KURAN’IN ŞİFRELİ HARFLERİ /// Encrypted letters of the Quran

(Below is the article in English.)

Kuran’ın Şifreli Harfleri :


Kuran’ın Şifreli Harfleri

Hakan Coşar’ın Tablosudur. Ebadı: 70x100cm

Resimde Kuran’da sure başında bulunan Ha, Mim şifrelerinin anlamını anlatıyor.

Ha şifresi bir adamın ismini şifrelenmiş halidir. Dünyaya geri dönecek Allah tarafından görevli bir adamın, gelecekte doğduğundaki ismidir.

Mim şifresi bir adamın lakabını şifrelenmiş halidir. Dünyaya geri dönecek Allah tarafından görevli bir adamın, gelecekte doğduğundaki lakabıdır.

Kuran iyiyi kötüden ayıracak ve kitapları doğrulayacak peygamberi yazıyor.

3- Al-i İmran
Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adı İle
81 – Allah peygamberlerden şöyle söz almıştı: “Andolsun ki size kitab ve hikmet verdim, sonra yanınızda bulunanı doğrulayıcı bir peygamber geldiğinde ona muhakkak inanacak ve ona yardım edeceksiniz! Bunu kabul ettiniz mi? Ve bu hususta ağır ahdimi üzerinize aldınız mı?” demişti. Onlar: “Kabul ettik” dediler. (Allah) dedi ki: “Öyleyse şahit olun, ben de sizinle beraber şahit olanlardanım”.

—Allah peygamberlerden söz almıştı derken, “ almıştı “ kelimesi olmuş bir olaydan bahsediliyor. “ Andolsun size kitap ve hikmet verdim “ derken, “ verdim “ kelimesi olmuş, gerçekleşmiş bir zamandan bahsediyor. Sonra “ yanınızda bulunanı doğrulayıcı bir peygamber geldiğinde ona muhakkak inanacak ve ona yardım edeceksiniz “ dediğinde ise inanacak ve edeceksiniz kelimeleri gelecek bir zamandan bahsediyor. Bu ayetin anlamı bir peygamberin geleceği ve peygamberlerinde onun yanında olup ona inanıp, ona yardım edeceğidir. Bu daha gerçekleşmemiş bir olaydır. Tarih bu olayı daha yazmamıştır. Bu gayb bilgisidir ve Allah’ın izni ve hükmü ile gerçekleşecektir. Kuran da Allah demektedir ki yüzyılımızda veya daha sonra bir zamanda bir peygamber ve ona yardım eden peygamberler gelecektir.

3- Al-i İmran
179. Allah, inananları bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir. Sonunda murdarı temizden ayıracaktır. Allah, sizlere gaybı bildirecek değildir; fakat Allah ona peygamberlerinden dilediğini seçer. Onun için Allah’a ve peygamberlerine inanın; inanır ve korunursanız size büyük bir mükafat vardır.

—Allah inananları bulunduğu kötü halde bırakmayacağını. Sonunda temizden kötüyü ayıracağının sözünü veriyor. Allah, insanların bilmediği bilinmeyenleri ve gelecek bilgisini yani gaybı insanlara bildirmeyeceğini. Bu iyi ve kötüyü ayırma vazifesine dilediği peygamberi seçeceğini söylüyor. “ fakat Allah ona peygamberlerden dilediğini seçer “ derken, bu göreve bugüne kadar görevli gelmiş peygamberlerden birini seçeceğini bildiriyor, gelecek peygamber yeni bir peygamber değildir, yeni biri değildir. Zaten aşağıda yazan 33-Azhap suresinin 40. Ayetinde son peygamberin Hz Muhammed olduğunu ondan sonra yeni bir peygamber olmayacağını duyurmuştur. Gelecek peygamber yeni biri değildir. Daha önce gelmiş peygamberlerden biri olacaktır.

33- Azhap
40 – Muhammed, sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Ama Allah’ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkiyle bilendir.

—Peki gelecek olan, bu görev için seçtiği peygamber kimdir? Bunu bulmak için aşağıdaki 4-Nisa suresinin 156-157-158-159. Ayetlerini inceleyelim gelecek peygamberi bulacağız Allah’ın izni ile.

4- Nisa
156 -(Kalblerinin mühürlenmesinin diğer bir sebebi de İsa’yı) inkâr etmeleri ve Meryem’e büyük bir iftirada bulunmalarıdır.
157 – Bir de “Biz Allah’ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük” demeleridir. Oysa onu ne öldürdüler, ne de astılar. Fakat öldürdükleri kimse, onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, ondan yana tam bir kuşku içindedirler. O hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesinlikle öldürmediler.
158 – Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah, aziz (daima üstün)dir, hikmet sahibidir.
159 – Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki, ölmeden önce ona (İsa’ya) iman etmiş olmasın. Kıyamet gününde o, onlara şahitlik edecektir.

—157. Ayette Meryem oğlu İsa’nın öldürülmediğini, ölenin İsa’ya benzetilen biri oladuğunu bildiriyor. Ayetin sonunda “ Onu kesinlikle öldürmediler “ diyerek konuya kesinlik kelimesi ile çok büyük vurgu yapıyor. 158. Ayette Allah, İsa’yı canlı olarak kendi katına yükselttiğini söylüyor. Hz İsa için her insanın dünyada canının alınacağı gerçeğinin henüz meydana gelmediğini ve canının dünyada alınacağını, Allah Kuran’da bildiriyor. 159. Ayette ise “ Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki, ölmeden önce ona iman etmiş olmasın “ derken Hz İsa’nın ölümü dünyada yaşayacağının ve ölmeden öncede din alimlerinin eksiksiz tamamının ona inanmış olacağını Kuran’da Allah bildiriyor. Bu ayetin yazdığı üzere 3- Al-i İmran suresi 81. Ve 179. Ayetlerinde geleceği bildirilen peygamber yeni biri değildir. Eskiden görevi yarım kalan, görevini tamamlayamadan Allah’ın yanına alınan Hz İsa’dır. Hz İsa geldiğinde yanında başka peygamberlerinde olacağı hepsinin ona inanacağını ve ona yardım edeceklerini Allah, Kuran’da yazmıştır. Bir ayeti inkar etmek Kuran’ın inkar etmektir. Kuran’ı inkar etmek Allah’ı inkar etmek demektir.

YAZAN: HAKAN COŞARENGLISH

Encrypted letters of the Quran

Hakan Coşar’s Painting. Size: 70x100cm

In the picture. In the Quran, tells the meaning of Ha, Mim codes.
Ha is the name of a man’s encrypted. He will come back in the world in future time. Man’s name is when he born in the future.

Mim is a man’s nickname encrypted. He will come back in the world in future time. Man’s nickname is when he born in the future.

The Qur’an writes about the future of the prophet to separate the good from the evil and confirm the books.

Quran: 3- Family İmran

81- Allah had get promise from prophets. “Surely I gave you a book and wisdom. when a prophet came to you and he will confirm to situated beside to you. you will certainly believe in him and you will help him! Did you accept this? And have you taken the heavy duty in this matter?” he said. They said: “We accepted.” He said: “So witness me, and I will witness those with you.”

—( Allah had get promise from prophets. A prophet next to them. They will all believe and help him. This event has not yet happened.)

Quran 3- Family İmran

179- Allah will not leave believers as you are. Finally, he will separate the bad from the clean. Allah will not inform you of the unseen and unknown. but Allah chooses one of His Prophets whom He wills for this. Believe in Allah and His prophets. If you believe and if you be protected. You are a great reward.

—( Allah will not leave believers as you are. Distinguish the bad from the good. Allah chooses one of His Prophets whom He wills for this. Not a new person. This event has not yet happened. )

Quran- 33 – Azhap

40- Muhammad is not the father of any of your men. But it is the Messenger of Allah and the last of the prophets. Allah has duly knowledge of all things.

—( Muhammad is the Messenger of Allah and the last of the prophets. A new human prophet will not be. )

Quran 4- Nisa

156- They deny it and they are a great slander to Mary.

157- And they say, “We have killed the Messiah, son of Mary, the prophet of Allah.” And they didn’t kill him or hang him. But they killed was shown to them as Jesus. Those who have disagreed about him. are in complete doubt about him. They haven’t got information about it. They only supposition. They certainly did not kill him.

158- But Allah has raised him to near Himself. Allah is the saint, the Wise.

159- There is no one of the people of the book expert, will not faith in him before he died. On the Day of Judgment he will testify with them.

—( Of course. The coming prophet. His mission is incomplete. He is not dead yet. He will complete his mission. And he will die. This is Jesus. )

WRITER: HAKAN COŞARBir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir