doğar. İsmi Mehmet’dir. Mehmet çok zekidir. Fakat ilkokul’u bitiremez. Çünkü aile çok fakirdir.
Mehmet çok atletiktir. Tazı gibi koşar. Çok iyi silah kullanır. Çok iyi bıçak atar. Bu sebeple ona Cambaz derler.. Hiçbir şeyden korkmaz ve çok cesurdur. Bu özelliklerinden dolayı, büyüyünce itfaiye eri olarak çalişır. İşinde çok başarılıdır. Çok kişi onu tanır, o çok kişiyi tanır.
Sene 1914. 1.Dünya savaşı başlar. Mehmet Çanakkale’ye asker olarak gider. Mustafa Kemal de kumandan olarak Çanakkale’dedir. Onun yeteneklerini Mustafa Kemal anlar.
Osmanlı, Birinci Dünya Savaşı sonrası 30 Ekim 1918 da Mondros Ateşkes Anlaşması yapar..Mütareke yılları başlar. Galip devletler Türkiyeyi paylaşmakta acele etmezler. Çünkü Padişah ve hükümet zaten yenilgiyi kabullenmiştir..
Osmanlı Ordusunun silahları ellerinden alınmaya başlar. Ama halk özgürlük için kımıldamaktadır. . Halkın arasında Mehmet de vardır. Mehmed harp öncesi devletin memuru idi ve devlet idaresinin zayıflıklarını görüyordu.
O halk çocuğu idi. Halka yardım yapabilmenin bir yolu, böyle bir idarede kabadayılıktan geçiyordu .İngiliz Robin hood veya Sicilyalı Giuliano gibi. Zaman içinde İstanbul’un diğer kabadayıları kendisine bağlandı..Mehmet’in mütareke yıllarında namı bütün İstanbul’a yayılmıştı.
Mustafa Kemal Vatanın kurtuluşu için Anadolu’ya geçmiştir. İstanbulda bulunan Osmanlı Meclisini İngilizler çalıştırtmamaktaydı. Bunun için Anadoluda bir Milli Hükümet” oluşturmak gerekmekte idi. Osmanlı milletvekillerinin meclisi istedikleri yerde toplama hakları vardı. Ve İstanbul ‘daki meclisin milletvekilleri Ankara’ya Mustafa kemalin yanına gelince artık meclis Ankara’dadır.
Asker, milletvekilleri ve halk Mustafa Kemal’le beraber olmaya başlamıştır. Cambaz Mehmet Mustafa Kemal Anadolu’ya geçmeden önce onun emrine girmişti bile. ..M.M istihbarat gurubunu kurdu. MM milli Müdafa grubu düşmanın gizli istihberatının içinde bile yuvalanmış bir gruptu.

Bu grupta her meslekten adam vardı. Mesela Anadolu’ya silah lazımdı. Bunun için Önce Ordudan alınan silahların nerede depolandığını öğrenmek lazımdı.Bunu öğrenecek örgüt lazımdı.. Bu örgütte Canbaz, kendisi bile İngiliz muhipleri derneğinde çalıştı. Vatansever hizmetliler Osmanlı devlet adamlarının yanında çalışıyor casusluk yapıyor . Saraydaki her türlü konuşma Damat Ferit’in yaverleri ve hizmetçileri tarafından Topkapılı’ ya ulaştırılıyordu. Anadolu’ya Mustafa Kemale haber gönderiliyordu. Bu haberleşmeler için Telgraf lazımdı. Telgraf hane kontrol altındaydı. Ayrı bir haberleşme ağı kurdular Anadolu ile İstanbulun haberleşmesini sağlamak lazımdı.. Bu işin memurları ayrı bir çalışma grubu idi. Sonra İstanbul’da depo edilen bu silah ve cephaneleri Anadolu’ya kaçırmak lazımdı.
İstanbul’un Hırsızları Anadolu’daki silahlı mücadeleye destek için gerekli silah ve cephanenin temininde bir gecede koca bir cephanelik boşalttılar, ardından Taksim ve Maçka kışlaları da boşaltıldı. Üstelik Maçka kışlası bir İngiliz taburu tarafından korunuyordu. Cephanelik tünel kazılarak boşaltıldı. Boşaltılan sandıkların içine toprak yerleştiriliyordu Topkapılı’nın usta hırsızları görev başındaydı. Rami kışlası, Bir gece yarısı Fransızlar’ın gözü önünde Fransız askeri üniforması giymiş Türkler tarafından boşaltıldı. Bunun hırsızlık teşkilatı ayrı idi. Bu silahların teknelerle Karadeniz’de inebolu limanına gitmesi lazımdı. Karadenizli denizciler balıkçılar ayrı bir gruptu. Ağır silahlar ise İtalyan tüccarlar tarafından taşınacaktı. İtalyanlarla beraber iş yapacak olan ayrı bir gruptu. Bunların hepsinin başı Cambaz Mehmet idi.
Ayrıca Kurtuluş mücadelesine katılacak Osmanlı milletvekillerini, subayları, gençleri, Anadolu’ya kaçırmak lazımdı. İşte bütün bu teşkilatları koordine bir halde çalıştırmak lazımdı. Bütün bu gerekler yüzünden MM grubu çok kuvvetli bir örgüt oldu.
Mustafa Kemal askeri ile düşmana karşı savaşırken, halk tarafından da savaşlar veriliyordu. Milliyetçi Kuvai Milliye ler Anadolu’da gerilla savaşı yapıyordu İşgale karşı. Hepsinin başkumandanı Mustafa Kemaldi.
Burada önemli olan, bu kanlı destan niçin yaşanmıştı? Çünkü devletin idaresi bozuktu. Halk ne yapacağını, ne isteyeceğini bilmiyordu. Eğer bir millet bilgili ve ahlaklı olursa kötü bir idare başa gelemez. Kuran der ki:
13/Rad/11-……………………….. Şüphe yok ki bir topluluk, ahlakını değiştirmedikçe Allah o topluluğu değiştirmez…………..
Eğer iyi bir idareye sahip değilsek, öncelikle kendimize bakmalıyız. Bizler, bilgili ve ahlaklı olursak iyi bir sistem kurabiliriz. O zaman, Allah da yardımcımızdır.

Yazan
Hale Eralp
ENGLISH

ACROBAT MEHMET AND MM GROUP

The year is 1874. A boy is born in Istanbul’s Topkapi district. His name is Mehmet. Mehmet is very smart. But he cannot finish primary school. Because his family is very poor.
Mehmet is very athletic. He runs like a hound. He uses very good weapons. He throws knives very well. That’s why they call him Acrobat .. Because of these features, he works as a firefighter when he grows up. He is very successful in his job. Many people know him, he knows many people.
The year is 1914. The First World War begins. Mehmet goes to Çanakkale as a soldier. Mustafa Kemal is also in Çanakkale as the commander. Mustafa Kemal understands his abilities.
The Ottomans signed the Armistice Agreement on October 30, 1918 after the First World War. The years of the armistice begin. Winners states do not rush to share Turkey. Because the Sultan and the government have already accepted defeat.
The weapons of the Ottoman Army began to be taken away from them. But the people are moving for freedom. . There is also Mehmet among the people. Mehmed was the civil servant of the pre-war state and saw the weaknesses of the state administration.
He was a child of the people. One way you could help the public was through bullying in such an administration, such as the English Robin hood or Sicilian Giuliano. In time, other bullies of Istanbul became attached to him. During the armistice years of Mehmet, his reputation had spread all over Istanbul.
Mustafa Kemal went to Anatolia for the salvation of the homeland. The British did not run the Ottoman Parliament in Istanbul. For this, it was necessary to form a National Government in Anatolia. Ottoman deputies had the right to convene the assembly wherever they wanted. And when the members of the parliament in Istanbul come to Ankara next to Mustafa Kemal, the parliament is now in Ankara.
Soldiers, members of parliament and the public started to be with Mustafa Kemal. Cambaz Mehmet Mustafa Kemal had already been under his command before he moved to Anatolia. ..M.M established the intelligence group. The MM national Defense group was even nestled in the enemy’s secret intelligence.

There were men of all professions in this group. For example, Anatolia needed weapons. For this, first of all, it was necessary to find out where the weapons taken from the army were stored. An organization was needed to learn about this. In this organization, Canbaz even worked in the British Muhips Association. Patriotic servants work alongside Ottoman statesmen and spy. All speeches in the palace were conveyed to Topkapılı by Damat Ferit’s aides and servants. News from Mustafa Kemale was sent to Anatolia. Telegram was required for these communications. The Telegram household was under control. They established a separate communication network. It was necessary to ensure communication between Anatolia and Istanbul. Officials of this business were a separate working group. Then, these weapons and ammunition stored in Istanbul had to be smuggled to Anatolia.
The Thieves of Istanbul emptied a huge arsenal overnight to provide the weapons and ammunition needed to support the armed struggle in Anatolia, and then the Taksim and Maçka barracks were also emptied. Moreover, the Maçka barracks was guarded by a British battalion. The tunnel was dug and emptied. Soil was being placed in the empty boxes. Topkapılı’s master thieves were on duty. The Rami barracks were evacuated in the middle of the night by the Turks wearing French military uniforms, in front of the French. The burglary organization of this was separate. These weapons had to go to Inebolu port in the Black Sea by boats. Black Sea sailors fishermen were a separate group. Heavy weapons were to be carried by Italian merchants. It was a separate group that would do business with Italians. The head of all of them was Cambaz Mehmet.
In addition, it was necessary to smuggle the Ottoman MPs, officers, young people, who would participate in the Liberation struggle, to Anatolia. It was necessary to run all these organizations in a coordinated manner. Due to all these requirements, the MM group has become a very strong organization.
While Mustafa Kemal was fighting with his soldier against the enemy, wars were also waged by the people. Nationalist Kuvai Milliye were waging guerrilla warfare in Anatolia against the occupation. The chief commander of all was Mustafa Kemal.
The important point here is why did this bloody epic take place? Because the administration of the state was corrupt. The people did not know what to do or what to want. If a nation is knowledgeable and moral, a bad administration cannot come to power. The Quran says:
13 / Rad / 11- ……………………… .. There is no doubt that a community will not change that community unless it changes its morals ………… ..
If we do not have good management, we must take care of ourselves first. If we are knowledgeable and moral, we can create a good system. Then Allah is our helper.

Writer
Hale Eralp
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.