BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİ /// WHITE LUNCH COUNTRY

(Below is the article in English.)

Bu kitabı Rus yazar Grigory Petrov yazmıştır.. Kitap, Fin’li aydınların, halka milli şuur vermek için nasıl bir çalışma yaptıklarını anlatır. Fin’liler bu şuurla, Rus egemenliğinden kurtulmuşlardır. Bu çalışmayı ise, bize bir Rus yazar anlatır. Çünkü bir toplumun milli şuur kazanması daima takdirle karşılanır.
Fin’ler 1811 yılına kadar, yüzyıllar boyunca İsveç Krallığının egemenliğinde yaşamıştır.. Bütün iktidar gücü, ticaret, sanayi, okullar, kamu memurları, hakimler askerler, rahipler ve hatta kliseler bile İsveç’lerin elinde idi.
1808 yılında Rusya ile İsveç arasında çıkan savaşta Rus Çarı 1.Alexandr ordusuyla Finlandiya’nın yarısını işgal etti. Çar, orayı özerk bölge yaptı.. Böylece İsveç ile Rusya arasına bir tampon bölge oldu.
Finlandiya iç idarede bağımsızlık kazanmıştı ama aydın olarak öğretmen, din adamı ve gençler çok azdı. Fakat bu durum aydınların gücünü azaltmadı.
Bu aydınlardan Snelman ismindeki bir kişi önder oldu. Tüm eğitimli insanların, kendilerinden daha alt seviyede bulunan halkı eğitmelerini, onlara yardımcı olmalarını istedi. Ortak yararların ve değerlerin geliştirildiği yeni bir toplum ile yeni bir ülke yaratılacağını onlara inandırdı. Her sınıftan Fin’li akıllı kişiler bulundu. Onlar kendi sınıflarının aydınlanması için çalıştı. Ortak ruh ve milliyetçilik Fin’lerde başladı..
O kadar kuvvetli oldular ki, 1906 senesinde Fin’lerin kendi meclislerini kurmasına Ruslar izin vermek zorunda kaldılar. 1906 da kadınlara ve erkeklere eşit oy hakkı verildi. 1917 de Rusya’da ihtilal olunca, Finlandiya bağımsızlığını ilan etti.
Atatürk Türk’lerin kurtuluş savaşından sonra, bu kitabı Türkçe’ye çevirtti. Bu kitap Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamasında milli şuura hizmet edecekti.. Atatürk bu kitabın ülkedeki okullarda, özellikle askeri okullarda mutlaka okunmasını istedi. Türkiye’de de aydın sayısı çok azdı. Atatürk Fin’lerin deneyiminden faydalandı. Türkiye’de öğretmen çok azdı. ATATÜRK DEDİ Kİ: ZEKİ OLAN ASKERLERİ BULUN. SİZ ONLARI EĞİTİN. ONLAR KENDİ KÖYLERİNE ÖĞRETMEN OLARAK DÖNSÜNLER.Bu öğretmenler aynı zamanda toprak, hayvan, orman uzmanı idiler. Böylece…Eğitim köylerden başlamıştı.

Şunu bilmeliyiz.
Milletler bulut kümesine, kahramanlar yıldırımlara benzer. Ne zaman bulut kümesinde elektrik oluşursa, yıldırım kendiliğinden oluşur. Eğer bulutlarda elektrik yoksa, hiçbir zaman yıldırım oluşmaz. Bulut nemli bir buhar bulutu olarak kalır. Milletler de böyledir.Eğer bir millette kahramanlık özellikleri varsa onda elektrik vardır. O milletten kahramanlar çıkar. Eğer halk kitlesi nemli bir buhar yığınından ibaretse, o milletten kahraman çıkamaz”

YAZAN: HALE ERALPWHITE LUNCH COUNTRY

Russian author Grigory Petrov wrote this book. This book tells how Finnish intellectuals are doing to give public consciousness. Finns got rid of Russian domination with this consciousness. This work is told by a Russian writer. Because a society gaining national consciousness is always appreciated.

In the war between Russia and Sweden in 1808, the Russian Tsar occupied half of Finland with the 1st Alexander army. Tsar made it an autonomous region. Thus, it became a buffer zone between Sweden and Russia.

Finland gained independence in internal administration, but intellectually, teachers, clergy and youth were few. But this did not diminish the power of the intellectuals.

One of these intellectuals named Snelman became the leader . He asked all educated people to educate and help the people, who are at a lower level than themselves. He convinced them that a new country would be created with a new society in which common benefits and values were developed. Finnish smart people from each class were found. They worked to enlighten their class. Common spirit and nationalism started in the Finnish people.

They became so strong that the Russians had to allow the Finns to establish their own councils in 1906. In 1906, women and men were given equal voting rights. When there was a revolution in Russia in 1917, Finland declared its independence.
After the Turkish war of liberation, Ataturk translated this book into Turkish. This book would serve national consciousness during the establishment of the Republic of Turkey .. Ataturk wanted this book to be read in schools in the country, especially military schools.
The number of intellectuals in Turkey was very low. Atatürk took advantage of the Finnish experience. Teachers ın Turkey very little. ATATÜRK SAID: FIND THE SMART SOLDIERS. YOU EDUCATE THEM. THEY WILL RETURN TO THEIR OWN VILLAGES AS TEACHERS. These teachers were also soıl, animal and forest experts. So…Education started from t he villages.

We should know this.
Nations are like a cloud cluster, heroes are like lightning. Whenever electricity occurs in a cloud cluster, lightning spontaneously occurs. If there is no electricity in the clouds, lightning will never occur. The cloud remains a moist cloud of vapor. Nations are like that. If a nation has heroic qualities, it has electricity. Heroes come out of that nation. If the mass of people consists of a humid pile of steam, no hero can come out of that nation. ”

WRITER: HALE ERALPBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.