KURAN’DA MİLLİYETÇİLİK /// Nationalism In The Quran

(Below is the article in English.)

Muhammed MS 570 yılında, Mekke’de, doğdu. Babası, o doğmadan ölmüştü. Annesi, Muhammed 6 yaşında iken öldü. Amcası EbuTalib tarafından büyütüldü.
Ailesi Kureyş soyundan, Haşimoğulları kabilesindendi. O zamanlar Mekke, Kureyş soyundan kabileler tarafından idare ediliyordu. Bazı kabileler zengindi. Bazı kabileler yoksuldu. Bazı kabileler itibarlıydı. Muhammed’in soyu itibarlı idi.
Mekke’de zengin, fakir farkı çoktu. Kadınlara değer verilmiyordu. Kız doğduğunda, diri diri toprağa gömülüyordu. Allah bu mazlumları koruyacaktı. Muhammed’e 40 yaşında iken peygamberlik vazifesi verdi. İlk başta kendisine az kişi inandı.
Ve Muhammed’e, Mekke’de bazı kabileler düşmanlık yapıyordu. Bunun için bazı Müslümanlar Habeşistan’a gitti.
O zamanlar Mekke gibi, Medine’de de, kabile idaresi vardı. Üstelik, Medine’de kabileler ayrı ırktandı.
Birbirleri ile geçinemiyorlardı. Hep savaş yapıyorlardı.
Şehirde Evs ve Hazrec kabilelerine mensup Arap’lar vardı. Bu Arap kabilelerin içinde Yahudiler de vardı. Tamamen Yahudi olan, Benî Kaynukā‘, Benî Nadîr ve Benî Kurayza kabileleri vardı.
Evs ve Hacreç, Muhammed’den yardım istediler. Belki aynı dine inanma onlara faydalı olurdu. Bu arada Mekke’liler müslümanlara, (aynı ırktan olmalarına rağmen) çok düşmanlık yapıyordu. Bunun üzerine, Muhammed ve müslümanlar 622 yılında Medine’ye gitti. Medine’ye gidişe Hicret dendi..
Hicret zamanı, Medine’de Siyasal olarak Araplar üstündü. Mekke’li Müslümanlar Medine’ye gelince Medineli Arap müslümanlar, daha üstün oldular. Medine’de, İnanmayan Araplar, Hıristiyanlar, Yahudiler, Pagan olanlar vardı.
Mekke, Medine’ye mektup gönderdi. Medine’ye gelen Mekke’lileri iade etmelerini istediler. İade etmezlerse, Medine’ye savaş düzenleyeceklerini söylediler.
Böylece Muhammed bütün Medineliler’i kapsayan bir antlaşmaya ihtiyaç duydu. Medine anlaşması yaptı. Dışarıdan Medine’ye gelebilecek bir saldırı karşısında, şehirde yaşayanlar birlikte hareket etmeliydi.
Bu anlaşma, Medine’de yaşayan dinî, siyasî ve etnik grupların iç işlerinde bağımsız, dış tehlikeler karşısında birlikte hareket etmelerini sağlıyordu.
Şehirde siyasî birliğin sağlanması, din ve vicdan hürriyetini, can, mal ve namus güvenliğini, hukukî güvence altına alması hükümleri herkes tarafından kabul edildi.
Peygamberin taraflar arasındaki anlaşmazlıklarda son yargı mercii ve ordu kumandanı olarak kabul edilmesi onun devlet başkanı olduğunu, göstermekte idi. Muhammedin nasıl bir başkan olduğunu Kuran söyler:
Kaf/45-.Biz onların dediklerini iyi biliriz, sen onları zorlayıcı değilsin, benim korkutmamdan korkan bir kimseyi Kur’an ile öğütle.
Ali- İmran/159-ALLAH’ın sana bir bağışı olarak onlara yumuşak davrandın. Kaba ve katı yürekli olsaydın çevrenden dağılır giderlerdi. Onları affet, bağışlanmalarını dile ve yapılacak işler hakkında onlara danış. Karar verince de ALLAH’a güven; ALLAH güvenenleri sever.*
Danışma ile karar veren, yani bir meclisi olan CUMHURIYETÇİ ve DEVRIMCI BIR BAŞKAN.
Bu anlaşma Peygamberin bir devlet kurduğunu bildiriyordu. Bu anlaşma devletin bir anayasası olduğunu bildiriyordu.
Belgede önce şehir devletini teşkil eden gruplar sayılmaktaydı ve bunların siyasî bir bütün (ümmet) oluşturdukları belirtilmekteydi.
Bu anlaşma ile, bir millet ve milliyetçilik ruhu yaratılıyordu. Muhammed tabii ki Allah’ın istediği şekli uyguluyordu. Yani DEVRİMCİYDİ, CUMHURİYETÇİYDİ, MİLLİYETÇİYDİ.

YAZAN: HALE ERALP

ENGLISH
NATIONALISM IN THE QUR’AN

Mohammed was born after jesus in 570 in Mecca. His father died before he was born. His mother died when Mohammed was 6 years old. He was brought up by his uncle, EbuTalib.

His family was of the Quraysh lineage, from the Haşimoğulları tribe. At that time, Mecca was ruled by tribes of the Quraysh lineage.

Some tribes were rich. Some tribes were deprived. Some tribes were respected. Mohammed’s lineage was respected. Women were not valued. When the girl was born, she was buried alive in the ground.

God would protect these oppressed. When Mohammad was 40 years old, he served as a prophet. At first, few believed him. And some tribes in Mecca were hostile to Muhammad. For this, some Muslims went to Abyssinia.

At that time, like Mecca, there was a tribal administration in Madinah. Moreover, tribes in Madinah were of different races. They couldn’t get along with each other. They were always fighting.

There were Arabs from the Evs and Hazrec tribes in the city. Jews were also among these Arab tribes. There were tribes of Benî Kaynukā Ben, Benî Nadîr and Benî Kurayza who were completely Jewish. Evs and Hacreç asked for help from Muhammed. Maybe believing in the same religion would be useful to them. Meanwhile, the Meccans were very hostile to Muslims (although they are of the same race).

Thereupon, Mohammed and Muslims went to Madinah in 622. It was said to migrate to Madinah .. Migration time was politically superior to Arabs in Madinah. When Muslims from Mecca came to Medina, Arab Muslims from Madinah became superior. In Madinah, there were Arabs, Christians, Jews, Pagans who did not believe.

Mecca sent a letter to Madinah. They asked them to return the Makkah who came to Madinah. If they did not return, they said they would organize war on Madinah.

Thus, Mohammed needed a treaty that covered all the Medines. He made a Medina agreement. People living in the city should act together in the face of an attack that could come to Madina from outside. This agreement enabled religious, political and ethnic groups living in Madinah to act independently in the internal affairs and face external dangers.

The provisions of ensuring political unity in the city, freedom of religion and conscience, security of life, property and honor, and legal guarantee were accepted by everyone.

The acceptance of the Prophet as the last judge and the army commander in the disputes between the parties showed that he was the head of state. This agreement reported that the Prophet had established a state. This agreement declared that the state had a constitution. The Qur’an tells what kind of president Muhammad is:
Kaf / 45- We know very well what you are saying, you are not compelling them.
Ali-İmran / 159-You were gentle with God’s donation. If you were rude and hard-hearted, they would go out of your environment. Forgive them, express their forgiveness and do things about the things to do. When you decide to trust GOD; God loves those who trust. *

A REPUBLICAN and REVOLUTIONARY CHAIR who decided by consultation, that is, a council.

The document first counted the groups that constituted the city-state and stated that they constitute a political whole (ummah).
With this agreement, a spirit of nation and nationalism was created.
Muhammad, of course, was practicing the way Allah wanted. So he was a REVOLUTIONARY, REPUBLICAN, NATIONALIST.

WRITER: HALE ERALP
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir