EY! PEYGAMBER HANIMLARINA SÖYLE / Oh! Prophet Tell Your Wives

(Below is the article in English.)

Sevgili Mümin Kardeşlerim.

Bu yazıda yazan evlilik şartları müminlerin geneli için değildir. Bu yazıdakiler sadece peygambere özel kılınan evlilik sınırlarıdır. Bu şartlar kitapta aşağıdaki Allahın sözleri olan ayetler ile anlatılmaktadır. Başka bir yazımızda Allah’ın izni ile tüm müminlere tanınan evlilik sınırlarını işleyeceğiz.

Allah kuluna peygamberlik görevi verdiğinde. Peygamberin görevini en iyi şekilde yerine getirebilmesini istiyor. Peygambere ve eşlerine, ne yapmalarını ve nasıl biri olmalarını öğretiyor. Aynı zamanda onları hem müjdeliyor, hemde uyarıyor.

Peygamber hanımlarının mal ve mülk gibi dünyevi sevdalara düşmemelerini istiyor.
Onların yapacakları hareketlere ve giyimlerine dikkat etmelerini istiyor.
Hatanın cezasını 2 katı olacağı, İyiliklerin ödülünün iki katı olacağını bildiriyor.

Hatice, Muhammed’in ilk eşidir, evlilikleri 25 yıl sürmüştür. Muhammed, Hatice ölünceye kadar başka eş almadı. Bu olay, peygamberin tek eşli olmayı benimsediğinin kanıtıdır.

Arap kültüründe evlilikler kabile ihtiyaçlarına göre planlanır. Evlilikler kabile içinde ve diğer kabileler arasında ittifaklar oluşturma amacıyla yapılırdı. Peygamberin’in bazı evlilikleri kabilelerle ilişkilerini güçlendirmek içindir.

Kabile liderinin İslamı kabul etmesi ve kızını peygamber ile evlendirmesiyle, tüm kabilenin dini kabul etmesi politikası amaçlanmıştır.

Peygamberin’in bazı evliliklerinin dul kadınlara yeni bir yaşam şansı vermek içindir. Bazı kültürlerde çocuklarını, dullar ile evlendirmek istemezler. Dullarında, bakireler gibi iyi insan olduğunu göstermek ve herkese örnek olmak amacıyla dullarla bazı evlilikler yapmıştır.

33.Ahzap
Rahman, Rahim, Allah’ın Adıyla

28. Ey peygamber, hanımlarına şöyle söyle: “Eğer dünya hayatını ve zinetini istiyorsanız, haydi geliniz sizi donatayım ve güzellikle bırakıp salıvereyim.

29. Yok eğer Allah ve Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, haberiniz olsun ki Allah içinizden güzellik edenlere pek büyük bir mükafat hazırlamıştır.”

30. Ey peygamberin hanımları, sizden her kim açık bir terbiyesizlik ederse, ona azap iki kat katlanır. Bu Allah’a göre kolaydır.

31. Yine sizden her kim Allah ve Resulüne divan durup iyi bir iş yaparsa ona da mükafatını iki kere veririz. Ayrıca onun için bol bir rızık hazırlamışızdır.

32. Ey peygamberin hanımları, siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz; eğer Allah’tan korkuyorsanız, konuşurken kırıtmayın ki, kalbinde bir hastalık bulunan, kötü bir ümide kapılmasın. Güsgüzel, dosdoğru söz söyleyin!

33. Hem vakarınızla evlerinizde durun da önceki cahiliyyet devri çıkışı gibi süslenip çıkmayın, namaz kılın, zekat verin, Allah’a ve peygamberine itaat edin! Ey Ehl-i Beyt, Allah yalnızca sizden kiri uzaklaştırıp tertemiz pampak etmek istiyor.

34. Oturun da evlerinizde okunan Allah’ın ayetlerini ve hikmeti anın. Şüphe yok ki, Allah latifdir, herşeyden haberdardır.

50. Ey peygamber, Biz, özellikle sana şunları helal kıldık: Mehirlerini vermiş olduğun eşlerini, Allah’ın sana ganimet olarak verdiklerinden sahibi bulunduğun cariyeyi, amcanın kızlarından, halalarının kızlarından, dayının kızlarından, teyzelerinin kızlarından seninle birlikte hicret etmiş olanları; birde inanan bir kadın eğer kendisini peygambere bağışlar da, peygamber de onunla evlenmek isterse onu, sadece sana, diğer mü’minlere değil. Onlara eşleri ve cariyeleri hakkında neleri farz kıldığımızı biliyoruz. Bunlar, sana bir darlık olmaması içindir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

51. Onlardan dilediğini geri bırakır, dilediğini yanına alırsın. Bıraktıklarından arzu ettiğinde sana günah yoktur. Onların gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri ve kendilerine verdiğinle hepsinin hoşnut olmaları için en elverişli olan budur. Allah, kalplerinizdekini bilir. Allah, herşeyi bilir, halimdir.

52. Bundan böyle artık, başka kadınlar sana helal olmaz. Bunları başka eşlerle değiştirmek de olmaz; isterse güzellikleri çok hoşuna gitsin. Ancak sahibi bulunduğun cariye başka. Allah, herşeye gözcü bulunmaktadır.

59. Ey peygamber, hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, örtülerini omuzlarının üzerlerine salsınlar ! Bu, onların tanınmaları ve incitilmemeleri için daha uygundur. Allah, Çok Bağışlayıcı’dır, Çok Esirgeyicidir.

Saygı ve Sevgilerimle
Hakan Coşar

ENGLISH

Dear Believer Brothers and Sisters.

The marriage conditions written in this article are not for believers in general. The ones in this article are only the marriage boundaries that are made special to the prophet. These conditions are described in the book below with the words of God. In another article, we will deal with the marriage boundaries granted to all believers with the permission of Allah.

When God gives his servant the duty of prophethood. He wants the Prophet to fulfill his duty in the best way possible. He teaches the Prophet and his wives what to do and how to be one. At the same time, it both heralds and warns them.

The Prophet wants his wives not to fall into worldly love like fortune and property.
God wants them to pay attention to their movements and clothing.
He reports that the penalty for the mistake will be twice, and the reward of good deeds will be twice.

Hatice is Muhammad’s first wife, their marriage lasted 25 years. Muhammad did not take another wife until Khadija died. This event is proof that the prophet adopted being monogamous.

In Arab culture, marriages are planned according to tribal needs. Marriages were done in order to create alliances within the tribe and between other tribes. Some of the Prophet’s marriages are to strengthen ties with tribes.

With the tribal leader accepting Islam and marrying his daughter to the prophet, the policy of accepting the religion of the whole tribe was aimed.

Some of the Prophet’s marriages are meant to give widows a new chance in life. In some cultures, they don’t want to marry their children to widows. He had some marriages with widows in order to show that his widows were good people like virgins and to set an example for everyone.

33. Ahzap
With The Name of Rahman, Rahim, Allah

28. O prophet, say to your wives: “If you want the life and adornment of this world, come on, let me equip you and leave you beautifully.

29. If you want Allah and His Messenger and the abode of the hereafter, be aware that Allah has prepared a great reward for those who do good among you. ”

30.O wives of the Prophet, whoever of you behaves a clear indecency, his torment will be doubled. This is easy for Allah.

31. And whoever of you stands with Allah and His Messenger and does a good deed, We will reward him twice. Besides, We have prepared an abundant provision for him.

32. O wives of the prophet, you are not like any other woman; If you are afraid of God, do not be flirty when you speak. Those who have a disease in their heart should not have a bad hope. Speak well, straightforward!

33. Also, stay in your homes with your dignity and do not be decorated like the previous age of ignorance, pray, give zakat, obey Allah and His prophet! O Ehl-i Beyt, Allah only wants to remove dirt from you and clean it up.

34.Sit down and remember the verses and wisdom of God recited in your homes. There is no doubt that Allah is graceful and knowledgeable about everything.

50. O prophet, We have made especially lawful for you: Your wives of whom you have given their mehir. The concubine you own from what God has given you as spoils. Among your uncle’s daughters, paternal aunt daughters, maternal uncle daughters, and aunt’s daughters who migrated with you Also, if a believing woman donates herself to the prophet, and the prophet wants to marry him, those people. Not only to you, not to other believers. We know what we impose on them about their wives and concubines. These are so that you will not be in trouble. Allah is Forgiving, Merciful.

51. You leave back whatever you wish from them, and take whatever you wish. There is no sin on you when you desire what you have left. This is the best way for their eyes to be bright, not to be sad, and to be pleased with what you have given them. God knows what is in your hearts. God knows everything, my condition.

52. From now on, other women will not be lawful to you. It is impossible, You can not to leave them and get other spouses. Even if she likes their beauty very much. But the concubine you own is different. Allah has watched over all things.

59.O prophet, tell your wives and daughters and the women of the believers: Let them put their cover on swing over their shoulder ! This is more convenient for them to be recognized and not be hurt. God is Very Forgiving, Very Merciful.

Best Wish
Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir