YETMEZ DEMEYİN, YERYÜZÜ HERKESE YETER /// Don’t Say It’s Not Enough, The Earth Is Enough For Everyone

(Below is the article in English.)

Değerli Mümin Kardeşlerim

Dünyadaki nimetlerin gelecekte insanlara yetmeyeceğini düşünüp, insan nüfusunun azalması gerektiğini söyleyen bazı insanlar var. Allah önceden onlara cevap verdi.

Allah insanlara dediki: Yarattığım yeryüzüm geniştir. Sizin için bir çok geçim kaynağı yarattık. Yeryüzüne dağılın. Geçim bulmak için bir yerden diğer yere göçün.

Evet yeryüzü çok geniş. Henüz kullanılmayan bir çok toprak ve sular var.

Ahirette Dünya. Tüm devirlerde yaşamış olan tüm iyi insanlara verilecek ve hepsine yetecek yeryüzünün. Bugün sadece bir devirde yaşayan bir kısım insanın, insanlığa yetmeyeceğini düşünmesi. İnsan nüfusunun azalmasını istemesi. Çok yanlış düşüncedir.

Allah yeryüzünde bozgunculuk yapanları uyardı. Ahirette, dünyaya iyi insanları mirasçı kılacağını söyledi. Bozunculuk yapanlara etraflarına bakmalarını söyledi. Onlar baksınlar, dünyada önceki bozguncuların sonu ne olmuş görsünler.

Aşağıdaki ayetler Allah’ın onlara cevabıdır.
Rahman, Rahim, Allah’ın Adıyla

29.Ankebut
56. Ey benim iman eden kullarım! Hiç kuşkusuz, benim yerkürem geniştir. O halde, yalnız bana kuluk/ibadet edin.

7.Araf
10. Andolsun ki, sizi yeryüzünde yerleştirdik ve sizin için onda birçok geçim kaynakları yaptık. Siz, pek az şükrediyorsunuz.

21.Enbiya
104. O gün ki, göğü kitaplar için defter dürer gibi düreceğiz, yaratmaya ilk başladığımız gibi yeniden yaratacağız, bu va’dimizdir. Doğrusu Biz bunları yaparız.
105. Andolsun ki, Tevrat’tan sonra Zebur’da da yazmıştık ki: ” Muhakkak yeryüzüne benim iyi kullarım varis olacaktır.”
106. Şüphesiz ki, bu Kur’an’da ibadet eden bir kavim için yeterli bir öğüt vardır.
107. Seni sadece bütün kainata rahmet olarak göndermişizdir.

28.Kasas
83. O ahiret evi. Onu, yeryüzünde ne böbürlenme ve ne de bozgunculuk yapmak isteyenlere veririz. Ve o mutlu son takva sahiplerinindir.

29.Ankebut
36. Medyen’e de kardeşleri Şu’ayb’ı (gönderdik);vardı dedi ki: “Ey kavmim, Allah’a ibadet edin de son güne ümit besleyin; bozgunculukla yeryüzünü berbat etmeyin!”

62.Cuma
10. Namaz kılındıktan sonra da yeryüzüne dağılın, Allah’ın bol nimetinden nasip arayın ve Allah’ı çok zikredin ki, kurtuluş bulabilesiniz.

4.Nisa
97. Melekler, öz benliklerine zulmetmiş olanların canlarını alırken, onlara şöyle dediler: “Neredeydiniz siz?” Cevap verdiler: “Yeryüzünde ezilip horlananlardandık biz.” Melekler dediler ki: “Allah’ın yeryüzü geniş değil miydi? Orada bir yerden bir yere göçseydiniz ya!” İşte böylelerinin varacağı yer cehennemdir. Ne kötü dönüş yeridir o!

39.Zumer
10. Tarafımdan söyle: “Ey iman eden kullarım, Rabbinizden korkun! Bu dünya hayatında güzel düşünüp güzel davrananlara güzellik var. Allah’ın toprağı/yeryüzü geniştir. Sadece sabredenlere, ücretleri hesapsız ödenecektir.”

27.Neml
69. De ki: “Hele yeryüzünde bir dolaşın da bakın suçluların sonu ne olmuş?

Saygı ve Sevgilerimle
Hakan Coşar

ENGLISH

Dear Believers, Brothers and Sisters

There are some people who think that the blessings in the world will not be enough for people in the future and that the human population should decrease. God answered them beforehand.

God told the people: My earth is wide that I have created. We have created many livelihoods for you. Scatter across the earth. Migrate from one place to another in order to make a living.

Yes the earth is very wide. There are many lands and waters that are not yet used.

World in the Hereafter. The earth that will be given to all good people who lived in all eras, and sufficient for all. The fact that some people who live only in one era today think that they are not enough for humanity. The desire to reduce the human population. It is very wrong thinking.

Allah warned those who mischief the earth. He said that in the hereafter, he would inherit good people to the world. He told the disruptors to look around. Let them see, what was the end of previous mischief-makers in the world.

The verses below are God’s answer to them.

With The Name of Rahman, Rahim, Allah

29.Ankebut
56.O my believing servants! Undoubtedly, my earth is wide. So worship me only.

7.Araf
10. I swear. We certainly placed you on the earth and made many livelihoods for you in it. You show little gratitude.

21.Enbiya
104. On that day, we will poke the sky like notebooks, for books. We will recreate it like we first started to create. This is our promise. We will do these things.
105. I swear. After the Torah, we wrote in the Psalms: “My good servants will surely be inheritors to the earth.
106. Undoubtedly, there is a sufficient reminder in this Quran for a people who worship.
107. We have sent you for only as a mercy to the whole universe.

28.Kasas
83.That house of the hereafter. We give it to those who want neither to brag nor to corrupt the earth. And that happy ending belongs to those who have taqwa.

29.Ankebut
36. He had (We sent) their brothers Shu’ayb to Madyan; he said: “O my people, worship Allah and hope for the last day; do not ruin the earth by mischief!”

62.Cuma
10. Scatter over the earth after the prayer has been performed, seek the bounties of Allah. And remember Allah so much that you may find salvation.

4.Nisa
97. While the angels took the lives of those who wronged their very selves, they said to them: “Where were you?” They answered: “We were among those who were crushed and despised on earth.” The angels said: “Was not the earth of God wide? What if you had migrated from one place to another?” The destination for such people is Hell. What an evil place of return!

39.Zümer
10. Tell from my side: “O my believers, fear your Lord! There is beauty in this worldly life for those who think well and behave nicely. Allah’s earth is vast. Only those who are patient will be paid without calculation.”

27.Neml
69. Say: “Especially go around the earth and see what happened to the criminals?

Best Wish
Hakan Coşar
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir