ONLARA İYİ DAVRANIN /// Treat Them Well

(Below is the article in English.)

Değerli Mümin Kardeşlerim

Allah bizlere adının çok anıldığı manastır, kilise, havralara ve camilere değer verdiğini bildiriyor. Tabi ki gerçek din İslamdır. En büyük ödül İslam’a ve müslümanadır.

Allah aşağıdaki ayetler ile peygamberimden önceki peygamberlere inanan ve sonrasını tanıyamayan, iyi ve barışçı kardeşlerimizin dualarını kabul ettiğini bildirmektedir. Böyle olduğunu bize Allah’ı anıyorlar demekle bildiriyor. Ve onlara doğruyu göstermek için en güzel yöntemi uygulamamızı bize söylüyor.

Allah Kuranda kitap ehli diyerek Yahudilere hitap etmektedir.
Bizlere zulmedenler dışındaki kitap ehli ile en güzel şekilde ve sözlerle mücadele etmemizi söyledi. Tabi ki bu mücadele dinin doğrusunu anlatma ve öğretme mücadelesidir.

Rahman, Rahim, Allah’ın Adıyla
22/ Hac
40. Onlar: “Rabbimiz Allah’tır.” demelerinden başka hiçbir haklı gerekçe olmaksızın yurtlarından çıkarıldılar. Allah, insanların bir kısmını bir kısmı ile defetmeseydi, şüphesiz manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah’ın adı çok anılan mescitler yıkılıp giderdi. Elbette Allah kendine yardım edene yardım edecektir. Şüphesiz Allah çok güçlü, çok izzetlidir.

29/ Ankebut
46. Kitap ehli ile zulmedenleri bir yana ancak en iyi bir şekilde mücadele edin ve deyin ki: “Biz, hem bize indirilene iman ettik, hem size indirilene ve bizim ilahımız ile sizin ilahınız birdir. Ancak biz yalnız O’na teslim olmuşuzdur.”

Saygı ve Sevgilerimle
Hakan Coşar

ENGLISH

Dear Believers, Brothers and Sisters

Allah informs us that he values the monasteries, churches, synagogues and mosques, God names are often mentioned in there. Of course, the truth religion is Islam. The biggest award is to Islam and Muslim.

In the verses below. Allah states that he accepts the prayers of our good and peaceful brothers who believe in the prophets before İslam’s prophet and cannot recognize the aftermath. He tells us that this is so by saying they remember Allah. And he tells us to apply the best method to show them the truth.

In the Qur’an, Allah addresses the Jews by saying “People of the Book”.
He told us to struggle with the people of the book, except those who oppressed us, in the best way and with words. Of course, this struggle is the struggle to tell and teach the truth of religion.

With The Name of Rahman, Rahim, Allah
22/ Hac
40. They: “Our Lord is God.” They were expelled from their homes without any justification other than saying. If Allah had not expelled some of the people with some of them, monasteries, churches, synagogues and mosques in which the name of Allah is frequently mentioned would have been destroyed. Surely, Allah will help those who help Him. Surely, Allah is very powerful, very dignified.

29/ Ankebut
46. Fight with the people of the Scripture in the best way, let alone those who do wrong, and say: “We have believed in what was sent down to us, and in what was sent down to you, and our god and your god are only one. Also we have surrendered only to Him.”

Best Wish
Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.