KUTSAL LİSAN VAR MI /// Have A Sacred Language

(Below is the article in English.)

Allah aşağıda göreceğiniz ayetleri bize ileterek; Dinsel yönünden. Arapça dahil dünyevi hiç bir lisanın kutsal olmadığını, Tek kutsal lisanın kendi katındaki lisan olduğunu açıklıyor.

Arabistan’da inen Kuran anlaşılması için Arapça olarak geldi. Allah diyor ki: Eğer Kuran Arap’a başka lisanda gelseydi. Araplar neden anlayacağımız lisan ile gelmedi diyeceklerdi. Bu sebepten her zaman her kitap, kitabın geldiği topluma anlayacakları lisan ile geldi.

İnsanlar için en kutsal lisan; insanın anladığı, bildiği, kendi lisanıdır.

Ayetler:

12 Yusuf
2. Biz onu akıl erdirebilesiniz diye. bir Kur’an olmak üzere Arapça olarak indirdik.

41 Fussilet
3. Bilen bir toplum için, ayetleri detaylandırılmış, Kuran Arapça bir Kitap’tır.

43. Zuhruf
2. Bu parlak Kitab’ın kadrini bilin!

3. Doğrusu, Biz onu Arapça olarak okunacak bir Kur’an yaptık ki akıl erdiresiniz.

4. Ve gerçekten o Bizim nezdimizdeki Ana Kitapta. Çok yüksek, çok hikmetlidir

44. Ve eğer Biz onu yabancı dilde bir Kur’an yapsaydık diyeceklerdi ki: “Ayetleri genişçe açıklansaydı ya! Arab’a yabancı dil mi?” De ki: “O iman edenler için bir rehber ve şifadır, iman etmeyenlerin ise kulaklarında bir ağırlık vardır ve o, onlara karşı körlüktür. Onlara uzak bir yerden haykırılır

Saygılarımla
Hakan Coşar
ENGLISH

The Sacred Language Isn’t In World, In The Side Of God.

By conveying the verses that you will see below; In terms of religion. Allah explains that no worldly language, including Arabic, is sacred. That the sacred language is the language in God’s own floor.

The Quran that descended in Arabia came in Arabic for understanding. God says: If the Quran came to the Arab in another language. The Arabs would say why did not come in the language we understand. For this reason, every book has always come to the society where the book came in a language they can understand.

The most sacred language for people; what man understands, knows, is his own language.

Verses:

12 Yusuf
2. So that we can understand him. We have sent down a Quran in Arabic.

41 Fussilet
For a people who know, the Quran is an Arabic Book with detailed verses.

43. Zuhruf
2. Know value and benefit from this brilliant Book.

3. Indeed, We have made it a Quran to be read in Arabic so that you may understand.

4. And indeed it is in the Main Book to Us. So high, so wise

44. And if We had made it a Quran in a foreign language, they would say: “What if its verses were explained widely! Is it a foreign language to the Arab?” Say: “He is a guide and healing for those who believe. Those who do not believe have a heaviness in their ears, and it is blindness to them. Cried out from a distant place for they.

Best Regards
Hakan Coşar
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir