KUTSAL DİL ÜSTÜN MİLLET /// Holy Language Superior Nation

(Below is the article in English.)

41 FUSSULET 44. Ve eğer Biz onu yabancı dilde bir Kur’an yapsaydık diyeceklerdi ki: “Ayetleri genişçe açıklansaydı ya! Arab’a yabancı dil mi?” De ki: “O iman edenler için bir rehber ve şifadır, iman etmeyenlerin ise kulaklarında bir ağırlak vardır ve o, onlara karşı körlüktür. Onlara uzak bir yerden haykırılır.

Açıklama:
Kuran’dan öğrendiğimiz en kutsal ırkın insan ırkıdır. En kutsal değer yaşam hakkıdır. En kutsal dil insanın kendi konuştuğu dildir.
Kuran Araplara Arapça geldi ve arapların sözleri anlaşılmaması ihtimalini bırakmadı.

43 ZUHRUF 2, 3, 4: Apaçık Kitab’a andolsun ki, iyice anlayasınız diye biz, onu Arapça bir Kur’an yaptık. Şüphesiz o, katımızdaki ana kitapta (Levh-i Mahfuz’da) mevcuttur, çok yücedir, hikmetlerle doludur.

Açıklama: Kuran anlaşılsın diye Arapça geldi. Ana lisan Allah katındaki ana kitaptadır.

49 HUCURAT 13. Ey insanlar, Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışanız diye sizi milletlere, kabilelere ayırdık. Haberiniz olsun ki, Allah katında en şerefliniz, en takvalınızdır. Muhakkak ki, Allah, bilendir, herşeyden haberdardır.

Açıklama: Bu söz her milletin Allah’ın gözünde eşit olduğunu söylediği ayettir. Allah’ın gözünde üstün olan kişi, iyi, ahlaklı, dürüst, yardım sever, inançlı olan insandır.
YAZAN: HAKAN COŞARENGLISH

IS THERE A HOLY LANGUAGE? IS THERE A SUPERIOR NATION?

41 FUSSULET 44. And if We had made a Qur’an in a foreign language, they would say: “If the verses were broadly explained! Is it a foreign language to Arab?” Say: “He is a guide and healing for those who believe, and those who do not believe have a slowness in their ears and he is blind to them. He is screaming from a distant place.
Explanation:
It is the human race of the holiest race we have learned from the Quran. The most sacred value is the right to life. The most sacred language is the language spoken by man.
The Qur’an came to the Arabs in Arabic and the words of the Arabs did not leave the possibility of not being understood.

43 ZUHRUF 2, 3, 4 : We have made it an Arabic Quran so that you can understand it well, so that you can understand the clear Books. Undoubtedly, he is present in the main book (Levh-i Mahfuz) on our floor, he is very great and full of wisdom.

Explanation: The Quran came in Arabic so that the Arabs could understand. The main language is in the main book in the sight of Allah.

—————————-

49 HUCURAT 13. O people, We created you from a male and a female and divided you into nations and tribes so that you can meet each other. Be aware that you are the most honored, you most faithful in the eyes of Allah. Certainly, Allah is Knower, aware of everything.
Explanation:
This is the verse in which every nation is said to be equal in the eyes of Allah. The person who is superior in the eyes of Allah is the person who is good, moral, honest, helpful and believer.

WRITER: HAKAN COŞAR

———————-——-———Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.