YENİDEN DİRİLENLER / Re Resurrected

(Below is the article in English.)

Değerli Mümin Kardeşlerim

Allah ayetinde insanlara yaptığı gerçek bir olayın, olduğuna ve olacağına şaşırmayın diyerek bir gerçekliği haber veriyor. Kehf ve rakim adında 2 grup ( ashap ) insan zümresi olduğunu söylüyor. Asırlar önce yaşamış ölmüş bir grup insanı tekrar dirilttiğinin gerçek olduğunu bildiriyor. Böyle yapmasının sebebi olarak “ Böylece kendilerini haberdar ettik ki, Allah’ın va’dinin hak olduğunu ve kıyamet gününün şüphesiz bulunduğunu bilsinler. “ diyor.

İbrahim peygamber dördünü çağırınca, İbrahim yanına daha önceden yaşamış olup kendisini tanıyan ve Allah’ın izniyle dirilmiş olan eskiden tanıdığı 4 adet kuş geliyor.

Allah’ın bazı kulları, doğan, batan ve tekrar doğan, Güneş ☀️, Ay ?  ve Yıldızlar ⭐️ örneği gibi görevi sebebi ile dünyaya ? yeniden gelmektedir.

Aşağıdaki ayetlerde bu olayın gerçek olduğu anlatılmaktadır.

Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla

2/260. Bir vakit İbrahim: “Rabbim, bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster.” demişti. Allah buyurdu: “Yoksa inanmadın mı?” İbrahim: “İnandım, ancak kalbimin iyice yatışması için.” dedi. Allah buyurdu ki: “Öyle ise kuşlardan dördünü tut ve onları kendine çevir, iyice tanıdıktan sonra her dağ başına onlardan birer parça dağıt. Sonra onları çağır, koşa koşa sana gelsinler. Bil ki, Allah gerçekten güçlüdür ve hikmet sahibidir.”

18/9. Yoksa sen Ashab-ı Kehf ve Rakim’ın, ayetlerimizden şaşılacak bir olay olduklarını mı sandın?

10. O vakit o genç yiğitler mağaraya çekildiler ve şöyle dediler:….

11. Bunun üzerine yıllarca mağarada kulakları üzerine vurduk.

12. Sonra da onları uyandırdık ki, iki zümreden hangisinin bekledikleri gayeyi daha iyi hesap etmiş olduğunu bilelim.

22 “Üçtür. Dördüncüleri köpekleridir.” diyecekler; : “Beştir, altıncıları köpekleridir.” diyecekler. bilinmeyen şey hakkında tahmin yürütmektir. : “Yedidir, sekizincileri köpekleridir.” diyecekler. De ki: “Onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir; onları insanlardan ancak pek azı bilir.” Artık bunlar hakkında bildirilenin dışında bir tartışmaya girişme ve bunlar hakkında hiç kimseye birşey sorma!

25. Onlar mağaralarında üçyüz sene durdular, dokuz da ilave ettiler.

21. Böylece kendilerini haberdar ettik ki, Allah’ın va’dinin hak olduğunu ve kıyamet gününün şüphesiz bulunduğunu bilsinler. O sırada kavimleri kendi aralarında bunların olayını tartışıyorlardı……

2/208. Ey iman edenler, topluca barışa girin ve şeytanın adımlarına uymayın; çünkü o, sizin aranızı açan belli bir düşmandır.

Sargı ve Sevgilerimle 

Hakan Coşar

ENGLISH

Dear Believers, Brothers and Sisters

In the verse of Allah, he informs people of a reality by saying that a real event he did, do not be surprised if it happened or will happen. He says that there are 2 groups of people (ashap) called Kehf and Rakim. He reports that it is true that he resurrected a group of people who lived centuries ago and died. The reason for doing so is as follows: “We have informed them so that they know that Allah’s promise is true and that the Day of Judgment is found without a doubt. ” says.

When the prophet Abraham calls the four of them, Abraham comes to near to him with 4 birds that he used to know, who knew him before and were resurrected by Allah’s leave.

Some of God’s servants, born, setting and reborn, like the example of the Sun ☀️, Moon ? and Stars ⭐️, are coming back to the world because of their mission.

The verses below tell that this event is true.

With The Name of Rahman, Rahim, Allah

2/260. Once Abraham said, “My Lord, show me how you raise the dead.” he said. God said: “Or did you not believe?” Abraham: “I believed, but for my heart to calm down.” said. Allah said: “Then take four of the birds. and turn them to yourself, after you know them well, distribute a piece of them to each mountain head. Then call them and they will come to you running. Know that Allah is Mighty and Wise.”

18/9. Or did you think that the Companions of the Kehf and Rakim were surprising from our verses?

10. At that time, those young heroes retreated to the cave and said: …

11.Therefore, we put weight on their ears in the cave for years.

12. Then We awakened them so that we could know which of the two groups had better account of the purpose they expected.

22 “There are three. The fourth are their dogs.” they will say; : “Five, the sixth are their dogs.” they will say. guessing about the unknown. : “Seven are the eighths, their dogs.” they will say. Say: “My Lord knows their numbers better; only a few of the people know them.” Do not engage in any discussion about them other than what is reported, and don’t ask anyone about them!

25. They stood in their cave for three hundred years and added nine.

21. Thus we informed them that they may know that Allah’s promise is true and that the Day of Judgment is found without a doubt. At that time, their tribes were discussing their incident among themselves ……

2/208. Believers, enter peace all together and do not follow the footsteps of Satan; for he is a certain enemy that opens between you.

Best Wish 

Hakan Coşar

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir