İNSANLARI KUŞATIP SARAN AZAP /// The Punishment That Surrounds People

(Below is the article in English.)

Değerli Mümin Kardeşlerimİz

Allah, insanları uyarması için seçtiği resulleri görevlendirir. İnanmayan topluluğun içine gelen peygamber, deliller ile açıklamalar yapsa da ondan yüz çevirmişler. Kararsızlık ve şüphe içinde oyalanmaya devam etmişlerdir.

Paraları ile dünyanın yönetimine hakimi olanlar güçsüzlere zulmetmektedir.

Durum böyle olunca. Allah peygamberine bekle diyor. O zalimleri, Allah kendisinin durduracağı, onları yok edeceğim ve onları cezalandıracağını söylüyor.

Aşağıdaki ayetler gelişecek olayları anlatıyor.

Rahman, Rahim, Allah’ın Adıyla

44/DUHAN/9- İş onların sandığı gibi değil. Bir kuşku içinde eğlenip oyalanmaktadırlar.

10- Artık sen göğün açıkça izlenen bir duman getireceği günü gözle.

Resule beklemesini ve görmesini istediği için uyarı veriyor. Belli ki gereken görev yapılmış, bundan sonraki ikaz Allah’a kalmıştır.

11- İnsanları kuşatıp sarar. İnletici bir azaptır bu.

Herkesi saran büyük belaya duman denir. Araplar büyük ihtimal ile gelecek olan şerre “Duhan” derler. “İnsanları kuşatır sarar” sözü bütün insanları kaplayacağını düşündürür.

12- “Ey Rabbimiz, kaldır bizden bu azabı. Biz gerçekten müminleriz.”

13- Nerede onlarda öğüt almak? Andolsun, delillerle açıklayan bir resul gelmişti onlara.

14- Ama ondan yüz çevirdiler ve şöyle dediler: “Eğitilmiş bir mecnun!”

15- Biz azabı biraz kaldırırız; siz eski halinize tekrar dönersiniz.

Azabı görünce inanıyoruz deseler de faydası olmayacağını, biraz azap kaldırılsa eski hallerine döneceklerini zaten Allah bilir.

16- O gün en büyük vuruşla vuracağız biz. Şu bir gerçek ki, intikam da alacağız biz.

“En büyük vuruş ile intikam almak” sözü,

5/MAİDE/115- Ayeti ile benzerlik teşkil ediyor. “…Küfre sapanınıza öyle büyük bir azapla azap edeceğim ki, âlemlerden hiçbir kimseye böyle bir azap yapmamışım.”

44/ Duhan suresinde; Resule inanmayan Firavun ve halkının sonucunu, Yine Resulü yalanlayan Tubba halkının helâk edildiğini ve zakkum ağacının sonunun nasıl olduğunu, hakkı bâtıldan ayıran günde hepsinin bir araya toplanacağını, cehennem azabından korunanların ise güvenli ortamda kalacağını anlatırken, kıyamet öncesi yaşanacak olayları bildirmiş oluyor.

44/DUHAN/59- Artık beklemeye geç. Çünkü onlar da beklemekteler.

Resule inanmayan yüz çevirenler, gökyüzü duman ile kaplandığı zaman, yağmur yağmayınca kuraklığın kıtlık getireceğini, açlığın da salgın hastalık ve ölüm gibi azap getireceğini endişe içinde beklemektedirler! Ayrıca gelecek azabı şöyle de düşünebiliriz; Nice güç sahibi olan Firavunlaşan kişiler kendileri ferah içinde yaşarlarken, ellerinden hakları alınmış ezilen geçinemeyen halk, kıtlık ve açlık ile mücadele ederken bir de salgın hastalık verimlerini düşürür. Geçim kaynaklarını nasıl karşılaya bilirler? Tepelerindeki baskı onları nefes alamayacak duruma getirince azap içinde bırakmaz mı?

44/10- “Göğün açıkça izlenen duman getireceği günü bekle”

Ayeti, Kıyamet öncesi olaylarına işaret ediyor.

88/Gaşiye suresi ile desteklendiğini görüyoruz. Her tarafı kuşatan büyük bir kıyamet olayı anlatılıyor. Hesabı veremeyenlerin boşa yorulmuş olduklarını, yüzlerinin akı ile çıkanların ise nimetlerle mutlu olacaklarını bildiriyor. Gaşiye: Dehşeti her şeyi saran, her tarafı kuşatan kıyamet manasına gelmektedir. Ayrıca Arapçada bu kelime birçok anlamlara gelir: Kaplayan, bürüyen, örten, bulut olarak da kullanılır.

88/GAŞİYE
17- Bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı!
18- Ve göğe ki, nasıl yükseltildi!
19- Ve dağlara ki, nasıl dikildi!
20- Ve yere, nasıl yayılıp döşendi!
21- Artık uyar, düşündür. Çünkü sen bir uyarıcısın.

Ayetteki deve diye tercüme edilen “ibil” kelimesi, yağmur yüklü bulut anlamına da gelir. (el-Kâmûs c.3 s. 48)

Deveden maksadın bulut olduğu görüşünü ele alalım. Güneş ısısı nedeniyle su buharlaşır gökyüzüne yükselerek yoğunlaşır. Yerden yaratılan bulut dağların tepesine kaldırılır. Su damlacıkları oluşur bir araya geldiğinde yağmur olarak yere düşer. Ayetteki “yayılıp döşenir” ifadesi yağmurun yeri kaplamasını anlatır.

81/TEKVİR suresinde kıyamet alametleri anlatılmaktadır.
4- Gebe develer başıboş bırakıldığı zaman

Yağmur yükünü boşalttığı vakit demektir. Gebenin yükünü boşaltması için beklenen bir zaman vardır. Bulutların uzun zaman tepelerinde beklediği süreye işaret eder.

67/MÜLK
5- Yemin olsun ki, biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve onları şeytanlara atış taneleri yaptık. O şeytanlar için çılgın ateş azabını da hazırladık.

İblis ateşten yaratıldı. İblis cin kavmindendir. Cinlerin insan gibi beden yapısı yoktur. Bu ayette taşlanacak şeytanlar, insanların şeytanlaşmış olanlarıdır.

17- O göktekinin, çakıl taşları taşıyan bir rüzgârı üzerinize salmayacağından emin misiniz? Bileceksiniz nasıldır tehdidim.

Allah bize bileceksiniz diyor ise bizler o taşların yağmasını göreceğiz ve bileceğiz.

82/İNFİTAR
1- Gök çatlayıp yarıldığı zaman!
2- Yıldızlar dökülüp saçıldığı zaman!

Şeytan için hazırlanan atış taneleri, kandil gibi parlayarak göğü süsler. Onlar kulak hırsızlığı yaptığı zaman, onu kovalamak üzere parlak alev şeklinde bir yıldız bir göktaşı peşine düşer ve işini bitirir. (15/HİCR/18)

3- Denizler kabarıp taştığı zaman!

81/TEKVİR
6- Denizler, tutuşturulduğu zaman!

52/TÛR
6- Andolsun o alevlerle kaynatılıp köpürtülmüş denize!

Kıyamet ile ilgili ayetlerden en büyük azabın geleceğini, kâfirlerin nasıl cezaya uğrayacaklarını şöyle anlıyoruz:

-Yeryüzündeki şeytanlar, gökten yağacak meteor yağmuru gibi ateşli çakıl taşları ile yok edilecek.

-Gökten inen alev topu gibi taşlar denizleri kaynatıp taşıracak.

-Yeri kaplayan sular buharlaşarak göğe yükselecek.

-Duman olarak uzun müddet tepelerinde kalınca, saran azabın kalkması için yalvaracaklar.

-Daha sonra yağmur yüklü bulutlar başıboş bırakıldığı zaman yere yayılarak döşenecek olmalı.

Aynı Nuh Kavmi’nin başına gelenler gibi!.. Ayetlerden kâfirlerin yok olacağını, iyilerin kurtarılacağını anlıyoruz.

71/NUH
27- Nuh şöyle yakardı: “Rabbim! Yeryüzünde Kâfirlerden yurt tutacak gezip dolaşacak hiç kimse bırakma.”

67. Mülk

25. Böyle iken diyorlar ki: “Ne zaman bu tehdit? Eğer doğru söyleyenlerseniz?”
26. De ki: “O bilgi ancak Allah’ın katındadır. Ben, yalnızca açıkça anlatan bir uyarıcıyım.

Saygı ve Sevgilerimizle
Jale Coşar
Hakan Coşar

ENGLISH

Dear Believers, Brothers and Sisters

THE AZAP THAT ENCOMPASSES AND ENRAGES PEOPLE

Allah assigns the apostles he has chosen to warn people. The prophet who came into the unbelieving community, although he made statements with evidence, they turned away from him. They continued to linger in indecision and suspicion

Those who rule the world with their money are persecuting the weak.

When this is the case. Allah says wait to his prophet. He says that Allah will stop them, destroy them and punish them.

The verses below describe the events that will develop.

With The Name of Rahman, Rahim, Allah

44/DUHAN/9- The jop is not what they think. They have fun and delay in doubt.

10- Look out for the day when the sky will bring smoke that is clearly visible.

He gives a warning because he wants the resule to wait and see.
Obviously, the required task has been done, and the next warning is left to Allah.

11- It encompasses people. This is a painful punishment.

The big trouble that surrounds everyone is called smoke.
The Arabs most likely call the evil that will come “Duhan”.
The phrase “surrounds people” makes us think that it will cover all people.

12- “Our Lord, remove this punishment from us. We are truly believers.”

13- Where do they take counsel? An apostle had come to them who explained it with evidence.

14- But they turned away from him and said: “A trained magun!”

15- We remove the torment a little; you return to your old state.

Even if they say we believe when we see the punishment, it will not be useful, Allah knows that if a little punishment is lifted, they will return to their former state.

16- We will hit with the biggest blow that day. It is a fact that we will also take revenge.
The word “revenge with the biggest hit” is similar to verse

5/MAİDE
115-. “… I will torment your disbelief with such a great punishment that, I have never given such a punishment to anyone in the world.”

44 / In the Surah of Duhan; The result of Pharaoh and his people, who did not believe in the Messenger, Again, the people of Tubba, who denied the Messenger, were destroyed and how the oleander tree ended,

all of them will be gathered together on the day that separates the right from falsehood, while telling that those who are protected from the torment of Hell will remain in a safe environment, It reports events that will take place before the apocalypse.

44 / DUHAN / 59- Now wait. Because they are waiting too.
Those who do not believe in the Messenger, when the sky is covered with smoke, that drought will bring famine without rain, They expect that hunger will bring torment like epidemic and death! We can also consider the future torment as follows; While people like many mighty Pharaohs lived in peace themselves, the oppressed people whose rights have been taken, While struggling with famine and hunger, it also reduces epidemic disease yields. How can they make a living? Won’t they be tormented when the pressure on their hills makes them unable to breathe?

44 / 10- The verse “Wait for the day when the sky will bring smoke, which is clearly watched”, points to the events before the Doomsday.

We see that it is supported by 88 / Gaşiye Surah. A great apocalyptic event is told that encompasses everywhere. Those who cannot account are tired in vain, She states that those who are entitled to paradise will be happy with blessings.

Gaşiye: Its horror means the apocalypse that surrounds everything and covers all sides. In addition, this word in Arabic has many meanings: It is also used as covering, covering, covering, cloud.

88 / GAŞİYE
17- Do they not look at the camel how it was created!
18- And how it was raised up to the sky!
19- And how he was erected on the mountains!
20- And how was it spread and laid on the ground!
21- Now warn, think. Because you are a warner.

The word “ibil” translated as camel in the verse also means a cloud laden with rain. (al-Kâmûs c.3 p.48)

Let’s take the view that the meaning of the camel is the cloud. Due to the heat of the sun, water evaporates, rising to the sky and condenses.

The cloud created from the ground is raised to the top of the mountains. Water droplets form when they come together and fall to the ground as rain. The expression “spread and laid” in the verse describes the rain covering the ground.
The signs of the Doomsday are reported in Surah 81 /At TEKVİR/

4- When pregnant camels are released,

It means when the rain unloads its load. There is an expected time for the pregnant woman to unload her burden. It indicates the length of time the clouds wait on their tops for a long time.

67 / MÜLK
5- We swear that We decorated the nearest heaven with lamps and made them shot to devils. For those devils, we also prepared the crazy torment of fire.

The demon was created from fire. Iblis is from the Jinn tribe. Jinn do not have a body structure like human beings. The devils that will be stoned in this verse are the demonized ones of the humans.

17- Are you sure that person in the sky will not blow a pebble wind on you? You will know how my threat is.

If God says we will know, we will see and know those stones.

82 / INFITAR
1- When the sky is cracked and split!
2- When the stars are spilled and scattered!
Shot grains prepared for Satan decorate the sky by shining like lamps.
When they do ear theft, a bright flame-shaped star pursues a meteorite to chase it and finishes it. (15 / HICR / 18)
3- When the seas swell and overflow!

81 / TEKVİR
6- When the seas are kindled!

52 / TÛR
6- Surely, the sea boiled with flames and foamed!
We understand that the greatest punishment will come from the verses about Doomsday and how the unbelievers will be punished as follows:

-The devils on earth will be destroyed by fiery pebbles like meteor shower.

– Stones like fireballs descending from the sky will boil and overflow the seas.

-The waters covering the earth will evaporate and rise to the sky.

– When they stay on their hills for a long time as smoke, they will beg for the wracking torment to be lifted.

-Then, when the rain-laden clouds are left unattended, it must be spread over the ground.

Just like what happened to the tribe of Noah! .. We understand from the verses that the unbelievers will disappear and the good will be saved.

71 / NUH
27- Noah would cry as follows: “My Lord! Do not leave anyone on earth who will set up a homeland of infidels. ”

67. Mülk
25. So they says: “When is this threat? If you are truthful?”
26. Say: “That knowledge is only with Allah. I am only a plainly telling warner.

Best Wish
Jale Coşar
Hakan Coşar
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir