İNSAN VE MELEKLER RESULLER /// Human and Angel Prophets

ALLAH RESULLERİNİ HEM İNSANLARDAN HEM MELEKLERDEN SEÇER

ALLAH CHOOSES HIS MESSENGER FROM HUMAN AND ANGELS
(Below is the article in English.)

ALLAH RESULLERİNİ HEM İNSANLARDAN HEM MELEKLERDEN SEÇER

Kuran’da peygamber kelimesi yoktur. Türkçe’de, Farsça’dan gelen “peygamber” kelimesi daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Kuran’da ise peygamber kelimesi, Nebii, Mürsel ve Resul olarak geçmektedir.
“Resul ve Mürsel” bir işle görevlendirilen ve görevi konusunda yetkisi olan kimsedir. Yani Türkçesi “Elçi”dir.. Elçi, hangi iş için, kimin tarafından gönderilmişse, o işi yapmaya mecbur olan kişidir.
—Allah seçtiği insanlardan, Nebi, Resul, Mürsel yapar ve hepsi Elçi’dir.
—Allah’ın meleklerden de Resul ve Mürsel yapar. O melekler de Allah’ın Elçi’si veya elçileri olurlar.
—İnsan da insanı, resul ve mürsel yapar,
AMMA… Nebii yalnız, Allah’ın insanlardan seçtiği kişilerden olur. Ve o Nebii, hem Resul’dür hem Mürsel’dir.
—————————————————————————
İNSANIN İNSANDAN ELÇİLERİ’ne örnek:
Saba Melikesinin elçileri:
27/Neml/35- Diyanet: “Ben onlara bir hediye gönderip, elçilerin (MURSELÛN )ne haber ile döneceklerine bakacağım.”
—————————————————————————
ALLAH’IN MELEKLERDEN RESUL, MÜRSEL SEÇMESİ
22/Hacc/75-Allah, meleklerden de elçiler (RUSULEN) seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir.
Bunun örneği: İbrahim’e gelen ve yemek yemeyen melek elçilerdir.
99/hicr/57- Diyanet.Ey elçiler! (MURSELUN)Başka ne işiniz var?» dedi.
———————————————————————— ALLAH’IN İNSANLARDAN NEBİİ, RESUL, MÜRSEL SEÇMESİ..
Kuran zaten bu seçilen Nebii’leri anlatır. Hepsi birer örnek insandır.
33/Ahzap/40-Diyanet :Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resûlü ve Nebi’lerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
Allah bu ayette Muhammed’in kendisinin Resul’ü olduğunu ve peygamberlerin(Nebi’lerin) sonuncusu olduğunu ifade ederken Resul ve Nebii kelimelerini birbirinden ayrı olarak söylüyor. Aynı ifade aşağıdaki ayette de vardır:
22/Hacc/52-Diyanet:Senden önce hiçbir RESUL ve NEBİ göndermedik ki, bir şey temenni ettiği zaman, şeytan onun bu temennisine dair vesvese vermiş olmasın. Ama Allah, şeytanın vesvesesini giderir. Sonra Allah, âyetlerini sağlamlaştırır. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Resul ve Nebii kelime anlamları bakımından aynı mana diye düşünülür. Ama ince bir ayırım vardır.
Ne zaman ki, Allah bir insanı peygamberlik için seçer! Seçtiği insan peygamber olur. Kuran’da ona Nebi denir. Bu insan melek değildir. Yer, içer. Kendi konuşmaları sohbetleri vardır. Ama ne zaman Allah: Şunları insanlara ilet der, o zaman Resul olur. Yani Allah’ın elçiliğini yapmaktadır o zaman.
5/Maide/ 67-Diyanet: Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et (BİLDİR)Eğer bunu yapmazsan O’nun (RİSALETE HU) elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler topluluğuna rehberlik etmez.
Burada kainatın sahibi olarak, o peygamberliği (NEBİİ) veren Allah diyor ki: Sana zor gelse de benim söylediklerimi söyle(RESUL OL). Söylemezsen, peygamberlik (NEBİİLİK) vazifesini yapmamış olursun.
HZ. MUHAMMED SON NEBİİ’DİR.
Hz.Muhammed, Allah tarafından söylenen herşeyi söylemiş, Kuran tamamlanmıştır. Artık başka bir peygamber (NEBİİ) gelmeyecektir. Allah bütün peygamberleri insanlara, kendi dilleri ile göndermiştir. Allah ne istiyor bilsinler diye. Kuran’ın Arapça olması son peygamberin (Nebiinin) Arap toplumundan oluşundandır. Kuran Allah tarafından verilen son Kitaptır. Muhammed’in elçiliği de yalnız Arap toplumuna değil, bütün insanlığadır. Ona ait ayet şudur:
34/Sebe/28-Diyanet: Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
Bu yüzden Kuran doğru bir şekilde her dile tercüme edilmelidir. Biz Türk milleti olarak önce Kuran’ı veren Allah’a, bildiren Hz. Muhammed’e, tercüme işini başlatarak Kuran’ın elimize veren Atatürk’e teşekkür ederiz.

Yazan Hale EralpENGLISH

ALLAH CHOOSES HIS MESSENGER FROM HUMAN AND ANGELS.

There is no prophet word in the Qur’an. In Turkish, the word “prophet” from Persian is more commonly used. In the Qur’an, the word prophet is mentioned as Nebii, Mursel and Rasul.

“Resul and Mürsel” is a person who is assigned to a job and has authority in his duty. In other words, the envoy … The envoy, by whom it was sent for which job. He’s the one who has to do the job.

— Allah selects the people, Nebi, Rasul, Mürsel makes, and they are all messengers.

— Allah also make the Messenger and Mursel from the angels. Those angels are the messengers of Allah.

— Man also makes man, messenger and mürsel,

But… Nebii only, Allah is chosen from people. He will be human. And that Nebii is both the Messenger and the Mursel.

Example of HUMAN’S HUMAN AMBASSADORS:
The ambassadors of Saba Melik:
27 / Neml / 35- “I will send them a gift and see what the messengers will return with news. 27
GOD’S RESUL, MURSEL SELECTION FROM ANGELS
22 / Hac / 75-Allah chooses apostles from angels and from humans. Allah is All-Hearing, All-Seeing.
An example of this is the angel apostles who came to Abraham and did not eat.
99 / Hicr / 57- O Messengers! (MURSELUN) What else are you doing? Dedi
ALLAH’S NEBİİ, RESUL, MÜRSEL SELECTION FROM HUMAN ..
The Qur’an already describes these selected Nebis. All are exemplary people.
33 / Ahzab / 40-: Muhammad is not the father of any of your men. But he is the Messenger of Allah and the last of the Nebi. Allah is Knower of all things.
In this verse, Allah states that Muhammad is the Messenger of Himself and that he is the last of the prophets. The same expression exists in the following verse:
22 / Hajj / 52: All the RESUL and NEBI we sent before you. When Nebi wants something. Satan tried to give a bad thought to his wish. But Allah removes the evil thought of Satan. Then Allah strengthens His revelations. Allah is the Knower, the Wise.
Resul and Nebii are considered the same meaning in terms of word meanings. But there is a subtle distinction.
When Allah chooses a man for messanger! The person he chooses becomes a prophet. In the Qur’an it is called Nebi. This human is not an angel. He eats and drinks. His conversations are chats. But when Allah says: Send these to people, then the Messenger becomes. So he is the Messenger of Allah.
5 / Maide / 67: O Messenger! Tell you what is sent down to you from your Lord. If you don’t do that. You will be, you had not do mission his ambassador. Allah will protect you from humans. Indeed, Allah does not guide the unbelievers.
Here, as the owner of the universe, the prophet of Allah says: “Even if it is difficult for you, say what I say.” If you don’t, you won’t be a prophet.
HZ. MUHAMMAD IS THE LAST NEBİİ’.
The Prophet Muhammad said everything that was said by Allah. The Quran has been completed. No other prophet will come. Allah has sent all the prophets to people in their own language. Let them know what God wants. The fact that the Qur’an is Arabic is due to the Arab community of the last prophet. The Qur’an is the last Book given by Allah. Muhammad’s embassy is not only Arab society, but all humanity. His verse is:
34 / Sebe / 28: We sent you to all people only as a good news and a warner. But most people do not know.
Therefore, the Qur’an must be translated into every language correctly. As the Turkish nation, we first give to Allah who gave the Qur’an. Thanks to Prophet Muhammad for reported Quran to us. And we would like to thank Atatürk for the translation of the Qur’an.

Writen by Hale EralpBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir