YARATILIŞ /// Creation

(Below is the article in English.)

Alemlerin Rabbi olan Allah, kainatı yaratmaya başlamadan önce bitişik olan gök ve yeri birbirinden ayırmıştır.
2/BAKARA/117- …Bir şeyin olmasına karar verdimi ona sadece “Ol” der. Artık o oluverir.
21/ENBİYA/30- …Gökler ve yer bitişik idi. Biz onları ayırdık…
41 / FUSSİLET / 9- Ayette “dünyanın iki günde yaratıldığı” bildirilmiştir.
Yaratılışın iki evre de olduğunu düşünecek olursak, gökten kopma ve yerinde oluşum olarak değerlendirebiliriz. Çünkü birçok ayetler yeryüzünün dört günde ve gökyüzünün iki günde yaratıldığını ve takdir edildiğini söylüyor.
7 / ARAF / 54- “Allah, gökleri ve yeri altı günde yarattı.” ….
Bildirilmiş ise bu sayıyı aşmamak gerekir.
41/FUSSİLET/10- O, yeryüzüne denge ve dayanıklık sağlayan dağları üstünden yerleştirdi. Onda bereketlere vücut verdi. Ve onda azıklarını “dört günde” takdir edip düzenledi…
41/FUSSİLET/11- Sonra buhar/duman halindeki göğe yöneldi de ona ve yerküreye şöyle seslendi: “İsteyerek veya istemeyerek gelin.” Onlar da “İsteyerek geldik” dediler.
41/FUSSİLET/12- Böylece onları “iki günde” yedi gök halinde takdir edip her göğe kendi iş ve oluşunu vahy etti…
Allah emrindeki melekler aracığı ile iş ve oluşlardaki birlikteliğini “Biz” sözcüğü ile anlatır. Melekler bedensiz ve nefissiz varlıklar olarak nurdan yaratılmışlardır. Rablerinin buyruklarını yerine getiren elçilerdir. İtaat ile görevlerini yaparlar.
51/ZARİYAT/56- Ben cinleri ve insanları sadece bana ibadet/ kulluk etsinler diye yarattım.
15/HİCR/27- Cini/iblisi de daha önce kavurucu ateşten yaratmıştık.
Allah yeryüzünü imar ederek yaşam için gerekli olan her şeyi tamamladıktan sonra, kendisinin emirlerini iletecek bir de halife yaratmaya karar verir.
15/HİCR/26- Andolsun biz insanı; kuru çamurdan değişken cıvık bir balçıktan yarattık.
Yaradılışa secde etmeyen iblis kendini üstün gördü ve isyan etti. Küfre saptı kulluk vazifesinden yüz çevirdi.
18/KEHF/51- …Ben sapıp gitmişleri yardımcı edinecek değilim.
11/HUD/7- O, odur ki, gökleri ve yeri altı günde yaratmıştır. O’nun arşı da su üzerinde idi. Böyle yapması iş ve davranış yönünden hanginizin daha güzel olduğunu belirlemek için sizi denemeye yöneliktir…
Yaşadığımız sürece davranış ve düşüncelerimizle imtihan edileceğimiz bildiriliyor. Ve dünyanın yaratılmasının sebepsiz olmadığını anlıyoruz.

Yazan: Jale Coşar

ENGLISH
CREATION
God, the Lord of the Worlds, separated the adjacent heavens and earth from each other before they began to create the universe.
2 / BAKARA / 117- … When I decided something to happen, it just says “Be”. It is now.
21 / ENBİYA / 30- … The heavens and the earth were adjacent. We separated them …
41 / FUSSİLET / 9- It is stated in the verse that “the world was created in two days”.
Considering that creation is both phases, we can consider it as a rupture from sky and formation on the spot. Because many verses say that the earth was created and appreciated in four days and the sky in two days.
7 / ARAF / 54- “Allah created the heavens and the earth in six days.” ….
If reported, this number should not exceed.
41 / FUSSİLET / 10- He placed the mountains that provide balance and endurance to the earth. He gave blessings to him. And he appreciated and organized his worshipers in “four days” …
41 / Fussilat / 11- Then he turned to the sky in the form of steam / smoke and called to him and the earth: “Come willingly or unwillingly.” They said, “We came willingly.”
41 / FUSSİLET / 12- Thus, he appreciated them “in two days” in seven heavens and revealed to each sky his own work and formation …
Allah tells the coexistence of the works and occurrences with the word “We” through the angels under his command. Angels were created out of light as bodily and delectable beings. They are the apostles who carry out the commandments of their Lord. They perform their duties with obedience.
51 / ZARİYAT / 56- I created jinn and people only to worship / serve me.
15 / HİCR / 27- We have created the genie / demon from scorching fire before.
After Allah reconstructs the earth and completes everything necessary for life, he decides to create a caliph to convey his orders.
15 / HİCR / 26- We are human; We created a slender slime of dry mud.
The demon, who did not prostrate to creation, saw himself superior and rebelled. The kufr deviated from his duty of servitude.
18 / KEHF / 51-… I am not going to help those who have gone astray.
11 / HUD / 7- He is that He created the heavens and the earth in six days. His arch was also on water. Doing so is geared towards trying you to determine which of you is more beautiful in terms of business and behavior.
It is reported that we will be tested with our behavior and thoughts as long as we live. And we understand that the creation of the world is not without reason.

Writer: Jale Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir