İSTANBUL’UN İLK SAHİBİ YARADANDIR /// The First Owner of Istanbul is the Creator

(Below is the article in English.)

Sevgili Vatandaşlarım ve Sayın Dünyadaki Tüm İnsanlar

Tarih öncesinden beri İstanbul’da çeşitli medeniyetler yaşadı. İstanbul doğasının güzelliği, konumu, tarihsel önemi ve ilahi eserleri içinde barındırması sebebi ile tüm insanlık için çok değerli şehirdir.

İsa Peygamberin Dünyaya ve İstanbul şehrine geri geleceğine inanılmaktadır. İsa, Allah’ın elçisidir. Doğru dinin öğreticisi Allah ve elçisidir. Dinin, Dünyanın ve maddi gücün yöneticiliğinin İsa’ya teslim edileceği yerin Ayasofya olduğuna inanılır. Ayasofyanın duvarlarında, olacak bu olay minyatürler ile resmedilmiştir. Ayasofya Kilisesi İstanbuldadır. Bu sebepten Hristiyan alemi için İstanbul herkesten daha değerli olmaktadır.

Kuran, İsa’nın Allah’ın elçisi olduğunu bildirir. Kuran, İsa’nın ölmediğini, kıyametten önce dünyaya geri geleceğini ve kitap ustalarının tamamının, ölümünden önce İsa’ya inanacağını yazar. İslam alemi, İsa’nın peygamberliğini kabul eder ve İsa’nın geri geleceğine inanır.

4.Nisa
Rahman, Rahim, Allah’ın Adıyla
157. ve: “Biz Allah’ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük.” Demeleri yüzünden. Oysa onu ne öldürdüler, ne de astılar. Fakat kendilerine bir benzetme yapıldı. Onda anlaşmazlığa düşenler bundan dolayı şüphe içindedirler, o hususta tahmin peşinde gitmekten başka hiç bir bilgileri yoktur. Kesin olarak O’nu öldürmediler.

158. Doğrusu Allah, O’nu kendine doğru yükseltti. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir.

159. Andolsun, kendilerine kitap verilenlerden ölümünden önce ona iman etmeyecek hiç bir kimse yoktur. Kıyamet gününde de aleyhlerine şahit olacaktır.

İslam dinide, Hristiyan dinide, İsa’ya inanmaktadır ve onu geri beklemektedirler.

Allah’ın ve İsa’nın en önemli emri barıştır. Şeytanın adımlarına uymayın ve savaşmayın dır.

Yurtta sulh, cihanda sulh bizim felsefemiz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Biz onurlu Türk milletiyiz. Allah’a, İslama ve tüm peygamberlere inanıyoruz.

Biz müminler, İsa’nın İbrahim’in dini İslam ile hüküm vereceğini, Kurandan öğrendik. Şüphemiz hiç yok.

Bu sebepten Hristiyan kardeşlerimize Peygamberimiz geri geldiğinde Ayasofya’da dilediğiniz gibi İsa’ya biat edebilirsin demeliyiz.

Sonrada İsa’nın ne yapacağını beklemeliyiz. Allah’ın izniyle, hak dinin elçisi İsa doğru olanı yapar. İsa’nın hak dine aykırı hareket yapacağı asla düşünülemez. Allah’ın peygamberi asla hata yapmaz.

Bu sayede Ayasofya, Hristiyan kardeşlerimizle ihtilaf konusu olmaz. Hiç bir zaman unutmayalım, inançlar kaba kuvvetle değil ilim ile doğruyu bulur.

İstanbul tarih öncesi ve sonrası dönemde bir çok millete ev sahipliği yaptı, bunu kimse inkar edemez.

Mal sahibi, mülk sahibi, kim bunun ilk sahibi. Elbette İstanbul’un İlk sahibi Allah’dır.

Günümüzde, Allah bu şehri bize emanet etmiştir. Bizde en doğru olanı yapmakla mükellefiz. En doğru olan emanet edileni korumaktır, ülkemizi korumaktır ve insanlara özgürlüktür.

Amacımız İslam harici dinlerin ülkemizde propaganda yapması değildir. Sadece İsa peygamber geldiği zaman, kararı peygamberin vermesidir.

1 Tarih öncesi dönem (MÖ 3000-MÖ 667)
2 Byzantion dönemi (MÖ 667-MS 332)
2.1 Antik Yunan Şehir Devleti Byzantion ve Antik Yunan Dönemi (MÖ 667-MÖ 196)
2.1.1 Byzantion ve Oligarşi dönemi (MÖ 667-MÖ 476)
2.1.2 Byzantion ve demokrasi dönemi (MÖ 476-MÖ 196)
2.2 Roma şehri Byzantion ve Roma dönemi (MÖ 196-MS 330)
2.2.1 Byzantion ve Roma Dönemi (MÖ 196- MS 1. yüzyıl)
2.2.2 Byzantium ve Roma dönemi (1. yüzyıl-3. yüzyıl)
2.2.3 Augusta Antonina ve Roma dönemi (3.yüzyıl-330)
3 Bizans İmparatorluğu dönemi (330-1453)
3.1 Roma başkenti Konstantinopolis ve geç Roma dönemi (330-395)
3.2 Bizans başkenti Konstantinopolis ve Bizans İmparatorluğu dönemi (395-1204)
3.3 Latin başkenti Konstantinopolis ve Latin İmparatorluğu dönemi (1204-1261)
4 Osmanlı İmparatorluğu dönemi (1453-1922)
5 Türkiye Cumhuriyeti dönemi (1923-)

istabul tarihi, Kaynak: Vikipedi

Saygı ve Sevgilerimle
Hakan Coşar

ENGLISH

Dear Citizens and Dear All People in the World

Various civilizations have lived in Istanbul since prehistoric times. Istanbul is a very valuable city for all humanity because of its beauty, location, historical importance and divine works.

It is believed that the Prophet Jesus will come back to the world and the city of Istanbul. Jesus is the messenger of God. The teacher of the true religion is God and His Messenger. It is believed that the place where the rulership of religion, world and material power will be delivered to Jesus is Hagia Sophia. This event is depicted in miniatures on the walls of Hagia Sophia. Hagia Sophia Church is in Istanbul. For this reason, Istanbul is more valuable than anyone else for the Christian world.

The Qur’an states that Jesus is God’s messenger. The Koran writes that Jesus did not die, that he would come back to earth before doomsday, and that all book masters will believe in Jesus before his death. The Islamic world accepts the prophecy of Jesus and believes that Jesus will come back.

4.Nisa
With The Name of Rahman, Rahim, Allah
157. And: “We killed Jesus Christ, son of Mary, the prophet of God.” Because of what they say. However, they neither killed nor hung him. But an analogy was made to them. Those who disagree with him are in doubt because of this, they have no knowledge of that matter other than guessing. They certainly did not kill him.

158. Verily Allah raised Him up to Himself. Allah is Mighty and Wise.

159. Of those who were given the Book, there was no one who would not believe in it before his death. He will witness against them on the Day of Judgment.
The religion of Islam and the Christian religion believe in Jesus and await him back.

The most important command of God and Jesus is peace. Do not follow the footsteps of Satan and do not fight.

Peace at home, peace in the world is our philosophy. We are citizens of the Republic of Turkey. We are an honorable Turkish nation. We believe in Allah, Islam and all prophets.
We believers have learned from the Qur’an that Jesus will judge by the religion of Abraham, Islam. We have no doubts.

For this reason, we should tell our Christian brothers that when the Prophet comes back, you can pay allegiance to Jesus as you wish in Hagia Sophia.

Next, we must wait for what Jesus will do. By Allah’s leave, the apostle of the true religion, Jesus, does what is right.

In this way, Hagia Sophia is not in dispute with our Christian brothers. Let’s never forget that beliefs find truth not by brute force, but by science.

Istanbul hosted many nations before and after history, nobody can deny this.

The property owner. The fortune owner. Who is the first owner of it. Of course, Istanbul’s first owner is God.

Today, Allah has entrusted this city to us. We are obliged to do the right thing. The right thing is to protect what is entrusted, protect our country and freedom to people.

My aim is not for religions other than Islam to make propaganda in our country. My only suggestion is that when the prophet Jesus arrives, the prophet should decision.

1 Prehistoric period (3000 BC-667 BC)
2 Byzantion period (667 BC-332 AD)
2.1 Ancient Greek City-State Byzantion and the Ancient Greek Period (667 BC-196 BC)
2.1.1 Byzantion and Oligarchy period (667 BC-476 BC)
2.1.2 Byzantion and the period of democracy (476 BC-196 BC)
2.2 Roman city Byzantion and Roman period (196 BC-330 AD)
2.2.1 Byzantion and the Roman Period (196 BC – 1st century AD)
2.2.2 Byzantium and Roman period (1st century-3rd century)
2.2.3 Augusta Antonina and the Roman period (3rd century-330)
3 Byzantine Empire period (330-1453)
3.1 Roman capital Constantinople and late Roman period (330-395)
3.2 Byzantine capital Constantinople and the period of the Byzantine Empire (395-1204)
3.3 Latin capital Constantinople and Latin Empire period (1204-1261)
4 Ottoman Empire period (1453-1922)
5 of the Republic of Turkey period (1923-)
6 Istanbul’s historical importance

Istanbul history, Source: Wikipedia

Best Wish
Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.