AYETLERİ KATTAN ONLAR İNDİRDİ /// They did landed the Verses from God

Resmi incelemek ve açıklamaları okumak için resme tıklayınız. Öneri Gallery’e yönlendirilirsiniz.
To examine the picture. To read the descriptions. Click on picture. You will go on Öneri Gallery.

 

Gerçeği: Kuran Allah’ın Katından Nasıl İndi? /  Truth: How did the Quran come down from Allah?
(Below is the article in English.)

Kuran, ana kitap Levhi Mahfuz’dan inmiştir. Levhi Mahfuz Allah’ın katındadır. Ruhul Kudüs Levhi Mahfuz’a ulaşan ruhtur. Ruhul Küdüs, Levhi Mahfuzdan aldığı ayetleri (Ruhul Emin) Cebrail’e bildirmektedir. Cebrail ise aldığı ayeti, peygamberin kalbine indirmektedir.

Aşağıdaki ayetlerden bu işleyişi onaylayacaktır ve ispatlayacaktır.

Ayetleri Allah’ın katındaki ana kitap’dan (Levhi Mahfuz) indiren Ruhul Kudüs. Ayetleri Peygamberin Kalbine indiren Ruhul Emindir (Cebrail)

Rahman ve Rahim Allah’ın adı ile
85 – Buruc
21. Fakat o, şanlı bir Kur’an’dır,
22. Levh-i Mahfuz’dadır.

22 – Hac
70. Bilmez misin ki, Allah gökte ve yerde ne varsa bilir; Muhakkak ki bunlar o bir Kitap (Levh-i Mahfuz)’ tadır. Muhakkak o Allah’a göre kolaydır.

13 – Rad
39. Allah dilediğini siler. dilediğini olduğu gibi bırakır; Ana kitap O’nun katındadır.

43 – Zuhruf
1. Ha, Mim.
2. Bu parlak Kitab’ın kadrini bilin!
3. Doğrusu, Biz onu Arapça olarak okunacak bir Kur’an yaptık ki akıl erdiresiniz.
4. Ve gerçekten o bizim nezdimizdeki Ana Kitapta. Çok yüksek, çok hikmetlidir.

Nahl 16
102 – Onlara de ki: “Kur’ân’ı Ruhul Kudüs , iman edenlere sebat vermek, müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak için Rabbinin katından hak olarak indirdi.

Arapçası 102. Kul nezzelehu ruhul kudüsi mir rabbike bil hakkı li yüsebbitellezıne amenu ve hüdev ve büşra lil müslimın

Şuara 26
192 – Ve muhakkak ki bu (Kur’ân) âlemlerin Rabbinin indirmesidir.
193 – Onu Rûhu’l-emin (Cebrail) indirdi;
194 – Uyarıcılardan olasın diye senin kalbin üzerine;
195 – Açık parlak bir Arapça lisan ile.

Arapçası 193. Nezele bihir ruhul emın

Bakara 2
97 – Söyle; her kim Cebrail’e düşman ise iyi bilsin ki, Kur’ân’ı senin kalbine Allah’ın izniyle kendinden önceki vahiyleri onaylayıcı, müminlere hidayet ve müjde kaynağı olmak üzere o indirdi.

Arapçası 97. Kul men kane adüvvel licibrıle fe innehu nezzelehu ala kalbike bi iznillahi müsaddikal lima beyne yedeyhi ve hüdev ve büşra lil mü’minın

English
Truth: How did the Quran come down from Allah?

The Qur’an. the main book, came down from Levhi Mahfuz. Levhi Mahfuz is in the light floor of God. Ruhul Kudüs (Holy Spirit) is the soul that reaches the Levhi Mahfuz. The Ruhul Kudüs (Holy Spirit) reports the verses from Levhi Mahfuz (Ruhul Emin) to Gabriel. Gabriel, the verses is downloaded into the heart of the prophet.

The following verses will confirm and prove.
Ruhul Kudüs (Holy Spirit) was download the verses from the light floor of God. From main book. (Levhi Mahfuz)

The Ruhul Emin (Gabriel) was download the verses to the Prophet.

Gave blessings to everyone in the world. But In the Hereafter, will give blessings only the good humans. Of the name of God.

Quran 85 – Buruc
21. But it is a glorious Qur’an,
22. It is in Levh-i Mahfuz.

22 – Hac
70. Don’t you know that God knows what is in the sky and in the earth; This is definitely in a Book (Levhi Mahfuz). Certainly, it is easy for Allah.

13 – Rad
39. Allah wipes whatever He will. leaves what he wishes; The main book is in God’s Light floor. ( The main book is in God’s possession.)

43 – Zuhruf
1. Ha, Mim.
2. Know the value of this brilliant Book!
3. Indeed, We have made a Quran to can be read in Arabic;
4. And indeed it is in the Main Book of near us. Very high, very wisdom.

16 – Nahl
102 – Say to them: “To give be perseverance to those who believe, to give guidance to Muslims and to be a gospel.” The Ruhul Kudüs (Holy Spirit) bring the Qur’an come down from the God’s Light Floor. With justice.

26 Şuara
192 – And certainly. It is (the Quran) come down by the Lord of the universe.
193 – Rûhu’l-emin (Gabriel) was come down to it
194 – It was come down on your heart. becouse you should be stimulants;
195 – Open with a bright Arabic language.

Bakara 2
97 – Say. Whoever is the enemy to Gabriel. Let him know. Gabriel come down into your heart the Qur’an with permission to God . Becouse confirm revelations before it. Becouse to be a source of guidance and glad news to the believers.

Yazan / Writer : Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir