ALLAH, SU VE DEMİRİ GÖKTEN İNDİRDİK DEDİ BİLİM İSPATLADI / GOD SAID WE DOWNLOAD WATER AND IRON FROM THE SKY, SCIENCE PROVED

(Below is the article in English.)

Allah Kuranda suyun ve demirin Dünyada yaratılmadığını, ikisininde gökten Dünyaya indirildiğini söylüyor. Bu bilginin doğruluğu günümüz bilimi ile ancak yeni keşfedilmiştir. Bilim demirin oluşması için çok yüksek sıcaklık gerektiğini söylüyor. Dünya ve Güneşin sıcaklığı demirin oluşması için yeterli değil, demir ancak Süpernova sıcaklıklarında oluşabiliyor. Bu bilgi demirin Dünyaya yıldızlardaki patlamalardan geldiğinin ispatıdır. 

Su, Dünyanın oluşumunda yoktur. Bilim su damlalarının göktaşları ile Dünyaya geldiğini söylemektedir. Denizler, göller, göktaşları ile dünyaya gelen damlaların birikmesi ile oluşmuştur.

6 / Enam / 99. Gökten su indiren de O’dur. Onunla her çeşit bitkiyi çıkardık, ondan bir yeşillik çıkardık, ondan da birbiri üzerine binmiş taneler çıkarırız, hurma ağacının tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve narı da çıkardık. Bunların kimi birbirine benzer, kimi benzemez. Bakın herbirinin meyvesine, bir meyve verdiği zaman, bir de olgunlaşmasına. Şüphesiz şu size gönderilende inananlar için bir çok ibretler vardır.

57 / Hadid / 25. -Andolsun ki, Biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik; beraberlerinde kitap ve mizan (terazi, ölçü) indirdik ki, insanlar adaletle tutunsunlar. Bir de demiri indirdik ki, onda hem çetin bir sertlik, hem de insanlar için birçok faydalar vardır. Çünkü Allah kendisine ve peygamberlerine gıyabında yardım edenleri belli edecektir. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, üstündür.

Kuran dikkatlice okunduğunda sözlerin insan değil ilah sözü olduğu anlaşılmaktadır. Suyun ve demirin nasıl oluştuğunu anlatan ayetler ve benzerleri, vahyin geldiği dönemde bilinmeyen bilimsel bilgilerdir. Bu bilgiler Kuran’ın ilahi kitap olduğunu ispatlayan kanıtlardan bazılarıdır.

Saygılarımla Hakan Coşar

ENGLISH Allah says in the Qur’an that water and iron were not created on Earth, and both were sent down to Earth from the sky. The accuracy of this information has only recently been discovered by today’s science. Science says it takes very high temperatures for iron to form. The temperature of the Earth and the Sun is not enough for iron to form, iron can only form at Supernova temperatures. This information is proof that iron came to Earth from stellar explosions.

Water does not exist in the formation of the Earth. Science says that water drops come to Earth with meteorites. Seas, lakes; It was formed by the accumulation of drops that came to earth with meteorites.

6 / Enam / 99. It is He who sends down water from the sky. We brought out all kinds of plants with it, we brought out a green from it, and from it we brought out overlapping grains, we also brought out clusters hanging from the bud of the date palm, vineyards, olives and pomegranates. Some of them are similar, some are not. Look at the fruit of each of them, when it bears fruit and when it ripens. Surely, in what has been sent to you, there are many signs for those who believe.

57 / Hadid / 25. -We certainly sent our prophets with clear proofs; We have sent down with them the book and the scales, so that people may hold on to justice. And We sent down iron, in which there is both a severe hardness and many benefits for people. Because Allah will reveal those who help him and his prophets in his absence. Undoubtedly, Allah is very powerful, superior.

When the Qur’an is read carefully, it is understood that the words are the words of God, not human. The verses and similar ones describing how water and iron were formed are scientific information that was not known at the time of the revelation. This information is some of the evidence that proves that the Qur’an is a divine book.

Best Wish Hakan Coşar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir