ALLAH O KİŞİLERİ TEKRAR YAŞATTI /// God Has Reincarnated They.

(Below is the article in English.)

Not: Allah’ın yardımcılarından başka hiç bir kimseyi reenkarne yapmadığının ayetlerini. Linki tıklayarak okuyabilirsiniz. Link => OKUMAK İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ

Aşağıdaki ayetlerde Allah’ın bazı kendi yardımcıların enkarne yaptığı anlaşılmaktadır. Bu olaya şaşırmamamızı söylemektedir.
Şimdi ayetleri okuyalım:

Kuran 18(Kehf)
Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.
9. Yoksa sen Ashab-ı Kehf ve Rakim’ın, ayetlerimizden şaşılacak bir olay olduklarını mı sandın?

Açıklama: Bu ayet ile Ashabı Kehf ve Rakimlerinin yaşadıkları olaylara şaşırmamamız gerektiği bildirilmektedir.

10. O vakit o genç yiğitler mağaraya çekildiler ve şöyle dediler: ” Ey Rabbimiz, bizlere tarafından bir rahmet ihsan et ve bizim için işimizden bir muvaffakiyet hazırla!”

Açıklama: Allah’a inanan geçler. Mağaraya sığınmak zorunda kalmışlardır. Allah’dan yardım istemişlerdir.

11. Böylece onları yıllar yılı dış dünyadan habersiz yaptık.

Açıklama: Onların dünyadan haberi olmamış.

12. Sonra iki gruptan hangisinin kaldıkları süreyi daha iyi hesapladığını ortaya çıkarmak için, onları tekrar uyandırdık.

Açıklama: Allah, onları sonra uyandırmıştır. O zaman iki topluluk varmış. Hangisi O gençlerin kaç yıl sonra geri döndüklerini daha iyi bileceklerine bakılmış. Bu olaya iki topluluk şahit kılınmıştır.

13. Biz sana onların kıssalarını doğru olarak naklediyoruz: Hakikaten bunlar, Rablerine iman eden birkaç genç yiğitti; Biz de hidayetlerini artırdık.

Açıklama: Allah ve melekler. Bu olayın doğrusunu öğretmişlerdir. Allah kendine inanan gençlerin imanını arttırmıştır.

14. Ve kalplerini pekiştirdik. O vakit ayağa kalkıp dediler ki: “Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir; kesinlikle O’ndan başka hiçbir tanrıya tapmayız; yoksa gerçekten saçma sapan konuşmuş oluruz.

Açıklama: Allah ve melekler, gençlerin kalplerini kuvvetlendirmişler. Gençlerde Allah’a inanmayan topluma başkaldırmışlar. Yerin ve göğün rabbinden başkasına tapmayız demişler.

15. Şunlar, bizim kavmimiz, tuttular O’ndan başka tanrılar edindiler; onların tanrı olduğuna açık bir delil getirselerdi ya! Allah’a bir yalanı uydurandan daha zalim kim olabilir?”

Açıklama: Allah’dan başka ilahlara inananların asla bir delil getiremeyecekleri söylendi.

16. Madem ki, onlardan ve Allah’tan başka taptıklarından uzaklaşmayı tercih ettiniz, o halde mağaraya çekilin ki, sizin için Rabbiniz rahmetini yaysın ve size işinizden bir kolaylık hazırlasın.”

Açıklama: Gençler, o inanmayan topluluklardan uzaklaşmak zorunda kaldılar. Allah’dan kolaylık beklediler.

17. Güneşi görüyorsun ya, doğduğu vakit mağaralarından sağ tarafa meyleder, battığı vakit de onları sol tarafa makaslar. Onlar mağaranın geniş bir yerindedir. İşte bu Allah’ın mucizelerindendir. Allah kime hidayet öderse, işte o hidayete ermiştir; kimi de saptırırsa artık ona doğru yolu gösterecek bir yardımcı bulamazsın.

Açıklama: Allah bize mağaranın konumunu ve şeklini açıklıyor. Onlar mağaranın geniş yerindeymişler. Allah mucize yapmış. Allah iyilere yardımcıdır. Onun yardım ettiği imanlanmıştır. Kimini de, o kişinin yaptığı kötülük sebebiyle inançdan saptırırsa. O kişiye yardım edecek yoktur.

18. Bir de onları uyanık sanırdın, halbu ki, uykudadırlar ve Biz onları sağa sola çevirirdik; köpekleri de giriş kısmında iki kolunu uzatmıştı. Onları görseydin mutlaka onlardan kaçar ve elbette için dehşet ile dolardı.

Açıklama: Onlar uykudalarmış. Onları görsek dehşete kapılıp kaçacağımız haldelermiş. Allah, ölülerin uykuda olduklarını bildirir. ( 79/14. Ayet: Bir de bakarsın uyanmışlar, hepsi meydanda. )

19. Yine böylece onları uyandırdık ki, birbirlerine sorsunlar. İçlerinden biri : “Ne kadar durdunuz!” dedi. “Bir gün yahut daha az.” dediler. Bir kısmı da: “Ne kadar durduğunuzu Rabbiniz daha iyi bilir; şimdi siz şu gümüş paranızla birinizi şehre gönderin de, baksın kimin yemeği daha temizse ondan size yiyecek alıp getirsin; hem de çok kurnaz davransın ve sakın sizi kimseye sezdirmesin.

Açıklama: Gençler gece uyuyup sabah uyandıklarını sanıyor. Bu bir örnektir. Ölüm ile ahirette uyanmakta bir gün gibi hissedilecektir. Allah, gençlerin ne kadar zaman orada durduklarını insanların hesaplarını istiyor. İnsanları yeniden dirilteceğine delil olması için.

20. Çünkü sizi ellerine geçirirlerse muhakkak öldürürler, yahut kendi dinlerine döndürürler. O zaman asla kurtuluşa eremezsiniz.”

Açıklama: Demekki mağaraya sığınma sebepleri. Allah’a inanmayı bırakmazlar ise öldürülmekle tehdit edilmişler.

21. Böylece kendilerini haberdar ettik ki, Allah’ın vaadinin hak olduğunu ve kıyamet gününün şüphesiz bulunduğunu bilsinler. O sırada kavimleri kendi aralarında bunların olayını tartışıyorlardı. Bunun üzerine dediler ki: “Üstlerine bir bina yapın; Rableri onları daha iyi bilir!” Düşmanlarına karşı galip gelenler: “Biz muhakkak bunların üzerine bir mescit yaparız.” dediler.

Açıklama: Bu olay ile Allah vaadinin gerçek olduğunu ispatladı. Orada şuanda mescit var.

22. “Üçtür. Dördüncüleri köpekleridir.” , “Beştir, altıncıları köpekleridir.” diyecekler. Her ikisi de bilinmeyen şey hakkında tahmin yürütmektir. “Yedidir, sekizincileri köpekleridir.” diyecekler. De ki: “Onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir; onları insanlardan ancak pek azı bilir.” Artık bunlar hakkında bildirilenin dışında bir tartışmaya girişme ve bunlar hakkında hiç kimseye birşey sorma!

Açıklama: Herkes, gençlerin sayıları hakkında tahminde bulunuyor. Bu konuda tartışmayın ve soru sormayın diyor. Doğrusunu, bir tek Allah biliyor.

23. Hiçbir şey hakkında da: “Ben bunu yarın muhakkak yaparım deme.

Açıklama: Allah bizlere kesin olacak şeklinde konuşmayın diyor.

24. Allah’ın dilemesine bağlamaksızın. Unuttuğun zamanda Allah’ı an ve şöyle de: “Umarım ki, Rabbim beni bundan daha yakın bir zamanda dosdoğru bir başarıya eriştire!”

Açıklama: Kesin olacak demeyin. Allah’ın izni ile olur deyin. Demeyi unutursak. Hatırladığımızda. Umarım ki, Rabbim beni bundan daha yakın bir zamanda dosdoğru bir başarıya eriştire!”. Demekki Allah’ın izni ile olur demezsek. Kesin olacak dersek bazı problemler olabiliyor. Bu yüzden daha yakın zamanda olmasını istememizi, öğretiyor.

25. Onlar mağaralarında üçyüz sene durdular, dokuz da ilave ettiler.

Açıklama: 300 sene mağarada uyumuşlar. Uyandıktan sonra halkın arasında duramamışlar. Sonra mağaraya geri dönüp 9 sene daha yaşamışlar.

26. De ki: “Ne kadar kaldıklarım Allah daha iyi bilir!” Göklerin ve yerin gaybı O’na aittir.O Öyle güzel görür, öyle güzel işitir ki, onlara O’ndan başka yardımcı yoktur; O hiçbir kimseyi hükmünde ortak kabul etmez!”

Yazan: Hakan CoşarENGLISH

God Has Reincarnated His Helpers.

Note: The verses that Allah did not reincarnate anyone other than his helpers. You can read it by clicking the link. Link=> Please click here for read.

It is understood in the following verses that some of God’s own helpers incarnate. He says that we shouldn’t be surprised at this event.
Let’s read the verses now:

Quran 18(Kehf)
In the name of the Rahman and the Rahim Allah,

9. Or did you think that the Companions of the Al-Kahf and Rakim were something surprising from our verses?

Explanation: With this verse, it is stated that we should not be surprised by the events experienced by the Companions of Al-Kahf and Rakim.

10. Then those young valiant men retreated into the cave and said: “O our Lord, bestow mercy on us by your side and prepare for us a success from our work!”

Description: The youngs who believe in Allah. They had to take shelter in the cave. They sought help from God.

11. Thus, we made them unaware of the outside world for years to come.

Explanation: They didn’t know news about the world.

12. Then we awakened them again to find out which of the two groups had the better estimate of their stay.

Explanation: Allah awakened them later. At that time there were two communities. Which of the two It has been looked after to better know how many years these young people have returned. Two communities have witnessed this event.

13. We accurately convey to you their stories: Indeed, these were a few young men who believed in their Lord; We also increased their faith.

Explanation: God and angels. They taught the truth of this incident. Allah has increased the faith of young people who believe in himself.

14. And we strengthened their hearts. Then they stood up and said, “Our Lord is the Lord of the heavens and the earth; we certainly do not worship any god other than Him; otherwise we would speak nonsense.

Explanation: Allah and the angels strengthened the hearts of young people. Young people rebelled against society that does not believe in God. They said that they would not worship anyone but the Lord of heaven and earth.

15. Those, our people, have taken up gods other than Him; if they brought clear evidence that they were gods! Who could be more cruel to God than who invented a lie? ”

Explanation: It has been said that those who believe in gods other than Allah can never bring any evidence.

16. Since you have chosen to stay away from them and what they worship other than Allah. So retire to the cave so that your Lord may spread His mercy for you and prepare for you a convenience from your work. ”

Explanation: Young people had to move away from those unbelieving communities. They expected convenience from Allah.

17. You see the sun, when it rises, it tends to the right from its caves, and when it sets, it shears them to the left. They are in a large part of the cave. This is one of Allah’s miracles. To whom Allah pays guidance, he has attained guidance; whoever diverts, you will no longer find a helper to guide him in the right way.

Explanation: God explains to us the position and shape of the cave. They were in the wide part of the cave. God has done a miracle. Allah helps the good. The people he helped increased in faith. If he turns some away from belief because of the evil done by that person. There is no one to help that person.

18. You would also think they were awake. Whereas they are asleep and We would turn them left and right; their dogs also stretched out both arms at the entrance. If you saw them, you would have run away from them, and of course it would be filled with horror.

Explanation: They were asleep. They were in a state that if we saw them, we would be terrified and run away. Allah reveals that the dead are asleep. (Verse 79/14: (The Day of the Hereafter) You will also see, everyone is awakened. They are all in the square.)

19. Thus We awakened them so that they could ask each other. One of them: “How long have you stopped!” said. “A day or less.” they said. Some of them say: “Your Lord knows better how long you stand there; now you send one of you to the city with your silver money and see whoever has cleaner food he will bring you food;

Explanation: Explanation: Young people think they sleep at night and wake up in the morning. This is an example. Waking up with death will feel like a day in the hereafter. God wants people to calculate how long young people have been there. To be evidence that he will resurrect people.

20. For if they take possession of you, they will surely kill you or return them to their religion. Then you can never reach salvation. ”

Explanation: So the reasons for taking refuge in the cave. If they do not stop believing in God, they are threatened with death.

21. Thus we informed them that they may know that Allah’s promise is true and that the Day of Judgment is found without a doubt. At that time, his tribes were discussing their case among themselves. Then they said: “Build a building above them; their Lord knows them better!” Those who prevailed against their enemies: “We will definitely build a mosque on them.” they said.

Explanation: With this incident, God proved that his promise was true. There is a mosque there now.

22. “Three are the Fourths are their dogs.” , “The sixth of five are their dogs.” they will say. Both are guessing about the unknown. “Seven are the eighths, their dogs.” they will say. Say: “My Lord knows their numbers better; only a few of the people know them.” Do not engage in any discussion about them other than what is reported, and do not ask anyone about them!

Explanation: Nobody has any evidence about the numbers of young people. Everyone is just guessing for the numbers. He says don’t argue and ask questions about it. Only God knows the truth.

23. And about nothing: “Do not say that I will definitely do this tomorrow.

Explanation: Allah tells us, we not to tell will be certainty. For what we will do.

24. If you do not bind God’s will, remember Allah and say: “I hope that my Lord will make me succeed sooner than this!”

Explanation: Don’t say it will be certain. Say it will be with the permission of Allah. If we forget to say. When we remember. I hope that my Lord will make me a straightforward success sooner than this! “So if we do not say it will be with the permission of Allah. If we say it will be certain, there can some problems. When we remember, we learn that we should ask for it to happen sooner with Allah’s permission.

25. They stood in their cave for three hundred years and added nine.

Explanation: They slept in the cave for 300 years. After waking up, they could not stand among the people. Then they went back to the cave and lived another 9 years.

26. Say: “God knows better how long I stayed!” To Him belongs the unseen of the heavens and the earth. He sees so beautifully, hears so well that there is no helper for them but Him; He does not accept anyone as a partner in his administration! ”

Writer: Hakan CoşarBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.