BÜYÜ VE NAZAR GERÇEK Mİ, VAR MI /// IS The Magic And Evil Eye Real, Exist

(Below is the article in English.)

Aşağıdaki ayetler bize büyünün var olduğunu, gerçek olduğunu, hatta eşlerin arasını ayırabilecek kuvvette ve çok tehlikeli olduğunu bildirmektedir.

Aynı zamanda nazarın da var ve zararı olduğunu anlatır.

Nazar bir kişinin hakkımızda kötü düşünmesi. Bizim o kötü düşünceyi hissetmemiz. Ve moralimizin bozulup, mutluluğumuzun ve doğru düşüncelerimizin bozulmasıdır.

Allah bize yapılan sihrin karı ile kocanın arasını açtığını söylüyor.
Sihri kim yapar ise. Yapan kişinin kafir olacağını ve ahirette hiç bir nasibi olmayacağını açıklıyor.

Ahirette nasipsizlik kişinin tekrar yaratılmayacak olmasıdır.
Cennet, Cehennem veya bedenimiz hepsi nasiptir. Nasipsizlik hiç birinin olmamasıdır.

Büyü yapmak çok büyük suçtur. Hiç bir kimsenin büyü yapmaması için, Allah bu suçun ahiretteki cezasının, büyü yapan kişinin gelecek yaşamda tekrar yaratılmayacak olması olarak bizleri uyarmıştır.

Allah’ın izni olmadan büyü yapanın hiç bir kimseye zarar veremeyeceğini bildirdi.

Büyü yapanın ahirette nasibi hiç olmayacağı için, yapanın asıl zararı kendisine verdiğini açıkladı.

Büyünün nasıl yapıldığının tam anlaşılmaması için, az belirgin cümle ile, büyünün yapılış şeklini Felak suresinde çok az anlattı. Düğümlere üfleyenlerin şerri olduğunu söyledi. O şerden Allah’a sığınmamızı bildirdi.

Felak suresinde aynı zamanda hasetçilerin şerri olduğunu ve onun kötülüğünden korunmak için Allah’a sığınmamızı söyledi.

Nas suresinde, Nazarın ve sihrin etkisinin insanlardan ve cinlerden gelen vesvese ile oluştuğunu anlattı.

Tüm bu kötülüklerde Allah’a sığınmamız gerektiğini öğretti.

Ayetler:
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla

2. Bakara

102. Tuttular Süleyman’ın mülküne dair şeytanlarınuydurup izledikleri şeylerin ardına düştüler. Oysa, Süleyman kafir olmadı, ama o şeytanlar kafir oldular; İnsanlara büyücülük ve Babil’de Harut, Marut adında iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Halbuki o ikisi: “Biz ancak bir imtihan için gönderildik, sakın sihir yapıp kafir olma!” demedikçe bir kimseye büyü öğretmezlerdi. İşte bunlardan karı-koca arasını ayıran şeyler öğreniyorlardı. Fakat Allah’ın izni olmadıkça bununla kimseye zarar veremezlerdi. Kendilerine zarar verecek ve faydası olmayacak bir şey öğreniyorlardı. Andolsun ki, onu her kim satın alırsa, onun ahirette bir nasibi olmadığını da çok iyi biliyorlardı. Keşke kendilerini ne kötü şey karşılığında sattıklarını bilselerdi!

113. Felak

1. De ki: “Sığınırım o sabahın Rabbine,
2. yarattığı şeylerin şerrinden,
3. Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
4. o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden
5. ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!”

114. Nas

1. De ki: “Sığınırım insanların Rabbine,
2. insanların hükümdarına,
3. insanların İlahına;
4. o sinsi vesvesecinin şerrinden,
5. ki, insanların sinelerine vesvese verir durur.
6. Gerek cinlerden, gerekse insanlardan.”

Saygılarımla
Hakan Coşar

ENGLISH

The following verses inform us that magic exists, that it is real, even strong enough to separate spouses and very dangerous.

At the same time, the evil eye also exists and tells that it is harmful.

Evil eye is when a person thinks badly about us. We feel that bad thought. And we get depressed. Our happiness and righteous thoughts deteriorate.

God tells us that the magic that is done to us has caused the separation between husband and wife.
Whoever does that magic. He explains that the person who does will become an unbeliever and he will have no share in the hereafter.

No share in the hereafter is. That a person will not be created again.
Whether it is heaven or hell or body, all of be a share. No a share is that there is none. For who did magic.
Cast magic is a great crime. For this reason, Allah’s punishment for this crime in the hereafter is that the person who does the magic will not be created again in the next life. This punishment so that no one does magic.

He stated that a person who spells without the permission of Allah cannot harm anyone.

God explained that since the magician will have no share in the hereafter, the person who does the magic inflicts the real damage on himself.

For we, in order to not fully understand, how the spell was made. God hardly described the manner in which the enchantment was made in the chapter of Falak, with a less obvious sentence. God said that those who blow into knots have evil. And informed us to take refuge in God from evil.

In the chapter of Falak, he also said that the envious ones are evil and that we should take shelter in Allah to be protected from his evil.

In the chapter of Nas. God explained that the effect of evil eye and magic is caused by delusions from people and jinn.

He taught us that we should take shelter in God in all this evil.

Verses:

With The Name of Rahman, Rahim, Allah

2. Bakara

102. They followed the things that the demons watched by the devils about Solomon’s property. But Solomon was not an infidel, but those demons became infidels; They taught people witchcraft and things that were sent down to two angels named Harut and Marut in Babylon. However, those two: “We have only been sent for a test, do not do magic and become infidels!” they would not teach anybody magic unless he said. From these, they learned things that do separete between husband and wife. However, they could not harm anyone with it unless it was Allah’s permission. They were learning something that would hurt them and didn’t help them. They knew very well that whoever buys it has no share in the hereafter. If only they knew what bad thing they were selling themselves for!

113. Felak

1. Say: “I take refuge in the Lord of that morning,
2. out of the all createn’s all evils
3.When the darkness falls and subsides, from the evil of a night,
4. From the evil of the who puff out those knots
5. And when who show jealousy, from the evil of a jealous! ”

114. Nas

1. Say: “My refuge is to the God of the humans,
2. the ruler of the humans,
3. to the deity of the humans;
4. from the evil of that sneaky delusions,
5. It gives delusions to people’s hearts.
6. From both jinn and people. ”

Best Wish
Hakan Coşar
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir