RIZIK VE MÜLK DUALARI /// Prayer For Meal And Fortune

(Below is the article in English.)

5 Maide

114. Meryem oğlu İsa şöyle yalvardı: “Allah, ey bizim yegane Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki, bizim için, önce ve sonra gelenlerimiz için bir bayram ve kudretinden bir nişane olsun! Bizleri rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın!”

Açıklama: Bu ayette verilen rızık isteme kelimelerini ezberlemeliyiz ve aynı kelimeler ile rızık istemeliyiz.
Ve şunu söyleyin:

“. -Allahım, Ey bizim yegane Rabbimiz. Bizleri rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın!”

3 Ali İmran

26. De ki ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın; dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Hayır yalnız senin elindedir. Gerçekten sen, herşeye gücü yetensin.”
27. Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü de gecenin içine sokarsın. Ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin.
Açıklama: Ayetin başında “de ki” denmiştir. Bunun anlamı söylenmesi istenmesidir.
O zaman aşağıdaki gibi dua edilmelidir:

Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın; dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Hayır yalnız senin elindedir. Gerçekten sen, herşeye gücü yetensin. Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü de gecenin içine sokarsın. Ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin.

24 Nur

37. Nice erler ki, ne ticaret, ne de alışveriş kendilerini Allah’ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymaz; onlar, kalplerin ve gözlerin kıvranacağı günden korkarlar.
38. Çünkü Allah, kendilerini yaptıkları işlerin en güzeli ile mükafatlandıracak, onlara lütfundan daha fazlasını da bahşedecektir. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.
Açıklama: Bu ayette dua ile rızık istemekle beraber bazı davranışlar ile hesapsız verilen rızıka kavuşa bileceğimiz anlatılmıştır.
Demekki hesap rızıka kavuşmak için şunları yapmalıyız:
Namaz kılmak, zekat vermek, Ahireti aklımızdan çıkarmamak.

35 Fatr

29. O Allah’ın kitabını okuyup ardınca gidenler, namazı kılıp kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizli ve açık vermekte olanlar, herhalde hiç batma ihtimali olmayan bir ticaret umarlar.

Açıklama: Namaz kılan ve zekat verenler hiç batmaz bir ticaret ile müjdelenmiştir.


38 Sad
34. Andolsun ki Süleyman’ı fitneye düşürdük ve tahtının üzerine bir ceset bıraktık. Sonra tevbe ile önceki haline döndü
35. “Ya Rab, beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz bütün dilekleri veren Sensin, Sen.”dedi.
Açıklama: Kimi zaman herkesin başına gelebilir. Bir ilahi sınava gelebiliriz. Hata yapabiliriz ve elimizdeki her nimeti kaybedebiliriz.
Hemen tövbe etmeliyiz. Ve Allah’a dua edip örnekteki gibi istemeliyiz.
Aşağıdaki gibi istemeliyiz.

“ – Ya Rab, beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et. Şüphesiz bütün dilekleri veren Sensin, Sen. “

42 Şura

19. Allah kullarına çok lütufkardır. Dilediğine rızık verir. O çok kuvvetli, çok güçlüdür.

Açıklama: Bunu unutmayınız ve şüphe etmeyiniz. Ve deyiniz ki:

“. – Allah’ım kullarına çok lütufkarsın. Dilediğine rızık verirsin. Sensin en güçlü, sensin en yüce. “


English

PRAYER FOR MEAL AND FORTUNE

5 Maide

114. Jesus, the son of Mary, burned it like this: “O God, O Lord. Send down upon us a meal from celestial. It be a feast for Before us and then after us. To be a miracle from you. give benefit to us. You are the best of who given benefit.

Explanation: We must memorize the words of request in this verse and want for fortune with the same words.
And say:

“ – O God, O Lord. Give boon to us. You are the best of who given boon.”

3 Ali İmran

26. You tell. O all possessions owner God. You give the possessions, when you want give anybody. You get back the possessions when you want. You will glorify whom you want. You lower whom you want. Only you can give to goodness . You’re really capable of everything. “
27. You put the night into the daylight. You put the daylight in the night. You create alive from dead. You create dead from alive. You give limitless possessions, whom you want.
Description: At the beginning of the verse ”tell“ is called. This means that. God want we should say this prayer.
Then we should pray as follows:
“ – O all possessions owner God. You give the possessions, when you want give anybody. You get back the possessions when you want. You will glorify whom you want. You lower whom you want. Only you can give to goodness . You’re really capable of everything. You put the night into the daylight. You put the daylight in the night. You create alive from dead. You create dead from alive. You give limitless possessions, whom you want.”
24 Nur

37. There are such people. neither trade nor shopping can stop them from commemorating God, performing prayers and giving zakat. They fear the day when the hearts and eyes will suffer.
38. For Allah will reward them with the best of their works. He will grant them more than His grace. God give limitless possessions, whom you want.
Explanation: According to our prayer and behavior, God is able to give us wealth.
To achieve fortune, we must:
Prayer, to give zakat, don’t forget the Hereafter.

35 Fatr

29. Those who have read the book of God and followed. who make the prayer. And they gave hidden or obvious from what we gave them. will probably hope for a trade that is not likely to sink at all.

Explanation: Those who make prayers and give zakat. will probably hope for a trade that is not likely to sink at all.

38 Sad

34. And We did try Solomon. He like a corpse, on the throne. Then he turned to his previous state with repent

35. He said, “O my Lord! Forgive me, and grant me a asset, which will not belong to another. Without doubt. You were give all the wishes. You.

Description: Sometimes it can happen to anyone. We can take a divine test. We can make mistakes and lose every blessing we have.
We must repent immediately. And we should pray to Allah and want it as in the example.
We should want as follows.

– “O my Lord! Forgive me, and grant me a asset. Without doubt. You were give all the wishes. You.”

42 Şura

19. God is very gracious to His creation. He gives fortune to whom He wills. You are the most powerful. You are the sublime.

Please write your memory and don’t doubt it. And say every time:

” – God is very gracious to His creation. He gives fortune to whom He wills. You are the most powerful. You are the sublime.

Yazan / Writer: Hakan Coşar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.