DUMAN GELİYOR ! DUMAN ! /// Fume is coming! Fume !

(Below is the article in English.)

Değerli Mümin Kardeşlerim

İlahi sınav sebebi aklı eksik olmayan herkes Kuran’ı kolaylıkla anlayabilir. Herkesin sorumlu olduğu Kuran, apaçık anlaşılır kitaptır.

Kuran görevi yarıda kalan bir peygamberden bahseder. Bu peygamber diri iken göğe alındı. Kuran bu peygamberin elbette görevini tamamlayacağını ve sonra onun canının alınacağı söylendi.

Peygambere, gökten gelecek olan duman’ı gözlemesini söylüyor. Kuran, yaşanacak olayların bilgisini öğretiyor. Peygamber bu olayı görecek. Öyleyse bu peygamber, görevi sırasında göğe alınan kişiden başkası olamaz. Çünkü diğer tüm peygamberler öldüler. Peygamber görevini tamamlarken, bu olayı yaşanacaktır.

Ayetleri lütfen dikkatli okuyunuz.

44 Duhan

Rahman, Rahim, Allah’ın Adıyla

1 – Ha,Mim

2 – Apaçık Kitaba andolsun.

3 – Biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik; çünkü Biz uyarıcıyız.

4 – Bir gece ki, her hikmetli iş onda ayırt edilir.

5 – Tarafımızdan bir buyruk olarak, biz Resul göndericiyiz,

6 – Rabbinden bir rahmet olarak; gerçekten O öyle işiten, Öyle bilendir.

7 – O, göklerin, yerin ve bütün aralarındakilerin Rabbidir, kesin inanıyorsanız.

8 – O’ndan başka tanrı yoktur. Hem diriltir, hem de öldürür; hem sizin Rabbiniz, hem de önceki atalarınızın Rabbidir.

9 – Fakat onlar şüphe içinde oynuyorlar.

10 – O halde o gökten açık bir duman geleceği günü gözetle.

11 – ki insanları saracaktır; bu acı bir azaptır.

12 – “Ey Rabbimiz, bizden bu azabı aç; çünkü biz inanıyoruz.” diyecekler.

13 – Onlara düşünmek, ibret almak nerede? Kendilerine apaçık anlatan bir peygamber geldi de.

14 – sonra ondan döndüler. “Bu öğretilmiş bir delidir.” dediler.

15 – Biz o azabı biraz açacağız, fakat siz yine döneceksiniz.

16 – Ama o büyük şiddetle sıkıvereceğimiz gün, biz muhakkak hesap görenleriz.

4- Nisa
156 -(Kalblerinin Mühürlenmesinin Diğer Bir Sebebi De İsa’yı) Inkâr Etmeleri Ve Meryem’e Büyük Bir Iftirada Bulunmalarıdır.

157 – Bir De “Biz Allah’ın Peygamberi Meryem Oğlu İsa Mesih’i Öldürdük” Demeleridir. Oysa Onu Ne Öldürdüler, Ne De Astılar. Fakat Öldürdükleri Kimse, Onlara İsa Gibi Gösterildi. Onun Hakkında Anlaşmazlığa Düşenler, Ondan Yana Tam Bir Kuşku Içindedirler. O Hususta Bir Bilgileri Yoktur. Sadece Zanna Uyuyorlar. Onu Kesinlikle Öldürmediler.

158 – Fakat Allah Onu Kendisine Yükseltmiştir. Allah, Aziz (Daima Üstün)Dir, Hikmet Sahibidir.

159 – Kitap Ehlinden Hiçbir Kimse Yoktur Ki, Ölmeden Önce Ona (İsa’ya) Iman Etmiş Olmasın. Kıyamet Gününde O, Onlara Şahitlik Edecektir.

Saygı ve Sevgilerimle

Hakan Coşar

ENGLISH

Dear Believers, Brothers and Sisters

Reason for the Divine Exam Anyone who is not missing the mind can easily understand the Quran. The Qur’an everyone is in charge is the obvious book.

The Qur’an task mentions a half-remaining prophet. This prophet was taken to the sky while he was live. Book was told to will complete the duty of prophet and then to be will die.

He says to the Prophet to the observation of the fume that will come from the sky. The Qur’an teaches the knowledge of events to be experienced. The Prophet will see this event. So this Prophet cannot be someone else from the person taken to the sky during his task. Because all other prophets are dead. While completing his prophet task, this event will be experienced.

Verse please read carefully.

44 – DUHAN

With The Name of Rahman, Rahim, Allah

1 – Ha, Mim

2 – Oath the Clear Book.

3 – We sent it down in a truly blessed night; because We are warners.

4 – One night, every wise deed is distinguished in it.

5 – As a command from us. We are sending Rasul.

6 – As a mercy from your Lord; indeed, He is the One Who hears so, He knows so.

7 – He is the Lord of the heavens and the earth and all that is between them, if you firmly believe.

8 – There is no god but Him. It both revives and kills; He is both your Lord and the Lord of your ancestors.

9 – But they play in suspicion.

10 – So watch out for the day when clear fume will come from that sky.

11 – which will surround the people; this is a painful torment.

12 – “Our God! Open this punishment from us because we believe.” they will say.

13 – Where are that to think about to them and take lessons from them? A prophet has come to tell them clearly.

14 – then they returned from him. “This is a taught madman.” they said.

15 – We will open up that torment a little, but you will return again.

16 – But on the day we will squeeze with that great force, we will surely be the ones who get account.

Quran 4- Nisa
156- They Deny It And They Are A Great Slander To Mary.

157- And They Say, “We Have Killed The Messiah, Son Of Mary, The Prophet Of Allah.” And They Didn’t Kill Him Or Hang Him. But They Killed Was Shown To Them As Jesus. Those Who Have Disagreed About Him. Are In Complete Doubt About Him. They Haven’t Got Information About It. They Only Supposition. They Certainly Did Not Kill Him.

158- But Allah Has Raised Him To Near Himself. Allah Is The Saint, The Wise.

159- There Is No One Of The People Of The Book Expert, Will Not Faith In Him Before He Died. On The Day Of Judgment He Will Testify With Them.

( Of Course. The Coming Prophet. His Mission Is Incomplete. He Is Not Dead Yet. He Will Complete His Mission. And He Will Die. This Is Jesus. )

Best Wish

Hakan Coşar 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.