ÂDEM’İN YARATILIŞI /// Adem’s Creation

(Below is the article in English.)

ÂDEM’İN YARATILIŞI

Allah, yeryüzünü imar ederek yaşam için gerekli olan her şeyi tamamladıktan sonra emirlerini iletmek için bir halifesini yaratacağını söyler.

2 / BAKARA / 30- Bir zamanlar Rabbin meleklere; “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti.

Allah’ın vekili olarak O’nun emirlerini kanunlarını tatbik edecek, bilgilerini insanlara ileterek aralarında elçi olarak bağ kuracaktır. Âdem’in arkasından gelecekler de halef olarak aynı görevi sürdüreceklerdir.

35 /FATIR/39 / – Sizi yeryüzünde halifeler yapan O’ dur …

32 / SECDE / 7- Yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır. Ve insanın yaratılışına çamurdan başlamıştır.

Yaratanın kudreti ile topraktan yaratılan Âdem, çamurun süzülürken geçirdiği değişik aşamalarından sonra evrimini tamamlamış, toprağın kalan özünden var edilmiştir.

23/MÜMİNUN/12- Yemin olsun ki, biz insanı topraktan oluşan bir özden yarattık.

İnsanın yaratılması için sulandırılmış topraktan oluşan çamur, süzülmeyi beklerken kokuşarak cıvık balçık haline geliyor. İyice suyu çekilip kuruyunca kupkuru çamur ortaya çıkıyor. Ve çamurdan oluşan hücreler de evrim geçirerek sonunda insan düzeyine ulaşıyor.

Hücre: Canlıların yaşam için gerekli olan özelliklerini taşıyan en küçük yaşam birimidir. Bölünerek çoğalır. Sadece insanlarda değil bitki ve hayvan gibi tüm canlılarda da bulunur. Bir binanın oluşması için demir, çimento, kum gibi malzemelere ihtiyacı varsa, insan vücudunu meydana getiren hücre, doku, tüm organ gibi sistemlerin de bir arada olması gerekir. Bu oluşuma da organizma denir. Canlıların son halidir. Hücre, hava su gibi yeryüzüne ait diğer maddeler ile beslenir. Organizmaya dönüşür bundan diğer hücreler doğar ve tümünden bir canlı beden meydana gelir. Bu şekilde bitki, hayvan türleri ve insanlar birli veya ikili olarak kendi esas hücresi üzerinde bir sülâle takip ederler…

Kuru çamurdan yaratılmaya hazır olan insana, Allah kendi ruhundan üfleyerek can verir. Ve nihayet Adem’in fiziksel ve zihinsel gelişimi tamamlanmış ve istenen emirleri yerine getirecek olgunluğa ve sorumluluğa ulaşmış bir durumda yaşamaya başlar …

YAZAN: JALE COŞAR
ENGLISH

ADEM’S CREATION

God reconstructs the earth and after completing everything necessary for life, he said to create a caliph to convey his orders.

2 / BAKARA / 30- Once upon a time, the Lord said to the angels; “I will create a caliph on earth,” he said.

As an agent of Allah, he will apply His orders to the law, and will convey his knowledge to people and establish a bond between them. Those who will follow Adam will continue the same task as the successor.

35 / FATIR / 39 / – It is He who made you caliphs on earth …

32 / SECDE / 7- He created everything he created beautifully. And it started the creation of man from mud.

Created with the power of the creator from the world, Adam completed his evolution after different mud stages during sliding and was removed from the remaining essence of the soil.

23 / MÜMİNUN / 12- I swear that we have created man from an earth.

The mud, which consists of diluted soil for the creation of man, becomes a slime as it smells while waiting to glide. When the water is drained and dried, dry mud appears. And cells made up of mud also evolve, eventually reaching the human level.

Cell: It is the smallest living unit that has the characteristics of living things that are necessary for life. It multiplies by dividing. It is found not only in humans, but also in all living things such as plants and animals. If a building needs materials such as iron, cement, sand to form a building, then systems such as cells, tissues, and all organs that make up the human body must be together. This formation is called an organism. It is the final form of living things. The cell is fed with other substances on earth such as air and water. It turns into an organism, other cells are born out of it, and a living body is formed from all of them. In this way, plants, animal species and humans follow a cult on their main cell, united or in pairs.

God gives life to the person who is ready to be created from dry mud by blowing from his soul. And finally, Adam’s physical and mental development is completed and he begins to live in a situation where he has reached the maturity and responsibility to fulfill the desired orders…

WRITER: JALE COŞARBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir