OLMASI ŞARTSA, ZARARSIZ YÖNTEM İLE OLMALI /// If it must be, be harmless method

(Below is the article in English.)

Altın olmazsa olmaz ise. Altın zararsız yöntemle bulunmak zorundadır.

Siyanürle altın aramak o bölgedeki insan, hayvan ve doğanın zehirlenmesine sebep olur ise. Aynı zamanda her bölgedeki insanlara ulaşacak yöresel ürünler, hava, bulut ve yağmurlar sebebiyle tüm ülke ve insanlığın zehirlenmesine hatta yok oluşuna sebep olur.

5.Maide/ 32. Bunun için İsrailoğullarına kitapta şunu bildirmiş idik: “Her kim bir kişiyi, bir kişi karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuğu olmaksızın öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur.” Andolsun ki, peygamberlerimiz onlara apaçık delillerle geldiler de sonra içlerinden bir çoğu, bütün bunların arkasından hala yeryüzünde bozgunculuk ve cinayette çizgiyi aşmaktadırlar.

Demek ki bu altın arama yöntemi hem herkese yapılan hatadır. Hem Allah’a yapılan hatadır. Allah, bir kişinin hayat kaybını tüm insanlık hayatını kaybetmiş gibi görürken. Allah; Yüzlerce veya binlerce insanın hayat kaybına sebep olan siyanürle altın arama yöntemini hiç sevmez, ne kadar çok kızar?

ALTIN VE SİYANÜR SÜRECİ:

Siyanür hidrosiyanik asit ve bu asitten türeyebilen metal tuzlarının genel adıdır. Hepsi çok zehirli ve tehlikelidir.
Demir Çelik endüstrisi, madenler ve optik üretiminde kullanılır
Siyanür ve türevleri hayatımızın her anında karşımıza çıkabilir.
Hidro siyanid gaz kimyasal ilaç, hayvan yemi, böcek ilaçları ve altın aramalarında kullanılmaktadır.

Siyanür altın aramak için değil, sıvı bir çözelti içinde altın parçacıklarını diğer maddelerden ayırmak için kullanılır. Altın, siyanür ile çözelti sıvısı içinde etrafındaki maddelerden ayrılır. Sonra altına aktif karbon gönderilir. İkisi birleşince süzgeçte süzülerek altının ortaya çıkması sağlanır.

Siyanür tekrar kullanılır veya siyanür tanklarda karbonatlı bileşik ve amonyağa dönüştürülür. Bu işlemle siyanür her ne kadar doğaya zararsız hale getirilmek istensede kullanım esnasında yinele doğaya zararları olur.

YAZAN: HAKAN COŞAR
ENGLISH

If gold is a must. Gold has to be found in a harmless way.

If searching for gold with cyanide causes poisoning to humans, animals and nature in that region. At the same time, the local products that will reach people in every region cause the whole country and humanity to be poisoned or even destroyed due to the weather, clouds and rains.

5. Maide/ 32. Therefore, we have told the Israelites in the book: “Whoever kills a person without a person in return or any mischief in the earth, it would be as if he killed all people. And whoever saves the life of a man is as if saving. it would be as saved the lives of all people.” Surely, our prophets came to them with clear proofs, but then many of them still cross the line in corruption and murder on earth.

So this method of gold prospecting is both a mistake made to everyone. It is a mistake made to Allah. While God sees the loss of a person’s life as if all humanity has lost his life. God; He does not like the method of searching for gold with cyanide, which has killed hundreds or thousands of people, how much does he get angry?
Gold And Cyanide Process:

Cyanide is the general name for hydrocyanic acid and metal salts that can derive from this acid. All of them are very toxic and dangerous.
Used in iron and steel industry, mines and optics production
Cyanide and its derivatives can be encountered in every moment of our lives.
Hydro cyanide gas is used in chemical, animal feed, pesticides and gold exploration.

Cyanide is not used for gold prospecting, but to separate gold particles from other substances in a liquid solution. Gold is separated from the surrounding substances in the solution liquid with cyanide. Then activated carbon is sent under it. When the two are combined, it is filtered through the strainer to reveal gold.

Cyanide is reused or converted into carbonated compound and ammonia in cyanide tanks. Although cyanide is intended to be made harmless to nature with this process, it will again harm the nature during use.

WRITER: HAKAN COŞAR
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.