FRANSIZ DEVRİMİNDE KADININ ROLÜ /// THE ROLE OF WOMEN

(Below is the article in English.)

Kadın toplumun yarısıdır. Bu büyük nüfus çok önemlidir! Tarih boyunca çıkar çevreleri, (Kral, Derebeyi, Diktatör ve çevreleri) bu gücü daima geri planda tutmaya çalışmıştır. Bu gücün sahibi kadınlar, ev bütçesinin yöneticisidirler.
Maddi çıkar çevreleri için, kadınların ev bütçelerinden başka bir şey düşünmemeleri ve evlerinden çıkmamaları lazımdır. Bunun için tarih boyunca birçok yöntem kullanılmıştır..
Yıl 1789. Paris halkı gelirinin yarısından fazlasını sadece ekmeğe veriyordu. Halk ekmek bulamaz iken Kral 16. Louis ve Kraliçe Marie Antoinette, Paris’in uzağındaki lüks saraylarında ziyafetler veriyordu. Dolayısıyla halk iktidara düşman olmuştu.
Halk kralın yetkilerini kısıtlamak ve meclisin yetkilerini çoğaltmak istemişti. Çünkü fakirlikten başka, rejim de baskılıydı. Halk Hürriyet Kardeşlik ve Eşitlik istiyordu. Bu istek Kral tarafından kabul görmez. Kralın sopası Bastil hapishanesidir.
Karşıt konuşan hapise girmektedir. 14 Temmuz 1789 yılında halk Bastil’e saldırır, mahkumları serbest bırakır. Kadınlar bu saldırıda erkeklerle beraberdirler. Sopadan korkmuyoruz denmiştir.
26 Ağustos’ta, halk “İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi” yayınlar. Ancak Kral, Meclis tarafından kabul edilen, bu belgeyi imzalamaz. Artık halkın sabrı kalmamıştır. Çünkü halk açtır.
5 Ekim 1789 sabahı, ekmeği olmayan binlerce pazarcı, zanaatçı ve çamaşırcı kadın protesto için Paris’de, meydanda toplanır. Ekmek krizi, artık kadınların meselesiydi ve sarayı basıp istediklerini alana kadar sokakta mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerdi . Kralın sarayının olduğu Versailles’e yürürler. Versay Parisin dışındadır. Versaya yürüyen kadınlara altı saatlik yürüyüş sırasında başka kadınlar ve bazı erkekler de katılırı.
Bu bir sel gibidir.Tarihe “Kadınların Yürüyüşü” olarak geçmiştir. Meclis işgal edilir ve bir kadın heyeti kralla görüşür. Kral, şartları kabul eder ve halka daha yakın olmak için kraliyet ailesini Paris’e taşımayı kabul eder. Bundan böyle Fransa, devrimci Paris’in vatandaşlarının dikkatli gözleri altında idare edilecekti..
Yoksulluk, ev bütçesinin yöneticisi olan kadınları devrime katmıştı. Sonra devrimci yolculuk devam edecekti..Bu kadın ayaklanmasından üç yıl sonra cumhuriyet ilan edilecekti.

Yazan: Hale EralpTHE ROLE OF WOMEN İN THE FRENCH REVOLUTİON OF 1789.
Women are half the society. This large population is very important. Throughout history, the circles of interest (King, Overlord, Dictator, and circles) have always tried to keep this power in the background. Women who own this power are the managers of the home budget. For the Material Interest circles, women should not think of anything but their home budgets and get out of their homes. For this, many methods have been used throughout history.
The year is 1789. The people of Paris paid more than half of their income to bread alone. While the public could not find bread, King 16. Louis and Queen Marie Antoinette were having feasts in their luxurious palaces far from Paris.
Therefore, the people became enemies of power. The people wanted to restrict the powers of the king and increase the powers of the assembly. People wanted Freedom and Brotherhood and Equality. This request is not accepted by the King. King’s stick is Bastil prison
The opposing speaker goes to prison. On July 14, 1789, the People attacked Bastil and released the prisoners. Women are with men in this attack. It is said that we are not afraid of the stick.
On August 26, the people publish a Declaration on Human and Citizen Rights. However, the King does not sign this document, adopted by the Assembly. People have no patience anymore. Because the people are hungry.
On the morning of October 5, 1789, thousands of marketers women, craftswomen and laundries women, who do not have bread, meet in Paris, in protest. The bread crisis was now a women’s issue, and they would not stop fighting on the street until they pressed the palace and got what they wanted. They walk to Versailles, where the king’s palace is. Versailles is outside of Paris. Other women and some men also join women walking to Versay during a six-hour march.
This is like a flood. It has been referred to as the “Women’s Walk”. The assembly is occupied and a delegation of women negotiates with the king. The king accepts the conditions and agrees to move the royal family to Paris to be closer to the people. From now on, France would be administered under the watchful eyes of the citizens of the revolutionary Paris.
Poverty revolutionized women who were the managers of the home budget. Then the revolutionary journey would continue. The republic would be declared three years after this women’s uprising.

Writer: Hale EralpBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.