O ELÇİ İSADIR /// He is the Envoy Jesus

(Below is the article in English.)

Değerli Mümin Kardeşlerim

Allah gayb bilgisini bir kişi hariç kimseye apaçık bildirmediğini söylüyor. Gaybı açtığı o kişinin ise yanında koruyucu ve gözetliyici melekler olduğunu bildiriyor.

Kuran ayetlerinde, Allah’ın elçisi Muhammed açıkça gaybı bilmediğini söylüyor.

Kuran ayetlerinde, Allah’ın elçisi Meryem oğlu İsa açıkça şöyle dedi: “Şu bir gerçek ki, ben size Rabbinizden bir mucize getirdim: Ben, çamurdan, kuş görünümünde bir şey yapar, ona üflerim de Allah’ın izniyle kuş oluverir. Ben, körü ve abraşı iyileştirir, ölüleri Allah’ın izniyle diriltirim. Evlerinizde yemekte ve biriktirmekte olduklarınızı size haber veririm. Eğer inananlarsanız, bunda sizin için tam bir mucize vardır.”

Evlerde yemekte ve biriktirmekte olunanlar gayb bilgisidir.

İşte burada: Meryem oğlu İsa’nın dedikleri, ona gayb bilgisinin verildiğini göstermektedir.

Allah’ın seçtiği o elçi; İsadır

Şimdi bu konu ile ilgili ayetleri hep beraber inceleyelim.

Rahman, Rahim, Allah’ın Adıyla

72.Cin
25. De ki: “Ben dirayetle bilmem, o size vadolunan yakın mı, yoksa Rabbim onun için bir uzun süre mi koyar?”
26. O bütün gaybı bilir, fakat gaybını kimseye apaçık bildirmez.
27. Seçtiği bir elçiden başka; çünkü onun önünden ve ardından gözetleyiciler dizer.

6.Enam
50. Onlara şunu söyle: “Ben size Allah’ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem ben! Size ben bir meleğim de demiyorum. Yalnız bana vahyedilene uyarım ben!” Sor onlara: “Körle gören bir olur mu? Hâlâ düşünmüyor musunuz?”

7.Araf
188. De ki: “Ben kendi nefsime, Allah’ın dilediğinden başka ne bir yarar sağlayabilirim ne de bir zarar verebilirim. Eğer gaybı biliyor olsaydım iyilik ve güzelliği elbette çoğaltırdım. Bana kötülük dokunmamıştır bile. Ben, inanan bir topluluk için bir uyarıcı ve müjdeciden başkası değilim.”

13.Rad
11. Onu önünden ve arkasından takip eden melekler vardır, Allah’ın emriyle korurlar. Muhakkak Allah bir topluluğa verdiğin! Onlar nefislerindekini bozmadıkça bozmaz! Bir topluluğa da Allah bir kötülük irade buyurdu mu artık onun geri çevrilmesine çare bulunmaz. Onlar için O’ndan başka bir vali de yoktur.

5.Maide
109. Allah, resulleri bir araya getireceği gün şöyle der: “Size ne cevap verildi?” Şöyle derler: “Hiçbir bilgimiz yok. Gaybları en iyi biçimde bilen sensin, sen!”

110. Hani, Allah şöyle demişti: “Ey Meryem’in oğlu İsa! Senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Seni Ruhulkudüs’le desteklemiştim, beşikte iken ve erginlik çağında insanlarla konuşuyordun. Sana Kitap’ı, hikmeti, Tevrat’ı, İncil’i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş görünümünde bir şey yaratıyor, içine üflüyordun da o benim iznimle kuş oluyordu. Doğuştan körü, abraşı benim iznimle iyileştiriyordun. Benim iznimle ölüleri çıkarıyordun. İsrailoğullarını senden uzak tutmuştum. Hani, sen onlara açık-seçik ayetleri getirdiğinde, küfre sapanları şöyle deyivermişti: “Açık bir büyüden başka bir şey değil bu.”

116. Allah şunu da söyledi: “Ey Meryem oğlu İsa! Allah’ın yanında beni ve annemi de iki tanrı olarak kabul edin diye insanlara sen mi söyledin?” İsa dedi: “Hâşâ! Tespih ederim seni. Hakkım olmayan bir şeyi söylemek benim haddime değildir. Eğer onu söylemişsem sen onu elbette bilirsin. Sen benim içimde olanı bilirsin ama ben senin zatında olanı bilmem. Çünkü sen, evet sen, gaybları çok iyi bilensin!”

117. “Onlara, senin bana emrettiğin şu sözden başka bir şey söylemedim: ‘Benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin.’ İçlerinde olduğum sürece üzerlerine tanıktım. Sen beni vefat ettirince üzerlerine yalnız sen gözetleyici oldun. Ve sen zaten her şey üzerinde bir Şehîdsin, bir tanıksın.”

118. “Onlara azap edersen, onlar senin kullarındır. Ama onları bağışlarsan hiç kuşkusuz, sen tüm gücün sahibi, tüm hikmetlerin sahibisin.”

3.Ali İmran
47. Meryem dedi ki: “Rabbim, çocuğum nasıl olur benim? Bana hiçbir insan dokunmadı ki!” Allah cevap verdi: “Allah dilediğini işte böyle yaratır! Bir iş ve oluşa karar verdiğinde sadece ona “Ol!” der; ve o hemen oluverir.”

48. Ona Kitap’ı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğretecek.

49. Onu Beniisrail’e şöyle konuşan bir resul yapacak: “Şu bir gerçek ki, ben size Rabbinizden bir mucize getirdim: Ben, çamurdan, kuş görünümünde bir şey yapar, ona üflerim de Allah’ın izniyle kuş oluverir. Ben, körü ve abraşı iyileştirir, ölüleri Allah’ın izniyle diriltirim. Evlerinizde yemekte ve biriktirmekte olduklarınızı size haber veririm. Eğer inananlarsanız, bunda sizin için tam bir mucize vardır.”

50. “Tevrat’tan önümde bulunanı doğrulayıcıyım. Size haram kılınmış olanın bir kısmını size helal yapacağım. Rabbinizden bir mucize getirdim size. Artık Allah’tan sakının ve bana itaat edin!”

51. “Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir; o halde, O’na kulluk edin!İşte bu, dosdoğru bir yoldur.”

Saygı ve Sevgilerimle
Hakan Coşar

ENGLISH

Dear Believers, Brothers and Sisters

Allah says he did not reveal the unseen knowledge to anyone but one person. God states that the person he opened the unseen to was with near guardian and watchful angels to him.

In the verses of the Qur’an, Allah’s apostle Muhammad clearly says that he does not know the ghayb.

In the verses of the Qur’an, Jesus, the son of Mary, the apostle of God, said clearly: “It is a fact that I have brought you a miracle from your Lord: I do something out of clay that looks like a bird, and I blow into it and it becomes a bird by Allah’s permission. I will heal and resurrect the dead by Allah’s leave. I inform you of what you eat and store in your homes. If you are believers, there is a complete miracle in that for you. ”

What is eaten and saved at homes is the knowledge of the unseen.

Here it is: What Jesus, son of Mary said, shows that he was given the unseen knowledge.

That messenger chosen by God; Jesus

Let’s examine the verses on this subject together.

With The Name of Rahman, Rahim, Allah

72.Cin
25. Say: “I do not know wisely. Is he close to you promised, or does my Lord set for him a long time?”
26. He knows the whole ghayb. But he does not inform anyone about the unseen clearly.
27. Apart from an envoy of his choice; for watchers line up in front of it and after it.

6. Enam
50. Tell them this: I am not saying that God’s treasures are with me. I do not know the unseen either. I am not saying to you “i am an angel” I follow only what is revealed to me. Ask them: “Will the blind be the same as seeing? Still not thinking?”

7.Araf
188. Say: “I can neither benefit my own self nor do any harm other than what Allah wills. If I knew the unseen I would surely increase goodness and beauty. Even evil has not touched me. I’m none other than a publisher and a warninger ”

13.Rad
11. There are angels following him in front of and behind him, guarding by Allah’s command. Surely what God has given to a community. Unless they spoil what is in their selves, God does not spoil. When Allah commands an evil will to a community, there is no remedy for it to be rejected. There is no governor for them but Him.

5.Maide
109. On the day when Allah will gather the apostles together, He will say: “What answer was given to you?” They say: “We have no information. You know the unseen best, you!”

110. When Allah said, “O Jesus, son of Mary! Remember my blessing on you and your mother. I supported you with the Holy Spirit. You were talking to people in the cradle and in adulthood. I was teach you the Book, the wisdom, the Torah, the Gospel. With my permission. You were creating a bird-like thing out of clay, you were blowing into it; it was becoming a bird by my leave. You were healing the blind and the abrasion disease with my permission. You could remove the dead with my permission. I kept the Israelites away from you. When you brought them clear verses, those who disbelieved said: “This is nothing but an open spell.”

116. Allah also said: “O Jesus, son of Mary! Did you tell people to accept me and my mother as two gods with Allah?” Jesus said: “Ah! I pray for you. It is not for me to say something I am not entitled to. If I have said it, you will certainly know it. You know what is in me, but I do not know what is in you. Because you, yes you, know the unseen very well! ”

117. “I said nothing to them but this word, which you commanded me: ‘Serve Allah, my Lord and your Lord.’ As long as I was in them, I witnessed them. When you passed away, you alone became a watchdog over them. And you are already a martyr over everything, a witness. ”

118. “If you punish them, they are your servants. But if you forgive them. you had the owner of all power, all wisdom.”

3.Ali İmran
47. Maryam said: “My Lord, how can I be my child? No human touched me!” Allah replied: “This is how Allah creates what He wills! When he decides on a deed and being, he only says to him,” Be! “And it happens immediately.”

48. He will teach him the Book, the wisdom, the Torah and the Bible.

49. He will make him a prophet who speaks to Beniisrail: “It is a fact that I have brought you a miracle from your Lord: I do something out of clay that looks like a bird, and I blow into it and it becomes a bird by Allah’s permission. I will heal and resurrect the dead by Allah’s leave. I inform you of what you eat and store in your homes. If you are believers, there is a complete miracle in that for you. ”

50. “I confirm what is before me from the Torah. I will make lawful for you some of what is forbidden to you. I have brought you a miracle from your Lord. Beware of Allah and obey me.”

51. “Allah is also my Lord and your Lord; so serve Him! This is a straight path.”

Best wish
Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.