KİM BİLİYORSA, PEYGAMBER O’DUR / Whoever Knows is the Prophet

(Below is the article in English.)

Değerli Mümin Kardeşlerim

Kuran’da bazı sureler şifre harfler ile başlar. Yirmi dokuz surenin başlangıcında ilk ayet olarak geçen bu harflerin toplam sayısı (Elif-Lam-Mim-Sad-Ra-Kaf-Ha-Ya-Ayn-Ta-Ha-Gaf-Nun) on dörttür. Örnek: Yasin suresi Ya ve Sin harfleri ile başlar. Kuran’da “Ha-Mim” ile başlayan 7 sure vardır. Bu sureler: Mümin Suresi, Fussilet Suresi, Şura Suresi, Zuhruf Suresi, Duhan Suresi, Casiye Suresi, Ahkaf Suresi.

Bu şifre harf olan ayetleri bir tek peygamberimiz Hz Muhammed ve Allah bilirdi. Allah’ın emri ile yaşadığı sürece peygamberimiz şifre harfleri açıklamadı.

Şifre ayetleri peygamber harici kimse bilemez. Allah kime şifre ayetleri öğretimiş ise peygamber o dur. Allah kime şifre harfleri açıklatır ise peygamber o dur. BU İSLAMIN KESİN KURALIDIR !

Elbette bu açıklanan harflerin açıklamasının doğruluğu, Kuran ile ispatlana bilmelidir.

Kuran’ın içindeki ayetler ile ispatlanmayan hiç bir harf açıklaması kabul edilemez.

Allah’ın emri ile peygambere uymak zorunlu kılınmıştır.

Allah’ın emri ile peygambere uymayan dinden çıktı kabul edilir.

Saygı ve Sevgilerimle
Hakan Coşar

ENGLISH

Dear Believer Brothers and Sisters

Some suras in the Quran begin with cipher letters. The total number of these letters (Elif-Lam-Mim-Sad-Ra-Kaf-Ha-Ya-Ayn-Ta-Ha-Gaf-Nun) mentioned as the first verse at the beginning of the twenty-nine suras is fourteen. Example: Surah Yasin begins with the letters Ya and Sin. There are 7 suras starting with “Ha-Mim” in the Quran. These suras are: Believer, Fussilat, Shura, Zuhruf, Duhan, Casiye, and Ahkaf.

Only the Prophet Muhammad and Allah knew the verses, which were codes letters. As long as he lived by the order of Allah, our Prophet did not explain the letters of the code.

No one except the prophet can know the cipher verses. He is a prophet, if whoever God teaches the signs of codes. Who is reveals the God’s letters of the code is the prophet. THIS IS THE EXACT RULE OF ISLAM!

Of course, the accuracy of the explanation of these letters should be proved by the Quran.

Any letter explanation that is not proven by the verses in the Quran is unacceptable.

It is obligatory to obey the prophet by the order of Allah.

By the order of Allah, the out of religion that does not obey the prophet is accepted.

Best Wish
Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.