KURAN’DA LAİKLİK /// Laicism In The Quran

(Below is the article in English.)

7/Araf/172-Hani kıyamet gününde, “Biz bundan habersizdik” demeyesiniz diye, Rabbin, Âdemoğulları’ndan, onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şâhit tuttu ve dedi ki: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” Onlar da, “Evet, buna şâhit olduk” dediler.

Bu ayete göre; İnsanlar daha doğmadan Allah onlara kendini tanıttı. Kendilerini, kendilerine şahit tuttu. İnsan demek ki Allah’ı bilmek için kendi içine bakacak. Çünkü, Tanrı insanın kendi içindedir. Gözle görülmez. Hissedilir. Ona kavuşmanın yolu sevgiden geçer.
Hem kendini hem diğer insanları seveceksin. Kendine ve diğer insanlara ve canlılara merhamet edeceksin. Kendine ve bütün canlılara hizmet yapacaksın. Okuyacaksın ve bileceksin. Yani kendine ve diğer canlılara yapılan her güzel iş bizi yaradana yaklaştırır.

2/Bakara/164-Yalnızca Allah’a kulluk yapmanın gerekliliği fıtrat ve akılla bilinir. Yaratan ve rızık veren kim ise teşekkür ona yapılmalıdır. Yaratan ve rızık verenin Allah olduğunu söyleyen, ancak dua, adak, kurban gibi ibadetlerini başkalarına yapan veya Allah’ın dışındaki varlıkların kanunlarına boyun eğen kimse, bile bile Allah’a ortak kılmış olur.

Bu gibi kendini ve etrafını aldatan kişiler hep olmuştur. Hatta daha ileri giderek kendilerini Rab yerine koyanlar olmuştur. Mesela Firavun kendisini ilah yapmıştır.

Naziat/24- “Ben sizin en yüce rabbinizim!” dedi.:

Toplumlar çok fazla bozulduğu zaman, insanlar Allah’dan yardım isterler. Çok kötü zamanlar aynı zamanda toplumlar için bir uyanış olursa… O zaman Allah onlara yardımcılarını gönderir. Yoksa mücadele ruhunu kazanmadan, insan, insan olmanın gereğini istemeden Allah yardım etmez. Kuran nice iflah olmaz kavimlerin yok oluşunu anlatmaktadır. Önce bizim onun istediği ahlaklı ve inançlı ruhu elde etmemiz lazımdır. Allah o zaman yardımcısını gönderir.
Her insan inancında hürdür. Allah’a inanır veya inanmaz. Bir toplum Allah inancı ile değil ahlak kuralları ile idare edilir. Her zaman Allah peygamberleri vasıtası ile şunları bildirmiştir. insanı öldürme Faizcilik yapma ,zina ve fuhuş yapma, hırsızlık yapma, hak yeme, rüşvet alma, kısasda merhametli ol. Bunlar ahlak kuralları değil mi?
Tabii ki bana inanın der Allah. Bu aynı zamanda kendinize inanın demektir. Tabii bana güvenin der Allah. Bu aynı zamanda kendinize güvenin demektir. Benden korkun der Allah. Bu kendinizden korkun demektir. Beni sevin der Allah. Bu kendinizi sevin demektir. Görüyoruz ki peygamberler en kötü zamanda gelmiş güzellik elçileridir.
Ama zorla güzellik olmaz. Bu güzellikleri insan kendi bulmalıdır. İşte Peygamberler bu yolu arayanların yanına gönderilmiş Allah yardımcılarıdır. Bu yardımcılar geldikleri topluma hak hukuk adalet getirmişlerdir.
Bu kavramlar yalnız inanç ile elde edilmez. Ama bu yol insanı Allah’a götürür. Demek ki bir yurt varsa, o yurtta değişik ırk ve inançta bir millet varsa, oranın halkı bir devrim yapıyorsa, oranın halkı beraber karar veriyorlarsa oranın idaresi inanç üzere olmamalı. İnanan ve inanmayanı eşit tutan adaletli bir idare ancak laiklikle olur. İnanç gönüllerdedir. Allah der ki:

2/Bakara/256- Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tâğutu reddedip Allah’a inanırsa, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir.
109/Kafirun/6-Sizin dininiz size, benim dinim banadır.

Bu ayetlere uyan Muhammed’in Medine’de yaptığı, halkı millet yapan Medine sözleşmesi, Laiklik için en büyük somut bir delildir.

YAZAN: HALE ERALPENGLISH

LAICISM İN THE QUR’AN

7 / Araf / 172-On the Day of Resurrection, the Lord took out their liberty from the sons of Adam and their lords, and said, “Am I not your Lord?” They said, “Yes, we witnessed this.”

According to this verse; Allah introduced himself before people were born. He witnessed them. Man means that he will look into himself to know Allah.
Because God is in man himself. It is invisible. Apparent. The way to reach him is through love.
You will love yourself and other people. You will have mercy on yourself and other people and creatures. You will serve yourself and all living things. You will read and you will know. Good work brings us closer to the creator.

2 / Baccarat / 164-The necessity of servicing only God is known with by creation and reason. Whoever created and provided sustenance should be thanked to him. Anyone who says that it is God who creates and gives sustenance, but who worships such as prayer, votive, and sacrifice to others, or even obeys the laws of beings other than Allah, makes it common to God.

There have always been people who deceived themselves and their surroundings. In fact, there were some who went further and replaced themselves with the Lord. For example, Pharaoh made himself a god.

Naziat / 24- “I am your greatest lord!” said.:

When societies are broken too much, people seek help from Allah. If there are awful times at the same time for awakening for the societies …
Then Allah sends their helpers to them. Otherwise, Allah does not help without gaining the spirit of struggle and asking for the need to be a human. The Qur’an recounts the disappearance of indisputable tribes. First we need to get the moral and faithful spirit he wants. Then Allah sends His help. Every person is free in his belief. He believes in Allah or not. A society is governed not by belief in God, but by moral rules. Allah has always stated the following through his prophets. killing people Become merciful in interestism, adultery and prostitution, theft, eating right, taking bribes, shorthand. Are these not moral rules?

Of course, believe me, Allah says. This also means believe in yourself. Of course, trust me, Allah says. This also means trust yourself. Fear me, Allah says. This means fear of yourself. Love me says Allah. This means love yourself. We see that the prophets are the beauty ambassadors at the worst time.

But there is no forced beauty. One must find these beauties on their own. Here are the prophets of Allah, sent to those who seek this way. These assistants brought right and justice to the society they came from.

These concepts are not obtained only by faith. But this way takes man to Allah. So, if there is a country, if there is a nation of different races and beliefs, if the people of the ratio are making a revolution, if the people of the ratio decide together, the administration of the ratio should not be about faith. A justice administration that keeps the believer and the believer equal is only through secularism. Faith is in the hearts. Allah says:

2 /Bakara/ 256- There is no coercion in religion. Accurancy and curvature seperate each other anymore. So whoever rejects the fake Gods and believes in only Allah is stuck to the solid handle that does not break. Allah hears and knows.
109 / Kafirun / 6-Your religion is for your, my religion is for me.
The Madinah contract made by Muhammad, who made these people, in Medina, which conforms to these verses, is the biggest concrete evidence for laicism.

WRITER: HALE ERALP.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.