PARİS KOMÜNÜ VE KADINLAR /// PARIS COMMAND AND WOMEN

(Below is the article in English.)

Kadınlar! Ne kadar güçlü olduklarını bilmezler! Halbuki güçlerini tarih içinde hep göstemişlerdir. Bu zamanda ve gelecekte güçlerini daima göstereceklerdir. Allah Kuran’da kız çocuklarını müjde olarak bildirir.. Kadın zor durumlarda en büyük güçdür.. Zor durumlar ya ekonomiktir veya vatan savunmasıdır veya yaradılışın vermiş olduğu hakları istemek içindir. Çünkü kadınlar için bu kavramlar mukaddesdir ve onları koruyacaktır.
Sene 1870. Fransa, Prusya’ya yenilmiştir. Kral ve ordusu Prusya ordusuna esir düşmüştür. Bunun üzerine Paris milletvekillerinden oluşan bir “ulusal savunma hükümeti” kurulmuştu. Vatanı savunmak için eli silah tutan bütün Parisli erkekler, devletin milis gücü olmuştu.Prusya’lılar Paris’i kuşatınca, bu silahlı işçiler kenti savunur.
Prusya’lılar Paris’e, beş ay boyunca bombardıman yaparlar. Silahlı işçiler ve halk buna karşı koyar. Fakat korkak hükümet Prusya ile ateşkes anlaşması imzalar. Ve Prusya’lıların barış koşullarını kabul ederler. Hükümetin milletvekilleri, tabii ki, burjuva idi. Ve zenginlerin kaybedecek çok şeyleri vardı.
Kadın, erkek ve milis kuvvetler bu anlaşmayı öğrendiklerinde, kenti koruma altına aldılar. Paris’i vermeyeceklerdir. İşçi mahallelerinde barikatlar kurulur. Topları yüksek yerlere taşınır.
Halkın karşısında zaten Prusya ordusu vardır. Bir de Fransız hükümet askerleri halkın karşısına çıkmıştır.. Ama, bu sefer halkın kadınları da savaşa girer. Kadınlar Paris hükümetinin, ateş emri verilen askerlerine şöyle seslenmektedirler: “Bize mi ateş edeceksiniz? Bize, kardeşlerinize? Siz, kocalarımız, çocuklarımız?”. Bu konuşmalar, emekçi sınıflardan gelen askerler üzerinde büyük etki yapar.. Askerler silahı bırakır, halkla kucaklaşır. Hatta kendi generallerini tutuklarlar.
Kadınlar 72 gün boyunca devam eden bu zorlu mücadelede, pek çok yerde görev aldılar. Pek çok erkek savaşmaktan kaçarken, önlerinde dili sivri, eli sopalı kadınları buldu. Bu kadınlarda korku yoktu. Gözyaşı yoktu. Kadınlar vatan savunmasında erkeklerin yoldaşı değildi. Erkekler kadınların yoldaşı olmuştu.
Bu olay Kadınların yer aldığı tarihten sadece bir bölüm. Ve tarihde bunun gibi pek çok örnek vardır.

YAZAN: HALE ERALPENGLISH
PARIS COMMAND AND WOMEN

Women! They don’t know how strong they are! However, they have always shown their strength in history. They will always show their strength at this time and in the future. Allah reports the girls as good news in the Qur’an. Woman is the biggest power in difficult situations. Difficult situations are either economic or homeland defense or to claim the rights of creation. Because these concepts are sacred for women and will protect them.

The year is 1870. France is defeated by Prussia. The king and his army were captured by the Prussian army. There upon, a “national defense government” of Paris lawmakers was established. All Parisian men holding a gun to defend the homeland became the militia o When the Prussians surrounded Paris, these armed workers defended the city.f the state.

Prussians bombard Paris for five months. Armed workers and the public oppose this. But the cowardly government signs a cease-fire agreement with Prussia. And they accept the peace conditions of Prussians. The government’s lawmakers, of course, were bourgeois. And the rich had a lot to lose.
When women, men and militia forces learned about this agreement, they protected the city. They will not give Paris. Barricades are set up in the worker districts. Its balls are moved to high places.

There is already a Prussian army before the people. French government soldiers also appeared before the public. But this time the women of the people also go to war. The women speak to the soldiers of the Paris government, who were ordered to fire: “Are you going to shoot us? Us, your brothers? You, our husbands, our children? ” These talks have a major impact on soldiers from working class classes. The soldiers lay down the gun and embrace the people. They even arrested their generals.

Women took part in many places in this difficult struggle that continued for 72 days. While many men fled to fight, they found women with sharp tongue and stick in front of them. There was no fear in these women. No tears. Women were not comrades of men in homeland defense. Men became companions of women.

This is just one episode from the history of women. And there are many such examples in history.

WRITER: HALE ERALP

———-—-Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.